Hotărârea nr. 445/2009

privind modificarea Actului Constitutiv ºi a Statutului Asociaþiei de Dezvoltarea Intercomunitarã ,,APAREGIO”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltarea Intercomunitară ,,APAREGIO”

Analizând raportul de specialitate nr.52.665/21.05.2009 întocmit de Direcția Economică -Serviciul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care s-a propus :

 • -  Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APAREGIO” respectând prevederile HG nr.855/2008 și actualizarea acestuia

 • -  Aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APAREGIO” respectând prevederile HG 855/2008 și actualizarea acestuia

Având în vedere:

 • -  Art. 10, alin. 7 din Legea 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice

 • -  HG nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilități publice

 • -   Art. 11, art.36 alin.2 lit. a, lit. d, lit.e, alin.3 lit.c, alin. 6 lit.a pct. 14, alin.7 lit.c, art.45 alin.2 lit.f din Legea 215/2001 a administrației publice locale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APAREGIO” respectând prevederile HG nr.855/2008 și actualizarea acestuia, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APAREGIO” respectând prevederile HG nr.855/2008 și actualizarea acestuia, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează Asociația de dezvoltare intercomunitară APAREGIO.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -  Direcția Economică,

 • -   Direcția Juridică

 • -  SC Compania de Apă Oradea SA

 • -  Asociația APAREGIO, prin grija Direcției Economice,

 • -  Zona Metropolitană Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Ioan Cupșa


Oradea, 28 mai 2009

Nr.445.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

ACTUL CONSTITUTIV

AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “APAREGIO”

I.     ASOCIAȚII

Asociații semnatari ai Actului Constitutiv, nominalizați în Anexa 1.1 care face parte integrantă din prezentul Act, au convenit de comun acord să înființeze împreună o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii nr.241/2006 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, ale Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice și ale Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la Asociații și Fundații, cu modificări.

II.    DENUMIREA

Denumirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară este „APAREGIO”, conform actului doveditor nr.56333 din 16.10.2007 eliberat de Ministerul Justiției privind disponibilitatea denumirii. În continuare, denumirea utilizată este ADI sau APAREGIO, după caz.

III.    SEDIUL

Sediul ADI este în județul Bihor, comuna Sânmartin, str. Principală nr.105, în baza contractului de comodat semnat cu reprezentanții legali ai comunei Sânmartin, conform cu Anexa 1.2 a prezentului Act constitutiv.

IV. DURATA

APAREGIO se constituie pe o durată nederminată, începând cu data înscrierii în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Oradea.

V.


FORMA ȘI SCOPUL ASOCIERII

1.

APAREGIO este persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, fără scop


patrimonial și cu caracter neguvernamental, autonom și apolitic, constituită și organizată în conformitate cu legislația în vigoare, menită să realizeze obiectivele din statutul Asociației.

 • 2. Prin semnarea pezentului Act Constitutiv, asociații își exprimă voința de asociere în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APAREGIO”, constituită în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare (denumit în continuare Serviciul ) pe raza de competență a unității administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

 • 3.    Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza, în baza unui contract de delegare a gestiunii, atribuit direct unui operator regional (denumit în toate documentele aferente ca „operator” sau abreviat „OR”) al cărui capital social va fi deținut integral de unități administrativ-teritoriale membre ale Asociației.

 • 4.    Bunurile proprietate publică și/sau privată, necesare furnizării/prestării Serviciului, se cedează în folosință o dată cu gestiunea serviciului prin atribuire directă.

 • 5.    APAREGIO este o asociație deschisă care, prin hotărârea adunării generale, poate accepta primirea de noi asociați și după înființarea acesteia, în condițiile în care noii membri își însușesc și sprijină realizarea prevederilor statuare ale ADI.

 • 6.    Asociația are însemne proprii, respectiv siglă, ștampilă și alte tipuri de personalizări textuale și grafice.

VI. PATRIMONIUL INIȚIAL

 • (1)    Patrimoniul inițial al Asociației se constituie în mod egal, din contribuția în numerar a asociaților, respectiv câte 500 LEI de fiecare, care se depune în termen de 30 zile de la aderare, completând limita legală stabilită prin O.G. nr. 26/2000 privind Asociațiile și Fundațiile, modificată.

 • (2)   Patrimoniul Asociației este compus din bunurile și resursele proprii, necesare acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare și desfășurării activităților proprii, pe de o parte, și din dreptul de folosință gratuită asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al asociaților, acordat sau ce va fi acordat Asociației de către asociați.

 • (3)   La patrimoniul ADI se pot depune, ulterior înființării, atât de către asociați, cât și de către terțe persoane, din țară sau din străinătate, bunuri materiale și/sau numerar care vor fi folosite exclusiv în vederea realizării scopului și obiectivelor asociației, patrimoniul prezent și viitor urmând a fi subscris în contul și pe seama Asociației.

 • (4)   Patrimoniul Asociației este compus din patrimoniul inițial, pe de o

parte și din dreptul de folosință pe care Părțile îl vor acorda asupra bunurilor ce vor face obiectul contractului de delegare pentru exercitarea competențelor legate de gestiunea Serviciului, pe de altă parte în condițiile prevăzute de lege.

 • (5)   Prin derogare de la pct. (1), județul Bihor prin Consiliul Județean este scutit de la plata contribuției pentru constituirea patrimoniului inițial, întrucât acesta are rolul de co-finanțator al proiectelor de reabilitare/modernizare/dezvoltare a serviciilor publice care fac obiectul constituirii ADI și de autoritate administrativ-financiară de echilibrare a bugetelor locale din aria de activitate.

 • (6)   În condițiile prevăzute de lege, bunurile date în administrare de către Părți pentru exercitarea competențelor legate de gestiunea Serviciului vor fi înregistrate contabil ca Mijloace fixe în partea de Activ a Bilanțului Asociației și respectiv fie ca Drepturi ale Părților în partea de Pasiv a Bilanțului Asociației, fie dacă bunurile sunt finanțate de către terți, în Pasiv la Finanțări de către Terți.

 • (7)    Cheltuielile deja efectuate pentru studii și proiecte care urmează a fi utilizate în beneficiul Asociației și a programului său de activitate, se deduc din cotizația datorată de către acel asociat care a efectuat cheltuiala sau, după caz, se restituie contravaloarea facturată către partea care a inițiat acea cheltuială.

 • (8)    Patrimoniul Asociației se va completa cu sume reprezentând cotizații ale fiecărui asociat în cuantum de 0,20 euro/an/locuitor.

 • (9)    Suma reprezentând cotizația anuală va fi virată de către membri, la termenele stabilite prin Statut.

 • (10)  Patrimoniul se va lărgi prin aportul de bunuri materiale și/sau numerar, atât de către asociați cât și de către terțe persoane, din țară sau străinătate, precum și din alte venituri, toate acestea urmând a fi folosite exclusiv în vederea realizării scopului asociației, patrimoniul prezent și viitor urmând a fi subscris în contul și în numele asociației.

 • (11)   Patrimoniul inițial al Asociației include și dreptul de

folosință gratuită, pe termen limitat, a următoarelor bunuri aparținând domeniului public și/sau privat al asociaților, altele decât bunurile ce compun sistemele de alimentare cu apă și de canalizare aferente Serviciului, și anume:

- ----- (datele de identificare ale bunului) -----, aparținând patrimoniului public/privat

al (Se indică unitatea administrativ-teritorială.) , conform Hotărârii Consiliului Județean/Local --- nr. --/-- .

 • (12) Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele :

 • (1)    Cotizațiile membrilor săi ;

 • (2)   Contribuții de la bugetele Autorităților Locale ;

 • (3)   Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale ;

 • (4)    Donații, sponsorizări sau legate;

 • (5)   Finanțări nerambursabile;

 • (6)   Fonduri guvernamentale sau neguvernamentale;

 • (7)   Credite bancare;

 • (8)   Orice alte surse legale de venituri stabilite prin hotărârea AGA.

 • (13)  Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășura activități economice.

 • VII. ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL

Conducerea ADI

 • 1.    Adunarea Generală a Asociaților, denumită în continuare AGA, este organul suprem de dezbatere, decizie și conducere, format din câte un reprezentant al autorităților deliberative ale asociaților. Numărul membrilor AGA cu drept de vot este egal cu numărul asociaților, fiecare dintre aceștia reprezentând un vot la adoptarea hotărârilor luate.

 • 2.    Reprezentanții membrilor în AGA sunt primarii unităților administrativ-teritoriale (UAT) asociate și președintele Consiliului Județean Bihor, pe întreaga perioadă a mandatelor de aleși locali, urmare atribuțiilor specifice de responsabili pentru activitățile serviciilor de utilități publice din localitățile unde sunt aleși.

 • 3.    Hotărârile AGA se adoptă conform modalităților și numărului de voturi prevăzute în Statut.

 • 4.    AGA are desemnat un președinte, nominalizat prin prezentul Statut ca fiind primarul municipiului Oradea și care este și președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Oradea”, urmare faptului că unitățile administrativ-teritoriale ale acestei asociații sunt acționarii operatorului licențiat pentru alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate.

 • 5.    Primul Președinte al Asociației este primarul municipiului Oradea, al cărui mandat de președinte coincide cu mandatul de primar, fiind ales pentru o perioadă de 4 (patru) ani.

 • 6.    Președintele ADI și AGA îndeplinește atribuțiile prevăzute în Statutul Asociației și în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociației, cu excepția situațiilor în care se prevede în mod expres altfel.

 • 7.    Adunarea Generală a Asociaților aprobă strategiile ADI, bilanțul financiar-contabil, programele și portofoliul de proiecte, proiecția investițională și financiară multianuală, precum și rapoartele de activitate, care se supun informării autorităților deliberative ale asociaților.

 • 8.     Președintele ADI conduce AGA și reprezintă Asociația în raporturile cu terții, delegând o parte din atribuții atât Consiliului Director, cât și conducerii aparatului tehnico-operațional al Asociației.

Administrarea ADI

 • 1.     Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociației, format din 5 (cinci) persoane, respectiv din președintele Asociației și încă 4 (patru) membri numiți de adunarea generală, pe o perioadă de 4 (patru) ani. Componența consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociației, utilizând principiul reprezentării prin rotație.

 • 2.      Consiliul Director al Asociației este format din 5 (cinci) membri, dintre care 3 (trei) membri sunt desemnați obligatoriu astfel:

 • - un reprezentant din partea Consiliului Județean Bihor;

 • - un reprezentant din partea Municipiului Oradea

 • - un reprezentant din partea Asociației „Zona Metropolitană Oradea”.

 • 3.     Președintele Asociației este și președinte al Consiliului Director.

 • 4.    Membrii Consiliului Director sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 5.    Consiliul Director are ca atribuțiuni principale ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGA.

 • 6.    În vederea desfășurării activităților curente ale ADI, Consiliul Director validează un director executiv, pe baza unui contract de management încheiat pe o perioadă determinată, care va coordona un aparat tehnic și operațional astfel dimensionat, încât să fie pe deplin asigurate condițiile de management, reglementare și monitorizare a serviciilor de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate, la nivelul cantitativ și calitativ impus de normele și standardele din acest domeniu, respectiv la nivelul cerut și determinat de către asociați. Consiliul Director poate desemna pentru calitatea de director general pe președintele consiliului de administrație al operatorului regional care are și calitatea de director general al acestuia în plan executiv.

 • 7.     Atribuțiile Consiliului Director sunt stabilite prin Statutul Asociației și în Regulamentul de Organizare și Funcționare al ADI.

Controlul Financiar Intern al Asociației

 • (1) Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o Comisie de cenzori formata din 3 membri, numită de Adunarea Generală pentru o perioadă de 3(trei) ani, cu posibilitatea prelungirii contractului.

 • (2) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii.

 • (3) În realizarea competenței sale Comisia de Cenzorii are ca atribuții:

 • a) .   Verificarea modului în care este administrat patrimoniul Asociației;

 • b) .   Întocmirea rapoartelor pe care le prezintă Adunării Generale;

 • c)    Poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;

 • d) .   Îndeplinirea oricăror alte atribuții de control financiar

prevăzute în Statut sau stabilite de către Adunarea Generală a Asociaților.

VIII. ALTE PREVEDERI

 • 1.    Contractele de delegare ale asociaților către operatorul regional, privind serviciile conforme cu obiectul prezentului act constitutiv, se aprobă de către fiecare consiliu deliberativ al unităților administrativ-teritoriale membre, cu respectarea principiilor de eficiență economică aprobate de către AGA.

 • 2.    Modificarea sau completarea Actului Constitutiv se face în formă scrisă și cu îndeplinirea condițiilor legale de fond și de formă, respectiv prin hotărâri ale AGA.

 • 3.    Pentru desfășurarea pocedurilor de dobândire a personalității juridice de către ADI, președintele Asociației deleagă o persoană responsabililă pe bază de dispoziție, în conformitate cu elementele de identificare din Anexa 1.4 de la prezentul Act Constitutiv.

Prezentul Act Constitutiv a fost redactat în 23 (douăzecișitrei) de exemplare originale, azi ___________________ , data autentificării.

STATUTUL

ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

”APAREGIO”

Asociații semnatari ai prezentului Statut au convenit de comun acord să înființeze o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), în conformitate cu prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și cu cele din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

CAPITOLUL I      DENUMIREA, FORMA, SEDIUL ȘI DURATA ASOCIAȚIEI

Art. 1 (1) Denumirea asociației de dezvoltare intercomunitară este ”APAREGIO”, conform actului doveditor nr. 56333 din 16.10.2007 eliberat de Ministrul Justiției privind disponibilitatea denumirii. În continuare, denumirea utilizată este ADI sau APAREGIO după caz.

 • (2) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”APAREGIO” este persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, fără scop patrimonial cu caracter neguvernamental, autonom și apolitic, constituită în scopul realizării obiectivelor menționate în cuprinsul prezentului Statut.

Art. 2 (1) Sediul Asociației este în România, județul Bihor, Comuna Sânmartin, str. Principală nr. 105.

 • (2) Sediul Asociației va putea fi mutat în orice alt loc aflat pe raza unităților administrativ-teritoriale membre, în baza unei Hotărâri a Adunării Generale a Asociației.

Art. 3 Asociația este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

CAPITOLUL II     SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

Art. 4 (1)    Asociația se constituie în scopul înființării, organizării, reglementării,

exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre (denumită în continuare aria Serviciului), precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumită în continuare Strategia de dezvoltare).

 • (2) Asociații declară că interesul comun ce stă la baza constituirii asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității Serviciului, în condițiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul „poluatorul plătește", atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

 • (3)   Modalitatea de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza în baza unui contract de delegare a gestiunii (denumit în continuare Contractul de delegare) atribuit direct unui operator regional, al cărui capital social va fi deținut integral de unități administrativ-teritoriale membre ale Asociației (denumit în continuare Operatorul).

 • (4)   Forma de gestiune este concretizată printr-un Contract de Delegare directă pe termen lung, către un operator comun unic care este o societate comercială desemnată de asociați, respectiv un operator regional licențiat, denumit în toate documentele aferente ca ”operator” sau abreviat ”OR”.

 • (5)    Bunurile proprietate publică și/sau privată necesare furnizării/prestării serviciilor se cedează în folosință operatorului o dată cu gestiunea Serviciului, prin încredințare directă.

 • (6)   ADI ”APAREGIO” este o asociație deschisă care, prin hotărârea Adunării Generale, poate accepta primirea de noi membri asociați și după înființarea acesteia.

 • (7)    Asociația are însemne proprii, respectiv siglă, ștampilă și alte tipuri de personalizări textuale și grafice.

 • (8)    La baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor pentru îmbunătățirea calității Serviciului, creșterea capacității de atragere a fondurilor externe nerambursabile pentru finanțarea investițiilor necesare privind Serviciul, precum și crearea unui operator profesionist care să implementeze programul de investiții aprobat de către asociați, care să funcționeze pe principii de eficiență și să asigure servicii de calitate în condițiile unor tarife acceptabile pentru populație.

 • (9)    Asociația își asumă și exercită pentru și în numele autorităților asociate drepturile și obligațiile, competențele și atribuțiile pe domeniul strict limitat al serviciilor de apă și canalizare.

Art. 5 Obiectivele Asociației sunt următoarele:

 • (1)   Să încheie Contractul de Delegare a gestiunii Serviciului cu Operatorul, prevăzut la art. 18 alin.2 lit. a) din prezentul Statut, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre care vor constitui împreună Autoritatea Delegantă.

 • (2)   Să exercite drepturile specifice de control și informare privind Operatorul, conform prezentului Statut și prevederilor Contractului de Delegare încheiat cu Operatorul;

 • (3)    Să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru Autoritățile Locale în ceea privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes intercomunitar;

 • (4)   Să pregătească și să promoveze strategia de dezvoltare a Serviciulu;

 • (5)   Să elaboreze Masterplanul pentru reabilitarea și dezvoltarea sistemelor de apă și canalizare, Regulamentul consolidat și armonizat al Serviciului pentru întreaga Arie a Delegării, precum și să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Operatorului;

 • (6)   Să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

 • (7)   Să monitorizeze respectarea obligațiilor asumate de Operator prin Contractul de Delegare, îndeosebi în ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță, executarea lucrărilor încredințate Operatorului și calitatea Serviciului furnizate utilizatorilor și să informeze regulat asociații despre aceasta;

 • (8)   Să identifice și să propună orice acțiuni vizând realizarea obiectivelor Autorităților Locale în legătură cu Serviciul :

 • •  asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare, și/sau baza suport a contractării de credite rambursabile ori parțial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu depășească limitele de suportabilitate ale populației și să respecte principiul „ poluatorul plătește", în conformitate cu art.18 al. 2 lit. d) din prezentul Statut;

 • •  creșterea progresivă a nivelului de acoperire al Serviciului;

 • •  buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului și gestiunea administrativă și comercială eficientă a acestora;

 • •  menținerea calității tehnice și întreținerea eficientă a echipamentelor și lucrărilor legate de Servicii;

 • •  aplicarea principiului solidarității;

 • •  implementarea și aplicarea permanentă a principiului „poluatorul plătește";

 • •  menținerea calității tehnice și întreținerea eficientă a echipamentelor și lucrărilor legate de Serviciu;

 • •  buna gestiune a resurselor umane.

 • (9)   Să fie un pol al competențelor administrative, financiare, tehnice și economice în beneficiul Autorităților Locale și al Serviciului;

 • (10)  Să acorde ajutor Autorităților Locale și Operatorului în vederea obținerii resurselor financiare necesare implementării Programului de Dezvoltare a Serviciului și, dacă este cazul, să obțină astfel de fonduri care vor fi puse la dispoziția Operatorului.

