Hotărârea nr. 444/2009

privind aprobarea transformãrii aportului în numerar al Municipiului Oradea la patrimoniul Regiei Autonome Oradea Transport Local în sumã de 104.402.683,11 lei în subvenþii pentru investiþii acordate regiei

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltarea Intercomunitară ,,APAREGIO”

Analizând raportul de specialitate nr.52.665/21.05.2009 întocmit de Direcția Economică -Serviciul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care s-a propus :

  • -  Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APAREGIO” respectând prevederile HG nr.855/2008 și actualizarea acestuia

  • -  Aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APAREGIO” respectând prevederile HG 855/2008 și actualizarea acestuia

Având în vedere:

  • -  Art. 10, alin. 7 din Legea 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice

  • -  HG nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilități publice

  • -   Art. 11, art.36 alin.2 lit. a, lit. d, lit.e, alin.3 lit.c, alin. 6 lit.a pct. 14, alin.7 lit.c, art.45 alin.2 lit.f din Legea 215/2001 a administrației publice locale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APAREGIO” respectând prevederile HG nr.855/2008 și actualizarea acestuia, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APAREGIO” respectând prevederile HG nr.855/2008 și actualizarea acestuia, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează Asociația de dezvoltare intercomunitară APAREGIO.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Direcția Economică,

  • -   Direcția Juridică

  • -  SC Compania de Apă Oradea SA

  • -  Asociația APAREGIO, prin grija Direcției Economice,

  • -  Zona Metropolitană Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Ioan Cupșa


Oradea, 28 mai 2009

Nr.445.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila