Hotărârea nr. 447/2009

privind revizuirea facilitãþii fiscale pe anul 2009 a societãþii comerciale PROGES SRL Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2009 a societății comerciale PROGES SRL Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.25776/2009, întocmit de către Direcția Economică -Serviciul Impunere persoane juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea reducerii impozitului pe clădire pe anul 2009, pentru investiția realizată de SC PROGES SRL în Oradea str. Uzinelor nr.60 cu o valoare contabilă de 25.667.907,92 leiCENTRUL LOGISTIC I ȘI CENTRUL LOGISTIC II cu o valoare contabilă de 3.216.725 lei, înregistrată în contabilitatea investitorului la poziția imobilizări corporale-clădiri,

Luând în considerare prevederile art.286 pct.6 din Legea nr.571/2003, Codul fiscal, actualizat,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 110/26.02.2009 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru persoane juridice, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea, Cap.II - Facilități fiscale art.6 lit.a, art.10

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), alin. (4) lit. a) și lit.c) și ale art. 45 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă reducerea la plată a impozitului pe clădiri, de natura investițiilor, cu suma de 143.740,28 lei, pentru investiția Centrul logistic etapa I și cu 18.013,66 lei, pentru investiția Centrul logistic II, realizate de SC PROGES SRL în Oradea pe strada Uzinelor nr.60.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.262 din martie 2009 privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2009 acordată societății comerciale PROGES SRL.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • - S.C. PROGES SRL

  • -  Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 28 mai 2009                                    CONTRASEMNEAZĂ

Nr.447.                                                     SECRETAR

Ionel Vila