Hotărârea nr. 446/2009

privind aprobarea completãrii Regulamentului de acordare a facilitãþilor fiscale la plata impozitelor ºi taxelor locale privind stimularea atragerii de investiþii ºi susþinerea dezvoltãrii economice durabile în municipiul Oradea pentru persoane juridice (

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea completării Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale privind stimularea atragerii de investiții și susținerea dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea pentru persoane juridice (schemă locală de ajutor de stat)

În urma sesizărilor făcute de către contribuabilii persoane juridice privind modul de acordare a facilităților fiscale prevăzute de Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale privind stimularea atragerii de investiții și susținerea dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea pentru persoane juridice,( schemă locală de ajutor de stat), aprobat prin HCL nr.110 din 26 februarie 2009,

Analizând modul de acordare a faciltăților fiscale prevăzute de - Regulamentul de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale privind stimularea atragerii de investiții și susținerea dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea pentru persoane juridice,( schemă locală de ajutor de stat), aprobat prin HCL nr.110 din 26 februarie 2009, Serviciul Impunere Persoane Juridice, propune Consiliului local al municipiului Oradea, aprobarea completării Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale privind stimularea atragerii de investiții și susținerea dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea pentru persoane juridice,( schemă locală de ajutor de stat) conform anexei.

Ținând cont de prevederile:

 • •        art. 16 alin. 1și alin.2 din Legea nr.273/2006 privind Finanțele Publice locale, actualizată,

 • •       art.286 pct.6 din Legea nr.571/2003 Codul fiscal actualizat,

 • •       H.G. nr.44/2004 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

 • •       Ordonanței nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedura fiscală, actualizată,

 • •       Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare,

 • •       Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale,

 • •       Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,

 • •       Ordonanței de urgență nr.117/21.12.2006 privind procedurile naționale in domeniul ajutorului de stat;

 • •       Legii nr.137/2007 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat;

 • •       Regulamentului nr.1628/2006 al Comisiei Europene din 24 octombrie 2006 de aplicare a articolelor 87 și 88 din Tratatul ajutoarelor naționale pentru investițiile regionale, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

 • •       Liniile directoare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007 - 2013.

 • •       Raportul de specialitate nr.53320 din 25 mai 2009, întocmit de către Direcția economică,

În temeiul art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) și lit.c) și ale art.45 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă completarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale privind stimularea atragerii de investiții și susținerea dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea pentru persoane juridice(schemă locală de ajutor de stat), aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.110 din 26 februarie 2009, conform anexei care face parte integrantă din prezentă hotărâre.

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Direcția Economică - Serviciul Impunere Persoane Juridice;

 • -   Inspectoratul de Concurență Bihor

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Oradea, 28 mai 2009

Nr.446.


loan Cupșa


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila


Anexă la Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.446 din 28 mai 2009

R E G U L A M E N T

(Schemă locală de ajutor de stat)

DE ACORDARE A FACILITĂȚILOR FISCALE LA PLATA IMPOZITELOR PE CLĂDIRI ȘI TERENURI PERSOANE JURIDICE, ÎN VEDEREA ATRAGERII DE INVESTIȚII SI SUSTINERII DEZVOLTARII ECONOMICE DURABILE IN MUNICIPIUL ORADEA

CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE

1.1. Obiectivele regulamentului

Art.1. Acordarea de facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane juridice în vederea atragerii de investitii în municipiul Oradea are ca obiective:

 • •  dezvoltarea regională;

 • •  sustinerea dezvoltarii sectorului I.M.M.-urilor în Municipiul Oradea;

 • •  cresterea gradului de ocupare al fortei de munca;

 • •  dezvoltarea echilibrată a tuturor zonelor Municipiului Oradea;

 • •  stimularea agenților economici care dezvoltă procese economice cu efecte multiplicatoare în plan economico-social;

 • •  realizarea de beneficii fiscale la bugetul local pentru perioade indelungate de timp.

 • •  sprijinirea tinerilor pentru infiintarea de intreprinderi Mici si Mijlocii

1.2. Cadrul legal

Art. 2. La elaborarea prezentului regulament au fost avute in vedere dispozitiile urmatoarelor acte normative:

 • •  Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare

 • •  Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

 • •  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 • •  H.G. nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare

 • •  Ordonanța nr. 92 din 24 decembrie 2003 (1republicata1)(2actualizata2) privind Codul de procedura fiscală,

 • •  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare

 • •  Legea 31/1990 privind societatile comerciale

Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,

Liniile directoare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007 - 2013.

1.3. Principiile ce stau la baza acordării de facilități fiscale

Art.3. Procesul de stimulare a investițiilor are ca scop acordarea tratamentului nediscriminatoriu, astfel încât orice investitor să aibă șansa de a beneficia de facilitățile prevăzute de prezentul regulament, cu respectarea următoarelor principii:

 • a) accesul nediscriminatoriu, respectiv asigurarea condițiilor de desfășurare a unei concurențe reale, astfel încât orice investitor să aibă acces la facilitățile prevăzute de lege cu îndeplinirea condițiilor prezentului regulament;

 • b) recunoașterea mutuală, respectiv acceptarea produselor , serviciilor, lucrărilor comercializate în mod licit în acele state care acceptă produsele, serviciile și lucrările comercializate în România, cu condiția respectării standardelor comunitare precum și recunoașterea diplomelor, certificatelor și a altor documente emise de autoritățile competente din aceste state și a specificațiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel național, cu excepția unor domenii reglementate prin legislație specială;

 • c)  transparență și monitorizare, respectiv aducerea la cunoștința tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la procedura de acordare a facilităților fiscale pentru investiții;

 • d) tratamentul egal, respectiv stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor și mijloacelor de acordare de facilităților pentru investiții, astfel încât orice investitor să aibă șansa de a beneficia de facilitățile prevăzute de prezentul regulament;

 • e) eficiența utilizării fondurilor, respectiv utilizarea unor criterii de acordare a facilităților fiscale pentru investiții și de urmărire a realizării lor, care să reflecte avantajele de natură economică ale proiectelor de investiții, luându-se în considerare, după caz, efectele în domeniul social, în cel al protecției mediului și promovarea unei dezvoltări economice durabile;

 • f)  neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilitatii acordării de facilități pentru investițiile finalizate anterior intrării în vigoare a prezentului regulament.

1.4. Definirea termenilor utilizați

Art.4. In sensul prezentului regulament urmatorii termeni se definesc astfel:

 • •  Intreprindere - orice persoana juridica indiferent de forma de organizare , care desfasoara activitati in scop lucrativ total sau partial conform Legii 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 • •  Facilitate fiscală - scutire sau reducere la plata impozitelor și taxelor locale acordate ( alocare specifica idividuala - valoarea totala a scutirii la plata impozitului pe cladiri și /sau a impozitului pe teren care poate fi acordata unei intreprinderi,contribuabililor persoane juridice în cadrul prezentului regulament (schemă locală de ajutor de stat ) .

 • •  Intreprinderile mici si mijlocii - se definesc și se clasifică in conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr.364/2004 , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.63/2004

 • Investitie initiala - o investitie în active corporale si necorporale referitoare la infiintarea de noi unitati , extinderea unei unitati existente , diversificarea productiei unei unitati prin adaugarea unor produse suplimentare noi sau o schimbare fundamentala a ansamblului procesului de productie a unei unitati existente.

Poate fi considerată investitie initială si achizitia unor active fixe , legate direct de o unitate, atunci când unitatea s-a închis sau s-ar fi închis fără această achizitie iar activele sunt cumparate de un investitor independent.

Valoarea investiției trebuie să fie mai mare de 500.000 euro, dovedită prin înregistrări contabile la poziția imobilizări corporale - clădiri, în contabilitatea investitorului care a recepționat obiectivul de investiții, conform standardelor internaționale de contabilitate.

