Hotărârea nr. 448/2009

privind modificarea organigramei la S.C. Compania de Apã Oradea S.A. începând cu 01.06.2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind modificarea organigramei la S.C. Compania de Apă Oradea S.A. începând cu 01.06.2009

Analizând raportul de specialitate nr.54122/26.05.2009 întocmit de Direcția Economică-serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării organigramei la S.C. Compania de Apă Oradea S.A.,

conform adresei nr.10486 din 25.05.2009 prin care S.C. Compania de Apă Oradea S.A. solicită modificarea organigramei începând cu 01.06.2009,

având în vedere prevederile:

  • •  art. 12, alin 2, lit. b) și h), art. 15, alin 6 din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apă Oradea SA,

  • •  art.111 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale

  • •  art. 36 alin. (2) lit.a, alin 3 lit (c), art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Organigrama S.C. Compania de Apă Oradea S.A. valabilă începând cu data de 01.06.2009 - conform anexei nr. 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează Consiliul de Administrație al S.C. Compania de apă Oradea S.A. cu aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare conform noii structuri organizatorice.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: o SC Compania de Apă Oradea SA o     Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Ioan Cupșa


Oradea, 28 mai 2009

Nr.448.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
Sector Canal O'adea


Sector relele apa- canal Zona Metropolitană


sector iranspon

I L 1111-155157 |


w

> p

o

II

î*.


1

l

z

1 s

3

-

H

O'r

>

?

s fi

-

2

1

s* s

-

1

S

s

-■ CD

N> «O

o

M

*

sn

CB

8