Hotărârea nr. 442/2009

privind aprobarea rectificãrii bugetului Municipiului Oradea pe anul 2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2009

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 51471 din 18.05.2009 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2009.

Luând în considerare:

 • -  O.U.G. nr. 34 din 11.04.2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale(actualizată)

 • -  Adresa Ministerului Finanțelor Publice cu nr.31819/06.05.2009 .

 • -  Hotărârea Consiliului Local nr.339/29.04.2009 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.927/21.12.2006 privind aprobarea înființării, organizării și funcționării Direcției de Evidență a Persoanelor Oradea, ca serviciu public cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al municipiului Oradea, modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Evidență a Persoanelor Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.824/2008, precum și aprobarea modelului de contract - cadru de prestări servicii (pe linie de evidență) între Direcția de Evidență a Persoanelor Oradea și cele 19 unități administrativ teritoriale arondate,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 289/09.04.2009 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2009,

În conformitate cu prevederile art. 19 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,

În temeiul art. 36 alin. 2 lit.b și ale art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2009, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobă modificarea surselor de finanțare în limita valorii alocate pentru obiectivele de investiții cuprinse în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.Se aprobă programele derulate prin Casa de Cultură a Municipiului și repartizarea sumelor pe programe conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă repartizarea pe unități de învățământ a fondurilor destinate obiectelor de inventar, conform anexei nr.5

Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.7.Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Direcția Economică

 • -   Direcția de Evidență a Persoanelor Oradea

 • -  Poliția Comunitară Oradea

 • -  Casa de Cultură a Municipiului Oradea

 • -   Se publică în Monitorul oficial al județului Bihor si pe site-ul www.oradea.ro

  Oradea, 28 mai 2009

  Nr. 442


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Propunere rectificare buget local pe anul 2009

mii lei

Nr. crt.

Explicatie / obiectiv

Propunere

I

VENITURI

-9,859.00

1

Sume defalcalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor desce

-9,859.00

II

CHELTUIELI

-9,859.00

1

Cap.65.02 - Invatamant

-9,859.00

Cheltuieli de personal

-9,859.00

Propuneri rectificare salarii invatamant

UNITATE

buget aprobat

buget propus

rectificare

GRADINITA NR.13

396.93

365.61

-31.32

GRADINITA NR.19

357.73

329.51

-28.22

GRADINITA NR.20

764.25

703.95

-60.30

GRADINITA NR.22

795.30

732.56

-62.74

GRADINITA NR.23

638.40

588.03

-50.37

GRADINITA NR.25

1,032.34

950.89

-81.45

GRADINITA NR.26

496.92

457.72

-39.20

GRADINITA NR.27

853.45

786.12

-67.33

GRADINITA NR.28

1,401.89

1,291.29

-110.60

GRADINITA NR.30

783.15

721.36

-61.79

GRADINITA NR.31

674.55

621.33

-53.22

GRADINITA NR.34

1,253.22

1,154.35

-98.87

GRADINITA NR.35

642.14

591.48

-50.66

GRADINITA NR.36

503.08

463.39

-39.69

GRADINITA NR.37

539.53

496.96

-42.57

GRADINITA NR.41

840.04

773.77

-66.27

GRADINITA NR.42

805.09

741.57

-63.52

GRADINITA NR.43

582.23

536.30

-45.93

GRADINITA NR.44

865.58

797.29

-68.29

GRADINITA NR.45

1,159.85

1,068.34

-91.51

GRADINITA NR.46

855.71

788.20

-67.51

GRADINITA NR.47

627.27

577.78

-49.49

GRADINITA NR.49

667.95

615.25

-52.70

GRADINITA NR.50

958.81

883.16

-75.65

GRADINITA NR.51

395.33

364.14

-31.19

GRADINITA NR.52

1,273.34

1,172.88

-100.46

GRADINITA NR.53

1,016.59

936.39

-80.20

GRADINITA NR.54

896.96

826.19

-70.77

GRADINITA NR.56

640.74

590.19

-50.55

SC.GEN.NR.1 ION SLAVICI

1,468.49

1,352.63

-115.86

SC.GEN.NR.11

2,907.81

2,678.40

-229.41

SC.GEN.NR.12 A. IANCU

2,019.44

1,860.12

-159.32

SC.GEN.NR.13 I. BOGDAN

657.65

605.76

-51.89

SC.GEN.NR.14 DACIA

3,654.02

3,365.74

-288.28

SC.GEN.NR.16

2,737.83

2,521.83

-216.00

SC.GEN.NR.17A.MURESANU

1,934.95

1,782.29

-152.66

SC.GEN.NR.18 O. GOGA

1,686.36

1,553.32

-133.04

SC.GEN.NR.2 AL.ROMAN

1,169.78

1,077.49

-92.29

SC.GEN.NR.4 O. DOAMNA

2,944.15

2,711.87

-232.28

SC.GEN.NR.5 J. GYULA

522.67

481.43

-41.24

SC.GEN.NR.6 D.CANTEMIR

2,213.70

2,039.05

-174.65

SC.GEN.NR.7 L. SUCIU

1,138.47

1,048.65

-89.82

SC.GEN.NR.8 N.BALCESCU

2,871.71

2,645.15

-226.56

SC.GEN.NR.9 G. COSBUC

2,355.38

2,169.55

-185.83

A. ENDRE

3,666.48

3,377.21

-289.27

A. LAZAR

2,103.29

1,937.35

-165.94

C-TIN BRANCUSI

3,174.62

2,924.16

-250.46

D.LEONIDA

2,471.01

2,276.06

-194.95

E.GOJDU

3,811.16

3,510.48

-300.68

LIC ORTODOX

192.32

177.15

-15.17

GRECO-CATOLIC

2,102.65

1,936.76

-165.89

LIC.PEDAGOGIC I. VULCAN

4,486.27

4,132.33

-353.94

LIC. DE ARTA

5,708.09

5,257.75

-450.34

LIC.L. BLAGA

2,868.66

2,642.34

-226.32

LIC.SPORTIV BIHORUL

2,082.19

1,917.92

-164.27

LIC.GERMAN FRIEDRICH SCHILLER FOS

1,729.54

1,593.09

-136.45

M. EMINESCU

4,598.54

4,235.74

-362.80

M. VITEAZUL

5,028.79

4,632.05

-396.74

O. GHIBU

5,100.29

4,697.90

-402.39

P. COSMA

3,595.60

3,311.93

-283.67

SEM. BAPTIST

1,652.84

1,522.44

-130.40

SEM. PENTICOSTAL

1,990.88

1,833.81

-157.07

SEM. REFORMAT

1,278.38

1,177.52

-100.86

SEM. ROMANO-CATOLIC

1,175.18

1,082.46

-92.72

TRANSILVANIA

2,678.61

2,467.28

-211.33

T. VUIA

4,926.51

4,537.83

-388.68

V.VOICULESCU

1,272.06

1,171.70

-100.36

GR.SC. A. SAGUNA

3,543.87

3,264.28

-279.59

SC.IOAN BOCOCI

436.84

402.38

-34.46

SC.G.BARITIU

288.55

265.80

-22.75

TOTAL Invatamant

124,964.00

115,105.00

-9,859.00

Propunere rectificare bugetul veniturilor si cheltuielilor bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2009

mii lei

Nr. crt.

Explicatie / obiectiv

Propunere

I

Venituri

128.50

1

Venituri din prestari servicii si alte activitati -cod 33.10.08

58.00

2

Donatii si sponsorizari-cod 37.10.01

3.00

3

Venituri din inchirieri-cod 30.10.05

25.00

4

Venituri din servicii-cod 33.10.50

30.00

5

Venit din sponsorizari-cod 38.10.01

12.50

II

Cheltuieli

128.50

1

Cap. 54.10.10 - Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

58.00

DEP - Cheltuieli cu bunuri si servicii

58.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

4.00

Materiale si prestari servicii cu caracter functional

4.00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

24.00

Reparatii curente

2.00

Alte obiecte de inventar

8.00

Deplasari interne, detasari, transferari

3.00

Pregatire profesionala

8.00

Alte cheltuieli cu bunuri si serviciii

5.00

2

Cap.61.10.03.04 Politia comunitara

3.00

Politia Comunitara - Cheltuieli cu bunuri si servicii

3.00

Uniforme si echipamente

3.00

3

Capitolul 65.02 Invatamant

67.50

Bunuri si servicii

67.50

PROPUNERI SUPLIMENTARE BUGET CAP.65.10.04.02 INVATAMANT

AUTOFINANTATE

COLEGIUL NATIONAL E.GOJDU

MII LEI

VENITURI

65.00

ART.

301005

VENITURI DIN INCHIRIERI

25.00

ART.

331050

VENITURI DIN SERVICII

30.00

ART.

371001

VENIT DIN SPONSORIZARI

10.00

CHELTUIELI

65.00

ART.

2001080

POSTA

0.80

ART.

200109

MAT.SI SERV. CU CARACTER FUNCTIONAL

8.00

ART.

200130

ALTE BUNURI SI SERV

6.20

ART.

200530

OBIECTE DE INVENTAR

20.00

ART.

200601

DEPLASARI INTERNE

2.50

ART.

2011

CARTI

2.50

ART.

203030

ALTE CHELTUIELI

25.00

LICEUL ADY ENDRE

VENITURI_________________________________

2.50

2.50


ART.       371001| VENITURI DIN SPONSORIZĂRI

CHELTUIELI

2.50

ART.    |  203030|ALTE CHELTUIELI

2.50

MUNICIPIUL ORADEA

Anexa nr. 3

Propunere de modificare a valorii obiectivelor de investitii

Nr. crt.

Cap. 84.02 - Transporturi -Buget Local

COD

AN

PROPUS

DIFERENTE

1

Pod nou peste Paraul Peta intre Calea Armatei Romane si str Universitatii

71.01.30

400.00

100.00

- 300.00

2

Amenajare parcari in Mun.Oradea

71.01.30

2,000.00

1,000.00

- 1,000.00

3

Modernizare str.Clujului

1,300.00

1,300.00

Total

2,400.00

2,400.00

-

Nr. crt.

Cap. 84.06 - Transporturi Credite

COD

AN

PROPUS

DIFERENTE

1

Modernizare str.Clujului

71.01.30

4,541.00

2,441.00

- 2,100.00

2

Pod peste paraul Peta zona Velenta Bumbacului

71.01.30

435.00

535.00

100.00

3

Amenajare parcari in Mun.Oradea

1,000.00

1,000.00

4

Pod nou peste Paraul Peta intre Calea Armatei Romane si str Universitatii

300.00

300.00

5

Asigurare utilitati tehnico-edilitare si sistematizare pe verticala aferenta constructiilor de locuinte str.Branului

700.00

700.00

Total

4,976.00

4,976.00

-

Nr. crt.

Cap. 84.11 - Transporturi Fd rulment

COD

AN

PROPUS

DIFERENTE

1

Modernizare str.Clujului

71.01.30

1,850.00

2,866.90

1,016.90

2

Modernizare str. Zambilelor

71.01.30

225.00

8.10

- 216.90

3

Pod peste paraul Peta zona Velenta- Bumbacului

71.01.30

200.00

100.00

- 100.00

4

Asigurare utilitati tehnico-edilitare si sistematizare pe verticala aferenta constructiilor de locuinte str.Branului

71.01.30

814.62

114.62

- 700.00

Total

71

3,089.62

3,089.62

-

10,465.62

10,465.62

Municipiul Oradea

Anexa nr. 4

Programe si proiecte culturale derulate prin Casa de Cultura a Municipiului Oradea in anul 2009

lei

Nr. crt.

Denumire program

Sume repartizate pe anul 2009

1

Ziua Unirii

2,000.00

2

20 Aprilie 1919 Eliberarea Oradiei

1,500.00

3

Ziua Independentei

40,000.00

4

Ziua Copilului

5,000.00

5

ZIua Drapelului

1,000.00

6

Ziua Imnului

1,000.00

7

Serbarile Cetatii

40,000.00

8

Fereastra spre Europa -ed.III

80,000.00

9

Toamna Oradeana

241,000.00

10

Nasterea poetului Ady Endre

1,500.00

11

1 Decembrie-Ziua Nationala

35,000.00

12

Sarbatori de iarna

15,000.00

13

Revelion 2008

20,000.00

14

Revelion 2009

60,000.00

TOTAL SUME

543,000.00

MUNICIPIUL ORADEA

Anexa nr.5


SITUATIA REPARTIZARII CREDITELOR BUGETARE PENTRU OBIECTE DE INVENTAR PE UNITATI DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR

mii lei

UNITATE

PROPUS PT. ALOCARE

explicații

GRADINITA NR.13

12.00

infiintare grupa noua

GRADINITA NR.19

3.00

scaune copii+lenjerie pat

GRADINITA NR.20

8.00

lenjerie, plapume

GRADINITA NR.22

8.00

lenjeriepatuturi

GRADINITA NR.23

3.00

mobilier

GRADINITA NR.25

3.00

xerox, alte dotari

GRADINITA NR.26

-

se transfera

GRADINITA NR.27

3.00

dotari bucatarie

GRADINITA NR.28

3.00

diverse dotari

GRADINITA NR.30

12.00

infiintare grupa noua

GRADINITA NR.31

3.00

dotari bucatarie

GRADINITA NR.34

3.00

dotari bucatarie

GRADINITA NR.35

5.00

frigider, alte dotari bucatarie

GRADINITA NR.36

3.00

lenjerie pat+saltele

GRADINITA NR.37

8.00

diverse dotari

GRADINITA NR.41

3.00

frigider+alte dotari

GRADINITA NR.42

4.00

masina de spalat, alte dotari

GRADINITA NR.43

3.00

mobilier Sali de grupa degradat

GRADINITA NR.44

3.00

dotari bucatarie

GRADINITA NR.45

3.00

frigider, aspirator, alte dotari

GRADINITA NR.46

20.00

se preia 3 grupe de la gradinita 26

GRADINITA NR.47

5.00

saltele, diverse dotari

GRADINITA NR.49

6.00

paturi

GRADINITA NR.50

5.00

se preia 3 grupe de la gradinita 26

GRADINITA NR.51

12.00

se transf. grupa in gr.cu prg.prelungit

GRADINITA NR.52

3.00

diverse dotari

GRADINITA NR.53

5.00

scaune

GRADINITA NR.54

12.00

se transfera 1 grupa de la Ambliopi

GRADINITA NR.56

5.00

scaune

SC.GEN.NR.1 ION SLAVICI

5.00

bancute

SC.GEN.NR.11

5.00

diverse dotari

SC.GEN.NR.12 A. IANCU

5.00

diverse dotari

SC.GEN.NR.13 I. BOGDAN

5.00

diverse dotari

SC.GEN.NR.14 DACIA

5.00

diverse dotari

SC.GEN.NR.16

8.00

achizitie bancute

SC.GEN.NR.17A.MURESANU

5.00

infiintare clasa step by step

SC.GEN.NR.18 O. GOGA

8.00

table scolare

SC.GEN.NR.2 AL.ROMAN

5.00

banci

SC.GEN.NR.4 O. DOAMNA

5.00

dotari cabinet geografie

SC.GEN.NR.5 J. GYULA

5.00

calculatoare

SC.GEN.NR.6 D.CANTEMIR

5.00

infiintare Sali de clasa noi

SC.GEN.NR.7 L. SUCIU

5.00

table scolare

SC.GEN.NR.8 N.BALCESCU

5.00

scaune degradate inlocuire imprimante defecte

SC.GEN.NR.9 G. COSBUC

5.00

diverse dotari

A. ENDRE

5.00

monitoare, diverse dotari

A. LAZAR

5.00

diverse dotari

C-TIN BRANCUSI

12.00

dulapuri metalice, stand table -achizionate

D.LEONIDA-contr.nou romt.

5.00

dotari laborator

E.GOJDU

10.00

table scolare

LIC ORTODOX

5.00

diverse dotari

GRECO-CATOLIC

5.00

mobilier degradat

LIC.PEDAGOGIC I. VULCAN

5.00

mobilier sali nou infiintate

LIC. DE ARTA

5.00

banci, scaune

LIC.L. BLAGA

5.00

mobilier

LIC.SPORTIV BIHORUL

5.00

mobilier

LIC.GERMAN FRIEDRICH SCHILLER FOSTA DC.GEN.NR.10 DECEBAL

5.00

dotari laboratoare

M. EMINESCU

5.00

scaune

M. VITEAZUL

8.00

mobilier mai vechi de 15 ani

O. GHIBU

5.00

dotari cabinete

P. COSMA

5.00

dotari

SEM. BAPTIST

5.00

scaune , diverse dotari

SEM. PENTICOSTAL

10.00

table, lenjerie, diverse dotari

SEM. REFORMAT

5.00

table deteriorate,mobilier

SEM. ROMANO-CATOLIC

5.00

mobilier, stingatoare

TRANSILVANIA

5.00

mobilier

T. VUIA

5.00

stingatoare, saltele sport , seif,

V.VOICULESCU

5.00

dotare sala sport

GR.SC. A. SAGUNA

5.00

table, cuptor, frigider

TOTAL Invatamant

387.00