 • •  Investitor - persoană juridică română organizată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, sau persoane juridice nerezidente în România

 • •  Tânar întreprinzător- cetățean român, cu domiciliul in România, cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani, care pana la data intrarii in vigoare a acestui regulament nu a avut calitatea de asociat, asociat-unic, ori administrator la vreo societate comerciala, dar incepand cu data de 01.07.2008, infiinteaza pentru prima data si va deveni asociat ori asociat unic al unei societati comerciale IMM inregistrata pe raza teritorial administrativă a municipiului Oradea.

 • •  Număr de personal - numărul de persoane angajate de investitor cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, existent în unitate la momentul recepționării investiției, justificat prin declarația lunară la asigurările sociale depusă la Casa de Pensii Județeană, în cazul persoanelor juridice rezidente în România. În cazul persoanelor juridice nerezidente se va depune un document similar.

 • •  Profil de activitate - reprezintă activitatea desfășurată de investitor, corespunzător clasificației activităților din economia națională, cu ponderea cea mai mare, înscrisă în situațiile financiare ale investitorului.

CAPITOLUL II - FACILITATI FISCALE

2.1. Valoarea investiției și beneficiari de facilitati fiscale

Art.5.(1)Beneficiază de facilitățile fiscale prevăzute de prezentul regulament, persoanele juridice care efectuează investiții de peste 500.000 euro, precum și persoanele juridice care realizează investiții de natura locuințelor cu valoare de peste 500.000 euro.

 • (2) Echivalentul in euro al valorii investitiei va fi obtinut prin raportarea valorii capitalizate în lei a investiței finalizate, la cursul de schimb al monedei euro, comunicat de BNR la data procesului verbal de receptie la terminarea lucrărilor.

 • (3) Valoarea investitiei se stabileste prin insumarea:

 • •  cheltuielilor pentru proiectare și asistență tehnică

 • •  cheltuielilor cu organizarea de șantier și comisoane, taxe, cote legale

 • •  cheltuielilor pentru investiția de bază

 • •  alte cheltuieli privind punerea în funcțiune care se regăsesc în valoarea imobilizării corporale de natura clădirilor, conform standardelor de contabilitate internaționale

2.2. Categorii de facilități fiscale, perioade și criterii de acordare

Art.6. Facilitățile fiscale care se vor acorda investitorilor persoane juridice sunt următoarele:

 • a) reducerea impozitului pe clădiri,(pentru investiția de peste 500.000 de euro nou realizată) pe o perioada de 5 ani, pe baza criteriilor de acordare, de la data de intâi a lunii următoare celei în care Consiliul local a aprobat prin hotărâre , acordarea facilităților fiscale solicitate.

 • b)  scutirea de la plata impozitului pe terenul aferent investițiilor de peste 500.000 euro, de la data de intai a lunii urmatoare celei in care Consiliul local a aprobat prin hotarare , acordarea facilitatilor fiscale solicitate, până la data expirării auitorizației de construire.

 • c) scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru investiții de natura locuințelor, până la vânzarea lor, dar nu mai mult de 3 ani de la data de întâi a lunii următoare celei în care Consiliul local a aprobat prin hotărâre, acordarea facilităților acordate.

Art.7. Criteriile de acordare a facilităților fiscale și cotele de reducere a impozitului pe clădiri aferent investițiilor de peste 500.000 euro, sunt următoarele:

Nr. crt.

DENUMIRE CRITERIU

COTE DE REDUCERE

1.

C1 Valoarea investitiei (valoarea contabilă capitalizată a investiției realizate)

C11: 50% - peste 15 mil. Euro

C12: 40% - intre 10 - 15 mil. Euro

C13: 30% - intre 7 -10 mil. Euro

C14: 20% - intre 5 - 7 mil. Euro

C15: 15% - intre 0,5 - 5 mil. Euro

C1.1    Valoarea investitiei (valoarea

contabilă capitalizată a investiției realizate) pentru IMM-uri infiintate de tineri intreprinzatori

C16: 25%- intre 0,5 -7 mil.Euro

2.

C2 Nr. de personal mediu angajat (numărul mediu de angajați cu contract de muncă)

C21: 20% - peste 300 persoane C22: 15% - între 201 - 300 pers.

C23: 10% - între 121 - 200 pers.

C24: 7% - între 81 - 120 pers.

C25: 5% - între 20 - 80 pers.

3.

C3 Amplasamentul investitiei (zona fiscala in care se afla investitia, conform criteriilor de stabilire aprobate de consiliul local)

C31: 10% - zona fiscala D

C32: 5% - zona fiscala C

4.

C4 Profil de activitate                     C41: 15% - productie

C42: 10% - servicii

C43:  5% - comert

Art.8. Criteriul principal de acordare a facilității este cel al valorii investiției, celelalte criterii de acordare sunt complementare.

Art.9. Procentul total al reducerii impozitului pe clădiri se calculează prin încadrarea investiției și a celorlaltor date ale investiției/investitorului în criteriile menționate mai sus, si însumarea procentelor de reducere aferente fiecărui criteriu.

Art.10. Încadrarea investiției în criteriile aprobate se revizuiește anual, până la primul termen de plată a impozitelor și taxelor locale, pe baza documentelor solicitate investitorilor și a datelor privind zonarea fiscală, cu excepția criteriului „valoarea investiției”.

În situația în care valoarea investiției este reevaluată conform prevederilor legale în vigoare, înregistrată în contabilitate și declarată organelor fiscale, procentul de facilitate se aplică impozitului aferent valorii reevaluate a activului.

În situația în care valoarea reevaluată a investiției este mai mică decât valoarea inițial înscrisă în procesul verbal de recepție, facilitățile stipulate în prezentul regulament nu se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare înregistrării reevaluării în contabilitate și a declarării organelor fiscale.

Art.11. Scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru investiții de natura locuințelor se acordă pentru fiecare obiectiv de investiții (condominiu de locuințe) pe o perioada de 3 ani. Acordarea facilității se revizuiește anual, scutirea de la plata impozitului pe clădiri acordându-se pentru valoarea contabilă ramasă a obiectivului de investiții în urma vânzării unora dintre unitățiile locative.

În cazul închirierii unitatilor locative, intreprinderea nu mai beneficiază de scutire la plata impozitului pe cladiri pentru unitatea locativă închiriată începând cu data de intai a lunii urmatoare incheierii contractului de inchiriere. In acest sens beneficiarul ajutorului este obligat sa înștiințeze Serviciul Impunere Persoane Juridice cu privire la aceste modificari și totodată să transmită o copie a contractului de închiriere vizat de Directia Generala a Finantelor Publice Bihor, în vederea înregistrării modificărilor în evidențele fiscale.

Facilitatea nu se acordă nici în cazul unitaților locative pentru care se transmite în alt mod posesia și folosința acestora (ex. contract de vanzare cumparare cu plata în rate , contract de împrumut , leasing sau orice altă formă, începând cu data de întâi a lunii urmatoare încheierii actelor referitoare la transferul dreptului de proprietate.

În cazul în care proiectul de investitii de natura locuintelor cuprinde pe langă clădiri cu destinația de locuință si clădiri reprezentând spații comerciale, iar valoarea investitiei aferentă spațiilor comerciale este de peste 500.000 euro , pentru investitia reprezentand spatii comerciale se acorda reducere la plata impozitului pe cladiri conform criteriilor de acordare mentionate la art.6, pct.a).

Art.12. În cazul înstrăinării investiției, dreptul de a beneficia de facilitățile acordate în baza art. 6, lit. a) din prezentul regulament se transmite noilor dobânditori, dar nu mai mult de 5 ani de la data acordării scutirii.

Exemplu de calcul a facilității:

Un contribuabil - persoana juridica cu profil de activitate prestări servicii, finalizează construirea unei clădiri în valoare de 6.000.000 euro, respectiv 25.200.000 lei, la curs de schimb 4,2 lei/euro. La data finalizării investiției, contribuabilul - persoană juridică face dovada angajării a 160 salariati iar investitia este amplasata in zona fiscala D. Cota de impozitare cladiri pe anul 2009 este de 1,4%.

Impozit pe cladiri datorat pe anul 2009, nefacilitat :

25.200.0000 lei X         1.4%            =            352.800 lei

Procent de reducere:

C14 + C23 + C31 + C42 = 20% + 10% + 10% + 10% = 60%

Valoarea facilității acordate:

Valoare impozit X


Valoare reducere


Facilitate acordată


352.800 lei X 60% = 211.680 lei (facilitate acordata)

Impozit pe cladiri de plata pe anul 2009 :

Valoare impozit nefacilitat - Valoare facilitate =_____________Impozit de plată_________

352.800 lei -                   211.680 lei        = 141.120 lei (impozit de plata)

2.3. Condiții de eligibilitate și de acordare a facilității fiscale

Art.13. Pentru a beneficia de facilitățile fiscale prevazute la art. 6 referitoare la impozitul pe clădiri și teren, persoanele juridice trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:

 • I. documente cu caracter general:

 • a) să prezinte certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte ca nu sunt în stare de faliment, reorganizare judiciara, alte situatii de lichidare a activitatii, prevazute de lege.

 • b) să prezinte cazierul fiscal eliberat de organul fiscal în a cărui rază teritorială își are sediul contribuabilul - persoană juridică.

 • c) în cazul contribuabililor înregistrați din alte localități decât Municipiul Oradea, certificatul fiscal din care să rezulte că nu au datorii la bugetele locale ale localităților în a cărui rază teritorială își are sediul contribuabilul - persoană juridică,

 • d) să nu înregistreze datorii la plata obligațiilor către bugetul local al Municipiului Oradea.

 • e) în cazul IMM-urilor înființate de tineri intreprinzatori să prezinte certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului numele asociatului sau asociatului unic, vârsta , cetățenia , domiciliul, faptul ca nu a mai avut calitatea de asociat, asociat unic ori administrator la vreo societate comerciala, inființeaza pentru prima dată si devine asociat sau asociat unic al unei societați comerciale IMM .

 • f)  declarație pe propria raspundere a reprezentantului legal a intreprinderii că nu au fost emise impotriva acesteia decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul în care au fost emise asemenea decizii , acestea au fost executate conform prevederilor legale in vigoare

 • g) declaratia pe propria răspundere a reprezentantului legal al intreprinderii, că intreprinderea nu a beneficiat de ajutor de stat pe alte scheme regionale de la alti furnizori de ajutor de stat, pentru aceleași costuri eligibile ale investitiei initiale pentru care a solicitat ajutor de stat, in temeiul prezentei scheme, precum si o declaratie pe propria raspundere privind ajutoarele de minimis primite pentru aceleași costuri eligibile.

 • II. documente cu caracter specific:

 • a) pentru acordarea scutirii la plata impozitului pe terenul aferent investiției viitoare:

 • •  cerere pentru acordarea de facilitati fiscale respectiv scutire de impozit pe teren insoțită de documentele prevazute la art.13 pct.I

 • •  să depună autorizația de construire aferentă obiectivului de investiții viitor.

 • •  valoarea estimată a investiției din autorizația de construire trebuie să fie mai mare de 500.000 euro, calculată pe baza cursului de schimb al monedei euro comunicat din BNR la data emiterii autorizației de construire.

b) pentru acordarea reducerii de impozit pe clădiri aferent investițiilor realizate de peste 500.000 euro:

 • •  să depună autorizația de construire aferentă obiectivului de investiții realizat.

 • •  să prezinte procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, încheiat în termenul prevăzut de prevederile legale în vigoare.

 • •  să facă dovada înregistrării în contabilitate a valorii capitalizate a investiției, conform reglementărilor legale în vigoare.

 • •  să depună copia declarației la asigurările sociale raportată la Casa de Pensii Județeană, la data ultimei luni dinaintea finalizării investiției, în vederea dovedirii numărului de angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

 • •  să depună ultima situație financiară anuală/semestrială în vederea stabilirii activității preponderente, codificată CAEN.

