Hotărârea nr. 443/2009

privind mãsurilor ce vor fi luate pentru înnoirea parcului auto la Regia Autonomã Oradea Transport Local

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

privind măsurilor ce vor fi luate pentru înnoirea parcului auto la Regia Autonomă Oradea Transport Local

Analizând raportul de specialitate nr. 52.660/21.05.2009, întocmit de către Direcția Economica prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea completării listei obiectivelor de investiții la Regia Autonoma Oradea Transport Local pe anul 2009 cu valoarea de 19.278.000 lei, echivalentul a 3.600.000 Euro cu TVA

In conformitate cu art. 25 din Contractul de concesiune a activității de transport public local aprobat prin HCL 925/2006

Luând in considerare adresa cu numărul 5416/18.05.2009, înregistrată la Primăria Oradea cu nr. 51366/18.05.2009 și Hotărârea Consiliului de Administrație al regiei din 18.05.2009 privind achiziționarea a 22 autobuze

In baza celor prezentate mai sus si în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.b), alin (3) lit c, alin (4) lit a) si ale art. 45 alin. (2) lit.a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă completarea Listei cu obiectivele de investiții pe anul 2009 la Regia Autonomă Oradea Transport Local, cu următorul obiectiv :

  • - denumire „achiziție 22 autobuze pentru transportul urban de călători în municipiul Oradea”

  • - prevederi 2009: 19.278.000 lei finanțate din:

credite bancare interne:       9.947.250 lei

alocații de la bugetul local: 9.330.750 lei

Art.2. Se aprobă contractarea de către R.A. O.T.L. a unui împrumut bancar extern sau intern, în sumă de maxim 2.210.500 Eur (sau echivalent lei), pentru finanțarea achiziției a 22 de autobuze pentru transportul urban de călători în municipiul Oradea.

Art.3. Împrumutul nominalizat la art. 2 va fi garantat de către Regia Autonomă Oradea Transport Local cu bunurile proprii.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică si Regia Autonoma Oradea Transport Local.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunica cu:

  • -     Direcția Economica

  • -     Regia Autonomă Oradea Transport Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Oradea, 28 mai 2009                                   CONTRASEMNEAZĂ

Nr.443.                                                     SECRETAR

Ionel Vila