Hotărârea nr. 441/2009

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clãdiri datorate de proprietarii Asociaþiei de Proprietari ‘PROPLOC, situatã în Oradea str. – PENES CURCANUL nr. 16, bl. Q19, ca urmare a lucrãrilor de construcþii realizate la acoperiºul imobilului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorate de proprietarii Asociației de Proprietari ‘PROPLOC, situată în Oradea str. - PENES CURCANUL nr. 16, bl. Q19, ca urmare a lucrărilor de construcții realizate la acoperișul imobilului

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.34903 din 31.03.2009 prin care Direcția Economica din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorate de proprietarii Asociației de Proprietari ‘PROPLOC, situată în Oradea str. PENES CURCANUL nr. 16, bl. Q19, ca urmare a lucrărilor de construcții realizate la acoperișul imobilului amintit,

Ținând cont de prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și ale Hotărârii nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului fiscal,

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) și lit.c) și ale art.45 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri, începând cu anul fiscal 2010, pe o perioada de 4 ani, dar nu mai mult de 60 % din valoarea lucrării, cu condiția achitării integrale a impozitelor datorate până la data acordării scutirii, a următorilor proprietari din str. PENES CURCANUL nr.16 bl.Q19:_________________________________________________________

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr.crt

Nume/prenume

Nr.ap.

Rol fiscal

Impozit Datorat-2009

1

DERECICHEI MONICA

1

11-007653

104

2

MACARIE EUGEN

2

11-004329

52

3

BARNA RODICA

3

11-004264

101

4

SZABO MIHAI

4

11-007822

114

5

STIUBE DANIELA

5

14-009701

SCUTIT

6

VINTER ALINA

6

14-009128

131

7

VINDUT

7

8

KUPA MARIA

8

11-004343

107

9

POPESCU MARIA

9

11-004322

101

10

MOGA PETRU

10

11-004324

SCUTIT

11

POPA ILEANA

11

11-004325

107

12

PELE EUGEN

12

6-005343

153

13

FURAU SIMONA

13

9-9119712

104

14

VINTER IOAN

14

11-006106

129

15

BUZAS AUREL

15

11-006781

108

16

COTUNA ADRIAN

16

11-006547

114

17

ONACA MARICICA

17

9-9135896

104

18

MATEI ANA

18

11-007022

114

19

RIT MARICICA

19

11-004338

113

20

TSCHIRF ELENA

20

11-004340

102

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Direcția Economică,

  • - proprietarii persoane fizice prevăzute la art.1, prin grija Direcției Economice.

Oradea, 28 mai 2009

Nr.441.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”