 • c) pentru acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru investiții de natura locuințelor:

 • •  să depună autorizația de construire aferentă obiectivului de investiții realizat;

 • •  să prezinte procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, încheiat în termenul prevăzut de prevederile legale în vigoare;

 • •  să facă dovada înregistrării în contabilitate a valorii capitalizate a investiției, conform reglementărilor legale în vigoare;

Art.14. Încadrarea investiției în criteriile aprobate prin prezentul regulament, se face prin revizuire anuală de către serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, beneficiarii facilităților fiscale având obligația prezentării până la data de 1 martie a fiecărui an, a următoarelor documente aferente anului expirat:

 • •  copii după declarațiile privind asigurările sociale raportate la Casa de Pensii în anul precedent însoțite de o situație cu calculul numărului mediu de persoane angajate în anul precedent, sau de la data recepționării investiției, după caz.

  balanta contabilă pe luna decembrie a anului precedent. Certificat fiscal privind obligațiile de plată față de bugetul local


pentru scutirea de impozit pe clădiri de natura locuințelor construite - prezentarea dovezilor privind valoarea rămasă a investiției după vânzarea unora dintre unităților locative componente.

În cazul nedepunerii documentelor în vederea revizuirii anuale până la data de 1. martie a anului pentru care se face revizuirea , facilitatea cuvenita pentru anul current se anulează.

După prezentarea documentelor de către agenții economici beneficiari de facilități fiscale, ,se va proceda la efectuarea revizuirii facilitatilor .

În urma revizuirii Serviciul impunere persoane juridice va supune din nou spre aprobare Consiliului Local, prin rapoarte de specialitate, valoarea reducerilor sau a scutirilor acordate individual în anul curent ,

Art.15. În cazul persoanelor juridice nerezidente în România, documentele prezentate trebuie să conțină informațiile similare solicitate contribuabililor - persoane juridice române.

Art.16.(1) In vederea acordării facilităților fiscale prevazute in prezentul regulament, persoanele juridice vor depune la camera 23, parter, din cadrul Primariei Municipiului Oradea, o cerere de acordare a reducerii sau scutirii la plata impozitului pe cladiri si teren, însoțită de toate documentele prin care iși demonstrează eligibilitatea, prevăzute la art. 13. Cererea se completeaza in limba română prin tehnoredactare si poartă ștampila si semnatura în original a reprezentantului legal a intreprinderii.

În cazul în care cererea pentru acordarea de facilități fiscale este incompletă, nu conține informații corecte, nu este însoțită de toată documentația necesară sau există neconcordanțe în informațiile furnizate, se transmite o înștiințare prin care se solicită completarea cererii sau documentației. În acest caz, termenul de rezolvare al cererii curge de la data la care cererea (dosarul) este considerat complet.

În urma primirii cererii privind acordarea de facilități fiscale, Serviciul impunere persoane juridice va transmite și serviciului de Inspecție Fiscală cererea de acordare a facilităților fiscale prevăzute de prezentul regulament.

Serviciul de inspecție fiscală din cadrul Primăriei municipiului Oradea v-a verifica societatea. În urma controlului efectuat va încheia un raport de inspecție fiscală care va fi înaintat Serviciului impunere persoane juridice .

 • (2) În urma raportului de inspecție fiscală, Serviciul impunere persoane juridice din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, va analiza cererea de scutire la plata impozitului, împreună cu toate documentele aferente , va întocmi si înainta spre aprobare Consiliului local, Raportul de specialitate cu propunerea de acordare/respingere a facilităților fiscale.

 • (3) Consiliul local va aproba acordarea/respingerea facilităților fiscale, in mod individual, pentru fiecare investitor in parte.

2.4. Anularea facilităților fiscale acordate

Art.17. (1) În cazul scutirii de la plata impozitului pe teren pe perioada de valabilitate a autorizației de construire, facilitatea fiscală acordată în baza prezentului regulament se anulează cu recalcularea retroactivă a impozitului datorat , inclusiv cu calcul majorărilor de întârziere aferent, conform prevederilor legale, dacă:

 • •  investiția nu se finalizează în perioada de valabilitate al autorizației de construire.

 • •  valoarea recepționată a investiției este sub limita de 500.000 euro.

 • •  terenul se înstrăinează înaintea finalizării investiției.

(2.) În cazul nedepunerii la termen a documentației, în vederea revizuirii anuale a facilităților fiscale, beneficiarii își vor pierde facilitatea pentru anul respectiv.

 • (3) În cazul în care, cu ocazia revizuirii anuale se constată că societatea

figurează în evidențele fiscale ale Primăriei municipiului Oradea cu obligații de plată razante față de bugetul local.                                         '

 • (4) In situația în care, în urma reevaluării valorii investiției,valoarea va fi mai mică decât valoarea inițială din procesul verbal de recepție.

2.5. Ajutor de stat

Art.18. Prezentul regulament constituie schema de ajutor de stat local avand ca obiectiv atragerea de investitii in municipiul Oradea .

Furnizorul ajutorului de stat este Consiliul Local al municipiului Oradea cu sumele ramase la dispozitia agentilor economici.

Art.19. Autoritatea locală prin serviciul de specialitate are obligația de a furniza Consiliului Concurentei,toate informațiile necesare pentru derularea procedurilor în fața Comisiei Europene, în conditiile prevazute de Ordonanța Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, cu privire la facilitatile fiscale acordate individual si centralizat la nivelul unui an fiscal.

Beneficiarii facilitatilor fiscale acordate prin prezenta schemă trebuie sa anunte de îndată Consiliul Concurentei precum si autoritatea locală de cazurile in care ajutorul de stat acordat in acest mod, se completeaza cu alte ajutoare obținute in orice mod.

Prezentul regulament constituie schemă de ajutor local de stat.

Schema este exceptată de la obligația notificării către Comisia Europeană, conform criteriilor prevăzute de Regulamentul Comisiei Europene nr.1628/2006

Art.20. Ajutorul de stat mentionat la articolul anterior reprezintă diferenta dintre impozitul pe clădire și/sau teren rezultat din aplicarea cotei de impunere stabilită prin hotărârea Consiliului local privind impozitele și taxele locale și impozitul pe cladire și/sau teren de plată în urma acordării facilităților fiscale prevăzute de prezentul regulament.

Numarul cazurilor si valoarea facilitatilor se prezintă anual intr-o anexă la hotararea de consiliu privind executia bugetului local.

2.6 Durata schemei

Durata schemei de ajutor de stat,respectiv acordarea de facilități fiscale este de 5 ani , respectiv perioada 2008-2013.

Cererile privind acordarea de facilități fiscale în cadrul prezentei scheme se vor înregistra la Primăria municipiului Oradea, până la data de 31.dec.2013, astfel încât orice investitor care va depune cerere în intervalul respectiv, va putea beneficia de prevederile prezentului regulament (schemă locală de ajutor de stat), în mod nediscriminatoriu.

2.7 Domeniul de aplicare

Art.20.(1)In cadrul prezentei scheme se acorda ajutoare de stat in toate domeniile de activitate, cu exceptia pescuitului , acvaculturii , industriei carbonifere , siderurgice , constructii navale , sectorul fibrelor sintetice , prelucrarea si comercializarea produselor agricole , productia primara a produselor agricole prevazute in Anexa nr.1 la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene ,fabricarea si marketingul produselor care imită sau substituie laptele sau produsele de lapte , potrivit art.3 alin 2) al Regulamentului CEE nr.1898/1997, sectorul transporturilor pentru achizitionarea de echipamente de transport.

(2)In cadrul acestei scheme nu se acordă ajutoare legate de activitatile de export catre tari terte sau State Membre , mai precis ajutoare legate de cantitatea exportata de infiintarea si functionarea unei retele de distributie sau destinate acoperirii altor cheltuieli curente legate de activitatile de export , precum si ajutor de stat care favorizează utilizarea produselor nationale in detrimentul produselor din import .

CAPITOLUL III - DISPOZIȚII FINALE

Art.21. Pe data intrării în vigoare a prezentului regulament se completează prevederile Hotărârii Consiliului Local .nr.110/26.02.2009.

Oradea, 28 mai 2009

1

 Ordonanta de urgenta nr.117/21.12.2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat;

 • •  Legea nr.137/17 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat;

2

 • •  Regulamentul CE nr.1628/2006 al Comisiei din 24 octombrie 2006 de aplicare a articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor naționale pentru investițiile regionale, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;