 • (11)   Pentru realizarea obiectivelor Asociației, prin prezentul Statut, Asociații mandatează Asociația să exercite în numele și pe seama lor următoarele drepturi și obligații legate de Serviciu:

 • a)    elaborarea și aprobarea Strategiei de Dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme, precum și a programelor de protecție a mediului;

 • b)    coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;

 • c)    urmărirea, monitorizarea și raportarea indicatorilor de performanță ai Serviciului, stabiliți prin Contractul de Delegare a Gestiunii în vederea asigurării gestionării și administrării Serviciului de către Operator pe criterii de eficiență economică și managerială și aplicarea măsurilor corective și a penalităților prevăzute de Contractul de Delegare, în situația în care Operatorul nu respectă nivelul indicatorilor de performanță și eficiență la care s-a obligat și nu asigură continuitatea Serviciului;

 • d)    consultarea asociațiilor de utilizatori în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a Serviciului;

 • e)    medierea conflictelor dintre utilizatori și Operator, la cererea uneia dintre părți;

 • f)     monitorizarea și controlul modului de respectare a obligațiilor și responsabilităților asumate de Operator prin Contractul de Delegare cu privire la:

 • i)    modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de Operator, în special respectarea indicatorilor de performanță, inclusiv în relația cu utilizatorii;

 • ii)    modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilități publice, mai ales exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al asociaților, afectate Serviciului;

 • iii)    asigurarea protecției mediului și a domeniului public;

 • iv)    asigurarea protecției utilizatorilor;

 • g)    solicitarea informațiilor cu privire la nivelul și calitatea Serviciului furnizat/prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietate publică sau privată a asociaților, încredințate pentru realizarea Serviciului;

 • h)    invitarea Operatorului pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii Serviciului;

 • i)     stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a delegării prevăzute în Contractul de Delegare;

 • j)    aprobarea, de la data la care asociații hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic, a modului de formare și a stabilirii prețurilor și tarifelor, respectiv ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor propuse de Operator;

 • k)    monitorizarea respectării angajamentelor asumate de către Delegatar față de Operator prin clauzele contractuale stabilite prin Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului;

 • l)     elaborarea și aprobarea caietului de sarcini și a regulamentului Serviciului, consolidat și armonizat pentru întreaga arie Serviciului;

 • m)    păstrarea, în condițiile legii, a confidențialității datelor și informațiilor economico-financiare privind activitatea Operatorului, altele decât cele de interes public.

CAPITOLUL III     PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI

Art.6 (1) Patrimoniul Asociației este compus din bunurile și resursele proprii, necesare acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare și desfășurării activităților proprii, pe de o parte, și din dreptul de folosință gratuită asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al asociaților, acordat sau ce va fi acordat Asociației de către asociați.

 • (2)   Patrimoniul Asociației este compus din patrimoniul inițial, pe de o parte și din patrimoniul pe care Părțile îl vor da în administrare pentru exercitarea competențelor legate de gestiunea Serviciului, pe de altă parte în condițiile prevăzute de lege.

 • (3)    Patrimoniul inițial al Asociației se constituie în mod egal, din contribuția în numerar a asociaților, respectiv câte 500 LEI de fiecare, care se depune în termen de 30 zile de la aderare, completând limita legală stabilită prin OG 26/2000 privind Asociațiile și Fundațiile, cu modificări.

 • (4)    Prin derogare de la pct. 3, Județul Bihor, prin Consiliul Județean, este scutit de la plata contribuției pentru constituirea patrimoniului inițial, întrucât acesta are rolul de co-finanțator al proiectelor de reabilitare/modernizare/dezvoltare a serviciilor publice care fac obiectul constituirii ADI și de autoritate administrativ-financiară de echilibrare a bugetelor locale din aria de activitate.

 • (5)   În condițiile prevăzute de lege, bunurile date în administrare de către Părți pentru exercitarea competențelor legate de gestiunea Serviciului vor fi înregistrate contabil ca Mijloace fixe în partea de Activ a Bilanțului Asociației, respectiv fie ca Drepturi ale Părților în partea de Pasiv a Bilanțului Asociației, fie -dacă bunurile sunt finanțate de către terți - în Pasiv la Finanțări de către Terți.

 • (6)    Cheltuielile deja efectuate pentru studii și proiecte care urmează a fi utilizate în beneficiul Asociației și a programului său de activitate, se deduc din cotizația datorată de către acel asociat care a efectuat cheltuiala sau, după caz, se restituie contravaloarea facturată către partea care a inițiat acea cheltuială.

 • (7)    Patrimoniul Asociației se va completa cu sume reprezentând cotizații ale fiecărui asociat în cuantum de 0,20 euro/an/locuitor; numărul total al locuitorilor fiecărei unități administrativ-teritoriale este cel comunicat de către Institutul Național de Statistică, prin Direcția Județeană de Statistică.

 • (8)    Suma reprezentând cotizația anuală va fi virată de către membri la începutul fiecărui trimestru al anului fiscal, dar nu mai târziu de 2 (două) săptămâni de la începerea noului trimestru ; contribuția anuală va fi achitată prin virament bancar, integral, pentru fiecare trimestru .

 • (9)    Patrimoniul se va lărgi prin aportul de bunuri materiale și/sau numerar, atât de către asociați, cât și de către terțe persoane, din țară sau străinătate, precum și din alte venituri, toate acestea urmând a fi folosite exclusiv în vederea realizării scopului Asociației, patrimoniul prezent și viitor urmând a fi subscris în contul și în numele Asociației.

 • (10)    Patrimoniul inițial al Asociației include și dreptul de folosință gratuită, pe termen limitat, a următoarelor bunuri aparținând domeniului public și/sau privat al asociaților, altele decât bunurile ce compun sistemele de alimentare cu apă și de canalizare aferente Serviciului, și anume:

- ---------- (datele de identificare ale bunului) -------, aparținând patrimoniului

public/privat al --------- (Se indică unitatea administrativ-teritorială.) -----------,

conform Hotărârii Consiliului Județean/Local nr. / .

Art. 7 Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele :

 • (1)    Cotizațiile membrilor săi ;

 • (2)   Contribuții de la bugetele Autorităților Locale ;

 • (3)   Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale ;

 • (4)    Donații, sponsorizări sau legate;

 • (5)    Finanțări nerambursabile;

 • (6)   Fonduri guvernamentale sau neguvernamentale;

 • (7)   Credite bancare;

 • (8)   Orice alte surse legale de venituri stabilite prin hotărârea AGA.

Art. 8 Asociația nu are calitatea de operator, nu va desfășura activități economice și nu va înființa societăți comerciale decât prin hotărârea AGA.

Art. 9 Asociația are un buget propriu de venituri și cheltuieli. Situațiile financiare se întocmesc și se publică în conformitate cu legislația în vigoare.

CAPITOLUL IV      ASOCIAȚII

Art. 10 Asociații au următoarele drepturi :

 • (1)   Să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației;

 • (2)   Să participe la luarea hotărârilor care privesc activitatea Asociației;

 • (3)   Să primească la cerere toate informațiile disponibile care privesc activitatea Asociației.

Art. 11 Asociații au următoarele obligații :

 • (1)   Să respecte Statutul, Actul Constitutiv și hotărârile organelor de conducere ale Asociației;

 • (2)   Să plătească cotizația anuală ;

 • (3)   Să promoveze și să participe activ la acțiunile desfășurate de Asociație ;

 • (4)   Să desemneze câte un membru în Adunarea Generală a Asociației.

 • (5)   Să respecte documentele de organizare și funcționare ale Operatorului.

Art.12 (1) Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii din Asociație, conform prevederilor prezentului articol.

 • (2)   Retragerea din Asociație nu poate avea loc decât în situația în care asociatul respectiv se retrage unilateral din contractul de delegare. Dacă oricare dintre asociați dorește să se retragă din Contractul de Delegare și, respectiv, din Asociație, acest asociat va notifica președintelui Asociației și celorlalți asociați intenția sa. Președintele Asociației va convoca Adunarea Generală a Asociației în cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificări.

 • (3)   Adunarea generală a Asociației va analiza consecințele retragerii și modificările ce se impun la Actul Constitutiv al Operatorului căruia i s-a atribuit direct Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului și/sau la Contractul de Delegare (în special în ceea ce privește investițiile), conform prevederilor Contractului de Delegare, și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului Statut și a Actului Constitutiv al Asociației.

 • (4)   În cazul în care un asociat nu aprobă Contractul de Delegare ce urmează să fie încheiat cu Operatorul sau se retrage unilateral din Contractul de Delegare după semnarea acestuia, indiferent că retragerea are loc înainte sau după intrarea în vigoare a Contractului de Delegare, acest asociat va fi exclus din Asociație. Este asimilat refuzului de a delega gestiunea Serviciului și neadoptarea, în două ședințe consecutive ale autorității deliberative a respectivului asociat, a hotărârii de aprobare a delegării gestiunii Serviciului către Operator din alte motive decât un vot negativ.

 • (5)  Adunarea Generală va hotărî excluderea din Asociație, va analiza consecințele excluderii și modificările ce se impun la Contractul de Delegare ( în special cu privire la investiții), conform prevederilor acestuia, și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului Statut și a Actului Constitutiv ale Asociației.

 • (6) Orice membru care se retrage sau este exclus din Asociație este obligat să plătească:

 • •     a) sumele corespunzătoare rambursării de către Operator a împrumuturilor contractate pentru finanțarea dezvoltării (modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent dacă sunt extinderi sau înlocuiri) infrastructurii aferente Serviciului respectivului asociat, de care a beneficiat în perioada în care a fost membru al Asociației;

 • •     b) sumele corespunzătoare investițiilor de care a beneficiat pe durata cât a fost membru al Asociației, altele decât cele prevăzute la lit.a);

 • •     c) sumele prevăzute ca despăgubiri în Contractele de Delegare.

Art. 13 (1)   Asociația poate accepta noi membri, cu consimțământul tuturor

Asociaților, exprimat prin hotărârea AGA și cu încheierea unui Act Adițional la prezentul Statut, prin care noii membri sunt menționați în preambulul Statutului.

 • (2) Orice unitate administrativ-teritorială care devine membru al Asociației acceptă în totalitate prevederile prezentului Statut și deleagă gestiunea Serviciului Operatorului, prin act adițional la Contractul de Delegare, semnat de Asociație în numele și pe seama unității administrativ-teritoriale respective.

CAPITOLUL V      ORGANELE ASOCIAȚIEI

Adunarea Generală al Asociaților

Art. 14 (1) Adunarea Generală a Asociaților (AGA) este organul suprem de dezbatere, decizie și de conducere al Asociației, format din câte un reprezentant al autorităților deliberative ale asociaților.

 • (2)    Reprezentanții în AGA sunt primarii unităților administrativ-teritoriale (UAT) asociate si președintele Consiliului Județean Bihor, pe întreaga perioadă a mandatelor de aleși locali, urmare atribuțiilor specifice de responsabili pentru activitățile serviciilor de utilități publice din localitățile unde sunt aleși.

 • (3)   Fiecare Autoritate Locală va depune toate diligențele pentru a-și asigura reprezentarea permanentă în cadrul Adunării Generale a Asociației.

 • (4)   Hotărârile de numire/ revocare/ înlocuire a reprezentanților vor fi transmise, în copie, Părților în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii lor.

Art. 15 Sunt numiți în calitate de membri fondatori participanții la prima Adunarea Generală care au semnat documentele de înființare a Asociației.

Art. 16 (1) Adunarea Generală a Asociaților alege dintre membrii săi pe Președintele Asociației, care exercită atribuțiile prevăzute prin prezentul Statut.

 • (2)   AGA are desemnat un Președinte, nominalizat prin prezentul Statut ca fiind Primarul Municipiului Oradea și care este și Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Oradea”, urmare faptului că unitățile administrativ-teritoriale ale acestei Asociații sunt acționarii Operatorului licențiat pentru alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate.

 • (3)   Primul Președinte al Asociației este Primarul Municipiului Oradea, al cărui mandat de președinte coincide cu mandatul de Primar, fiind ales pentru o perioadă de 4 (patru) ani.

 • (4)   Președintele poate delega o parte din atribuții atât Consiliului Director, cât și conducerii aparatului tehnico-operațional al Asociației.

Art. 17 (1)    Adunarea Generală îndeplinește atribuțiile care îi revin conform art. 21 al. 2

din Ordonanța Guvernului nr. 26/2001 cu privire la asociații și fundații, precum și atribuțiile speciale prevăzute de Statut și ROF, în exercitarea competențelor privind Serviciile Delegate încredințate de către Autoritățile Locale membre, și drepturile speciale acordate de Contractul de Delegare cu Operatorul prevăzut la art. 18 al. 2 pct. A din prezentul Statut .

(2) Principalele atribuții ale Adunării Generale a Asociaților sunt:

 • a)    stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;

 • b)    aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director pentru perioada anterioară, situațiile financiare ale Asociației pentru exercițiul încheiat și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru următorul exercițiu financiar.

 • c)    alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director;

 • d)    alegerea și revocarea membrilor Comisiei de Cenzori;

 • e)     înființarea de filiale;

 • f)     aprobarea organigramei și politicii de personal a Asociației, precum și aprobarea constituirii, atribuțiilor, funcționării și organizării aparatului tehnico-operațional al Asociației;

 • g)    aprobarea contractelor a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 Euro;

 • h)    modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației;

 • i)     dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

 • j)     aprobarea primirii de noi membri și a retragerii unor membri din Asociație;

 • k)    aprobarea cotizației anuale;

 • l)     orice alte atribuții prevăzute în actele normative și/sau în Statut.

3)    Adunarea Generală se întrunește cel puțin o dată la 3 (trei) luni și are drept

de control permanent asupra Consiliului Director și Comisiei de Cenzori.

 • (4) Atribuțiile Adunării Generale a Asociaților cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociați, conform art. 5 alin. (12), sunt:

 • a)    aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de înființare a noi sisteme, precum și a programelor de protecție a mediului, elaborate și prezentate de Consiliul Director al Asociației;

 • b)    aprobarea măsurilor propuse în rapoartele de monitorizare a executării Contractului de Delegare, elaborate și prezentate de Consiliul Director;

 • c)    aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a Serviciului prevăzute în Contractul de Delegare;

 • d)    aprobarea stabilirii, ajustării și modificării prețurilor și tarifelor propuse de Operator de la data la care asociații hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic;

 • e)    adoptarea de hotărâri privind aplicarea măsurilor corective și a penalităților prevăzute de Contractul de Delegare în situația în care operatorul nu respectă nivelul indicatorilor de performanță;

 • f)     aprobarea Caietului și a Regulamentului Serviciului, consolidat și armonizat pentru întreaga arie a Serviciului, elaborate și prezentate de Consiliul Director.

 • (5) Adunarea Generală a Asociaților adoptă, de asemenea, orice hotărâri în exercitarea drepturilor speciale de informare și control asupra Operatorului, acordate Asociației prin Actul Constitutiv al Operatorului înființat conform art. 18 alin. (2) pct. A din prezentul Statut.

Art. 18 (1) În temeiul art. 17 al. (3) din prezentul Statut, Adunarea Generală deliberează asupra aspectelor legate de obiectivele Asociației, având în vedere interesul comun al asociaților, în special:

 • A)   Operatorul;

 • B)    Contractul de Delegare;

 • C)   Strategia de Dezvoltare;

 • D)    Politica tarifară.

 • (2) În legătură cu acestea, Părțile declară că :

 • A) Operatorul

 • a)    Operatorul este o societate comercială înființată într-una dintre formele prevăzute de legislația privind societățile comerciale și serviciile de utilități publice, având ca acționari toate sau o parte dintre unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației.

 • b)    Operatorul are ca obiect principal de activitate furnizarea/prestarea de Servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru asociați.

 • c)    Asociația va fi consultată cu privire la propunerile de modificare a Actului Constitutiv al Operatorului, înainte de aprobarea acestora, iar Autoritățile Locale vor respecta avizul Asociației.

 • d)    În vederea exercitării de către Asociație a controlului direct și a influenței dominante asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale Operatorului, asociații care sunt acționari/asociați ai Operatorului acordă Asociației, potrivit prezentului Statut, dreptul de a:

a1) propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală a Operatorului are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație al Operatorului;

b1) propune revocarea membrilor Consiliului de Administrație al Operatorului;

c1) propune introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație al Operatorului pentru prejudiciile aduse acestuia;

d1) acorda avizul conform asupra Regulamentului de Organizare și Funcționare al Operatorului înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație al societății;

 • e)    acorda avizul conform asupra programului de activitate si strategiei propuse de consiliul de administrație al societății înainte de aprobarea acestora de către Adunarea Generală a Operatorului;

 • f)     acorda avizul conform asupra propunerii de înființare de filiale, cu condiția ca obiectul principal de activitate

al acestora să nu îl constituie captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 3600) sau colectarea și epurarea apelor uzate (cod CAEN 3700);

 • g)    acorda avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de legea societăților comerciale și a celor prevăzute în contractul de delegare, asupra destinației și cuantumului acestora, necesar pentru ca Adunarea Generala a Operatorului să poată lua o hotărâre în acest domeniu;

 • h) aviza propunerile de modificare a Actului Constitutiv al Operatorului înainte de adoptarea lor;

 • i) fi informată în aceeași măsură ca oricare acționar/asociat al Operatorului despre activitatea acestuia.

 • B) Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului

 • a)    Părțile încredințează Asociației, prin prezentul Statut, exercițiul competențelor lor privind Serviciile, prevăzute la art. 17 alin. (3) de mai sus.

 • b)   Contractul de Delegare va fi semnat pe de o parte de Asociație, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre care vor avea împreună calitatea de Delegatar, și, pe de altă parte, de Operator.

 • c)    Prin Contractul de Delegare, Asociația, în numele și pe seama Asociaților, va conferi Operatorului dreptul exclusiv de a furniza serviciul ca serviciu comunitar de utilități publice pe raza lor de competență teritorială, precum și cedarea în folosință exclusivă a bunurilor publice si private, care constituie sistemele de alimentare cu apă și de canalizare aferente Serviciului.

 • d)   Operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de investiții, va întreține, moderniza, reabilita și extinde sistemele de alimentare cu apă și de canalizare și va gestiona și exploata Serviciul pe riscul și răspunderea sa, conform dispozițiilor Contractului de Delegare si a prevederilor UE privind fondurile nerambursabile. Realizarea acestor responsabilități se face prin indicatori de performanță care pot monitoriza implementarea sistemului.

 • e)    Adunarea Generală a Asociației va monitoriza îndeplinirea de către Operator a obligațiilor ce-i incumbă în temeiul Contractului de Delegare.

 • f)     Asociația, în temeiul mandatului conferit de asociați prin prezentul Statut, va exercita în numele și pe seama acestora drepturile și obligațiile contractuale care le revin în calitate de Delegatar.

 • C) Strategia de dezvoltare

 • a)    Asociația asigură elaborarea și aprobarea Strategiei de Dezvoltare. Pe baza Strategiei de Dezvoltare vor fi stabilite investițiile necesare atingerii obiectivelor prevăzute de această Strategie și prioritizarea acestora, precum și Planul de implementare și analiza macrosuportabilității. Planurile de investiții vor fi actualizate periodic, ținând seama de Strategia de Dezvoltare.

 • b)    Sursele de finanțare a investițiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană sau instituții financiare, fonduri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale ale Autorităților Locale, fondurile proprii sau atrase ale Operatorului.

 • c)    Listele de investiții prioritare și planurile de finanțare a acestora vor fi discutate în ședințele Adunării Generale a Asociaților și aprobate de autoritățile deliberative ale asociaților beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor), precum și ale asociaților deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor. Acestea vor fi anexate la Contractul de Delegare și fac parte integrantă din acesta.

 • d)    Studiile de Fezabilitate aferente Listelor de Investiții vor fi supuse avizului consultativ al Asociației înainte de a fi aprobate de autoritățile deliberative ale Asociaților beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor).

 • D) Politica tarifară

 • a)    Fiecare Autoritate deliberativă a asociaților va aproba tarifele care vor fi aplicate de Operator pentru furnizarea Serviciului aflat în competența acesteia, conform politicii tarifare stabilite de Asociație și după consultări prealabile în cadrul Asociației. Tarifele vor fi stabilite, ajustate și modificate conform legislației în vigoare.

 • b)    De îndată ce Părțile vor hotărî trecerea la un sistem de tarif unic în cadrul contractului de delegare, Asociația va avea atribuția de a aproba stabilirea, ajustarea și modificarea acestui tarif unic, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre.

Art. 19 Membrii Adunării Generale sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 20 (1) Adunarea Generală a Asociaților va fi convocată cel puțin o dată la 3 (trei) luni sau ori de câte ori este necesar, de către Președintele Asociației sau de un număr de cel puțin 3 (trei) membri, din care unul va fi consiliul județean sau acționarul majoritar al operatorului regional.

 • (2)   Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data ședinței și va cuprinde data, ora, locul și ordinea de zi ale ședinței.

 • (3)   În funcție de problemele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, convocarea va fi trimisă numai reprezentanților asociaților care au dreptul să participe și să voteze cu privire la luarea respectivelor hotărâri conform prevederilor prezentului Statut.

 • (4)   Ședințele Adunării Generale a Asociaților vor fi conduse de președintele Asociației sau, în absența acestuia , de persoana desemnată de Adunarea Generală dintre membrii săi.

 • (5)   Adunarea Generală va alege dintre participanții la ședință un secretar, care va redacta procesul-verbal al ședinței.

 • (6)   Procesul verbal este semnat de Președinte și de secretar. O copie a procesului-verbal va fi transmisă, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data ședinței, fiecărei Autorități Locale, indiferent dacă reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la ședință.

 • (7)   Hotărârile Adunării Generale a Asociaților se consemnează într-un registru de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociației.

Art. 21 (1) Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în Adunarea Generală a Asociaților. Dreptul de vot nu poate fi transmis altui asociat (prin reprezentantul său).

 • (2)   În cazul în care reprezentantul unuia dintre asociați nu poate participa la ședința unei Adunări Generale la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentat al unității administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop.

 • (3)   Pentru luarea hotărârilor care privesc numai anumiți asociați, respectiv asociații în competența cărora este organizat și funcționează Serviciul la data ședinței Adunării Generale, asociații beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor), precum și asociații deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor, denumiți în prezentul Statut asociați implicați, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul ședinței Adunării Generale doar pe reprezentanții acestora.

 • (4)   Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale a Asociaților adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a) -h) și lit. l) din prezentul Statut se iau în prezența a [trei pătrimi] din numărul asociaților și cu majoritatea voturilor membrilor asociați prezenți. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea Generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare Adunarea Generală este valabil întrunită indiferent de numărul de membri asociați prezenți.

 • (5)   Dacă o hotărâre a Adunării Generale privește în mod direct Serviciul propriu sau bunurile care aparțin unei anumite Autorități Locale, nici o hotărâre nu poate fi luată fără votul favorabil al reprezentantului respectivei Autorități Locale.

 • (6)   Pentru a fi valabile hotărârile Adunării Generale adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 17 alin. (3) literele b) și e) și la art. 17 alin. (4) din prezentul Statut se iau în prezența tuturor asociaților/asociaților implicați și cu votul favorabil fie a cel puțin jumătate din numărul asociaților/asociaților implicați, care însumează cel puțin 2/3 din numărul total al populației tuturor asociaților/asociaților implicați, fie a cel puțin 2/3 din numărul asociaților/asociaților implicați care însumează cel puțin jumătate din numărul total al populației tuturor asociaților/asociaților implicați. Pentru luarea acestor hotărâri este necesar ca printre cei care votează favorabil să se numere reprezentantul Județului Bihor. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea Generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare Adunarea Generală este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenți.

 • (7)   Pentru a fi valabile hotărârile Adunării Generale adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. i) - k) și art. 17 alin. (3) din prezentul Statut se iau în prezența tuturor membrilor, cvorum obligatoriu la oricare convocare, și cu votul favorabil al tuturor Autorităților Locale membre ale Asociației.

 • (8)   Pentru adoptarea hotărârilor în exercitarea atribuției prevăzute de art.17, alin (3) lit. a) din prezentul Statut este necesar votul favorabil al reprezentantului județului Bihor.

Art. 22 (1)   Hotărârile Adunării Generale luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la

art. 17 alin. (2) lit. i) - k) și art. 17 alin. (3), literele a), c), d) și f) nu pot fi votate de reprezentanții Autorităților Locale membre în Adunarea Generală decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a Autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.

 • (2)   Hotărârile luate de Adunarea Generală a Asociației trebuie aduse la cunoștința Autorităților Locale membre în

termen de cel mult 5(cinci) zile calendaristice de la adoptare. De asemenea, Asociația este obligată să publice toate

hotărârile Adunării Generale pe propria pagină internet sau pe pagina de internet a Consiliului Județean Bihor și/sau a Asociației „Zona Metropolitană Oradea”.

 • (3)   Asociatul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-o hotărâre a Adunării Generale a

Asociaților, dintre cele luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 17, alineatul (3) din prezentul Statut, poate iniția acțiune în justiție , conform prevederilor legale în vigoare.

Consiliul Director

Art. 23 (1) Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației, format din 5 (cinci) persoane, respectiv din Președintele Asociației și încă 4 (patru) membri numiți de Adunarea Generală, pe o perioadă de 4 (patru) ani. Componența Consiliului Director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociației, utilizând principiul reprezentării prin rotație.

 • (2)   Consiliul Director al Asociației este format din 5 (cinci) membri, dintre care

3 (trei) membri sunt desemnați obligatoriu astfel: - un reprezentant din partea Consiliului Județean Bihor;

 • - un reprezentant din partea Municipiului Oradea;

 • - un reprezentant din partea Asociației „Zona Metropolitană Oradea”.

 • (3)    Președintele Asociației este și președinte al Consiliul Director.

 • (4)   Membrii Consiliului Director sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 24 Consiliul Director are ca atribuțiuni principale ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGA.

Art. 25 Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. În exercitarea competențelor sale, Consiliul Director:

 • a)    prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al exercițiului financiar viitor și proiectul programelor Asociației;

 • b)    încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației, cu excepția contractelor a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 Euro;

 • c)    propune cuantumul cotizației pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al Asociației, supus spre aprobare Adunării Generale;

 • d)    angajează personalul Asociației, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobate de Adunarea Generală și ținând cont de bugetul aprobat de Adunarea Generală;

 • e)    în relația cu Asociații, monitorizează plata cotizației anuale de către aceștia la bugetul Asociației și decide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaților care nu și-au achitat cotizația datorată în termenul prevăzut de prezentul Statut;

 • f)     în vederea desfășurării activităților curente ale ADI, Consiliul Director validează un director executiv, pe baza unui contract de management încheiat pe o perioadă determinată, care va coordona un aparat tehnic și operațional astfel dimensionat, încât să fie pe deplin asigurate condițiile de management, reglementare și monitorizare a serviciilor de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate, la nivelul cantitativ și calitativ impus de normele și standardele din acest domeniu, respectiv la nivelul cerut și determinat de către asociați. Consiliul Director poate desemna pentru calitatea de director general pe președintele consiliului de administrație al operatorului regional care are și calitatea de director general al acestuia în plan executiv;

 • g)    îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de

Adunarea Generală.

Art. 26 (1)   Consiliul Director are următoarele atribuții cu privire la exercitarea

mandatului acordat de Asociați conform art. 5 alin. (12):

 • a)    asigură elaborarea strategiilor privind îmbunătățirea și dezvoltarea Serviciului, utilizând principiul planificării strategice multianuale, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de unități publice existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea Operatorului, precum și a programelor de protecție a mediului, pe care le supune spre aprobare Adunării Generale a Asociației;

 • b)   asigură elaborarea Caietului de Sarcini și a Regulamentului consolidat și armonizat al Serviciului pentru întreaga Arie a Delegării, pe care le supune spre aprobare Adunării Generale a Asociației;

 • c)    asigură coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;

 • d)    asigură consultarea asociațiilor utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a Serviciului;

 • e)    solicită informații cu privire la nivelul și calitatea Serviciului furnizat/prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a asociaților, încredințate pentru realizarea Serviciului;

 • f)    monitorizează și controlează modul de respectare a obligațiilor și responsabilităților asumate de Operator prin Contractul de delegare, cu privire la:

 • i)    modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operator, în special respectarea indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de delegare, inclusiv în relația cu utilizatorii;

 • ii)    gestionarea și administrarea Serviciului de către operator pe criterii de eficiență economică și managerială;

 • iii)    modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilități publice, mai ales exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al asociaților, afectate Serviciului;

 • iv)    asigurarea protecției mediului și a domeniului public;

 • v)    asigurarea protecției utilizatorilor, și în acest sens elaborează rapoarte de monitorizare trimestriale pe care le prezintă adunării generale a Asociației ;

 • g)    asigură medierea conflictelor dintre utilizatori și operator, la cererea uneia dintre părți;

 • h)    invită operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii.

 • (2)   Pentru realizarea scopului și obiectivelor sale, Asociația va constitui un aparat tehnic propriu.

 • (3)   Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit de consiliul director. Membrii aparatului tehnic vor avea statutul de salariați ai Asociației.

 • (4)   Din aparatul tehnic vor face parte cel puțin următoarele persoane:

 • a) un secretar;

 • b) un contabil;

 • c) unul sau mai mulți consilieri juridici;

 • d) un număr suficient de specialiști pentru monitorizarea executării contractului de delegare, conform mandatului acordat Asociației prin prezentul statut.

 • (5) La calculul cuantumului propus al cotizației anuale, consiliul director va lua în considerare sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a aparatului tehnic al Asociației.

Art. 27 (1) Consiliul Director se întrunește în ședințe, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Președintelui Asociației.

 • (2)    Deciziile Consiliului Director se iau în prezența și cu votul a

cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului director.

 • (3)   Consiliul Director va alege dintre participanții la ședință un

secretar care va redacta procesul-verbal al ședinței. Procesele-verbale se semnează de toți membrii consiliului director prezenți. Deciziile consiliului director se consemnează în registrul de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociației.

Controlul Financiar Intern al Asociației

Art. 28 (1) Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o Comisie de cenzori numită de Adunarea Generală pentru o perioadă de 3(trei) ani, cu posibilitatea prelungirii contractului.

 • (2) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii.

 • (3) În realizarea competenței sale Cenzorul are ca atribuțiuni:

 • a) .   Verificarea modului în care este administrat patrimoniul Asociației;

 • b) .   Întocmirea rapoartelor pe care le prezintă Adunării Generale;

 • c)    Poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;

 • d) .   Îndeplinirea oricăror alte atribuții de control financiar

prevăzute în Statut sau stabilite de către Adunarea Generală a Asociaților.

CAPITOLUL VI      DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA

Art. 29 Asociația se dizolvă :

 • a) de drept;

 • b) prin hotărârea instanței judecătorești competente;

 • c) prin hotărârea adunării generale.

Art. 30 Asociația se dizolvă de drept prin:

 • a) imposibilitatea realizării scopului și obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se producere schimbarea acestui scop;

 • b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu prezentul Statut, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie;

 • c) reducerea numărului de asociați sub limita de trei, dacă acesta nu a fost completat în termenul legal prevăzut în acest scop.

Art. 31 Asociația se dizolvă prin hotărârea instanței judecătorești competente când:

 • a) scopul sau activitatea sa au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;

 • b) realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

 • c) Asociația urmărește un alt scop decât acela pentru care s-a constituit;

 • d) Asociația a devenit insolvabilă.

Art. 32 (1) Lichidarea Asociației se va face în condițiile prevăzute de legislația privind asociațiile.

(2) Bunurile Asociației rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform hotărârii adunării generale sau a instanței judecătorești competente.

Art. 33 (1)   După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociației

din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(2)    Asociația își încetează existența la data radierii ei din Registrul asociațiilor și

fundațiilor.

CAPITOLUL VIII            DISPOZIȚII FINALE

Art. 34 (1) Prezentul Statut poate fi modificat doar prin Acte Adiționale semnate de reprezentanții tuturor Părților, special împuterniciți în acest scop.

 • (2)    Prezentul Statut este guvernat de legea română. In situația în care intervin modificări ale legislației în domeniu, prezentul Statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.

 • (3)   Toate disputele născute din sau în legătură cu acest Statut, inclusiv problemele privind interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

* * *

Prezentul Statut a fost redactat în 23 (douăzecișitrei) de exemplare originale, azi __________, data autentificării.

* * *