Hotărârea nr. 449/2009

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare trei case de locuit – Etapa II, str. Prunilor nr. 4, nr. cad. 18338, 18339, 18340 ºi 18341 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare trei case de locuit - Etapa II, str. Prunilor nr. 4, nr. cad. 18338, 18339, 18340 și 18341 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 130432/19.05.2009, întocmit de către

Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare trei case de locuit - Etapa II, str. Prunilor nr. 4, nr. cad. 18338, 18339, 18340 și 18341 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarului Jurcut Florian, în baza certificatului de urbanism nr. 860/2008 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a trei case de locuit în zona străzii Prunilor și reglementarea acceselor în vederea stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul destinat amplasării obiectivului în suprafață de 2304,0mp Terenul destinat amplasării obiectivului în suprafață de 2304,0mp identificat cu nr. cadastral 12820 înscris în C.F. nr. 11774 NDF - Oradea se află în proprietatea beneficiarului Jurcut Florian, ca teren intravilan.

Terenul studiat este situat în intravilanul localității, în partea de nord a municipiului, în zona de dealuri a municipiului Oradea, pe latura sudică a străzii Prunilor, într-o zonă a cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea de locuire.

Zona păstrează în majoritate terenuri proprietate particulară folosite ca livezi, în vecinătate există case în general în regim mic de înălțime și cu o densitate scăzută.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiunii R1a, zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzută.

Circulația în zonă se desfășoară pe strada Prunilor, accesul la parcele fiind asigurat pe drumul privat identificat cu nr. cad.18341.

Din punct de vedere al echipării edilitare, în zonă există rețea de alimentare cu apă și canalizare și rețea de alimentare cu energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare trei case de locuit - Etapa II, str. Prunilor nr. 4, nr. cad. 18338, 18339, 18340 si 18341 - Oradea, conform documentației tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre:

Se propune parcelarea unui teren în trei (3) loturi în vederea edificării unor case familiale;

Zonificarea funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici: Principala funcțiune propusă în zonă este cea de locuire. Destinația terenurilor va fi pentru parcele mobilate cu clădiri de locuit (locuințe familiale);

 • -  Amplasarea construcțiilor se va realiza conform prevederilor din planșa 3/U- Reglementări aferentă PUZ; -Reglementările urbanistice specifice zonei au fost preluate din Strategia de dezvoltare urbană a municipiului Oradea:

 • -  suprafața minimă lot propus - 500,0mp;

 • -  front la stradă minim - 15,0m;

 • -  POT maxim -35,0%;

 • -  CUT maxim - 0,60;

 • -  regim de înălțime: S(D)+P+E(+M);

 • -  accesul la parcele se va realiza din str. Prunilor (lărgită la profil de 12,0m) pe aleea carosabilă privată (identificată cu viitorul nr. cad. 18341) cu profil transversal de 6,0m (prevăzută cu zonă de întoarcere);

 • -  limita de implantare gard: 6,0m de la aliniamentul străzii Prunilor și respectiv 3,0m de la aliniamentul drumului privat de acces la parcele;

 • -  limita de implantare a construcției: minim 6,0m de la aliniamentul străzii Prunilor și respectiv 2,50m de la aliniamentul drumului privat de acces la parcele;

 • -  retrageri laterale: minim 2,0m pe fiecare latură;

 • -  retrageri spate: minim 2,0m;

 • -  parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuință și /sau garaj inclus în clădire;

 • -  gard transparent spre stradă;

 • -  condiții specifice impuse pentru locuințe izolate: plantări arbori, 20% din suprafața lotului. Modernizarea circulației

 • -  strada principală (str. Prunilor) are profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor);

 • -  strada laterală (drum privat) nou propusă (pe direcția sud-nord), cu profil transversal de 6,0m se constituie din cota parte de teren (identificată cu viitorul nr. cad. 18341) din terenul identificat cu nr. cad. 12820 înscris în C.F. nr. 11774 NDF - Oradea;

Echiparea tehnico-edilitară: În perspectivă se preconizează extinderea în zonă a rețelelor urbane de alimentare cu apă și canalizare și alimentare cu energie electrică.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, dl. Jurcuț Florian, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  Oradea, 28 mai 2009

  Nr. 449


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila