Hotărârea nr. 44/2009

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „CONSTRUIRE PARCARE SUBTERANÃ STR. INDEPENDENTEI - ORADEA”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „CONSTRUIRE PARCARE SUBTERANĂ STR. INDEPENDENTEI - ORADEA”

Analizând Raportul de specialitate nr.41.147 din 26 ianuarie 2009, întocmit de Administrația Imobiliară Oradea, prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „CONSTRUIRE PARCARE SUBTERANĂ STR. INDEPENDENTEI-ORADEA”,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă luarea în folosință, de către Municipiul Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral 4808/1 înscris în CFNDF 4029 Oradea în suprafață de 1.500 mp, de la proprietarul acestuia - S.C RCS&RDS S.A, în scopul edificării unei parcări subterane, prin încheierea unei convenții conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Contractul final, încheiat între municipiul Oradea și SC RCS&RDS S.A, în scopul edificării obiectivului, urmează a se supune aprobării prealabile a Consiliului local al municipiului Oradea.

Art.2 Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul „CONSTRUIRE PARCARE SUBTERANĂ STR. INDEPENDENTEI - ORADEA”, cu următorii indicatori:

a) indicatorii tehnici :

a.1 Amplasamentul proiectului : proiectul este amplasat in municipiul Oradea. Terenul propus pentru realizarea construcției se situează in zona centrala pe strada Independentei, intre clădirea sinagogii comunității evreiești si statuia poetului Mihai Eminescu.

Terenul luat in studiu are o suprafață de 4.956 mp si este in proprietatea comuna a municipiului Oradea si a unei persoane juridice care si-a dat acceptul pentru demararea investiției, după cum urmează:

 • - nr. cadastral 4806 înscris în CFNDF 85161 Oradea în suprafață de 979 mp, proprietar Municipiul Oradea

 • - nr. cadastral 4807 înscris în CFNDF 3778 Oradea în suprafață de 1133 mp, proprietar Municipiul Oradea

 • - nr. cadastral 4808/2 înscris în CFNDF 4030 Oradea în suprafață de 1344 mp, proprietar Municipiul Oradea

 • - nr. cadastral 4808/1 înscris în CFNDF 4029 Oradea în suprafață de 1500 mp, proprietar S.C RCS&RDS S.A.

Terenul este prezentat în anexa nr.1-planul de amplasare.

a.2 Date tehnice ale investiției

9

Construcția va avea două nivele subterane sub forma trapezoidală având laturile de 127,30 m și de 31,89 m respectiv de 42,31 m. Construcția se va realiza pe structura de cadre de beton armat monolit și prefabricat, închideri perimetrale din pereți de beton monolit, planșee prefabricate din beton armat.

Supraedificatele vor fi doar o construcție de dimensiuni 7,30 x 3,60 m care va fi accesul pietonal în parcarea subterană și cupolele oblice din sticlă pe structură de aluminiu peste rampele de acces și ieșire de la nivelele subterane.

Construcția va avea 21 de travei și 7 deschideri de 6,00 m fiecare.

Parcarea va avea două nivele subterane și un nivel suprateran.

Construcția are următorii indici de suprafață și volum:

 • -  aria construită parter         5.050

 • -  aria construită (cota -3,15)    4.732

 • -  aria construită (cota -6,15)    4.732

 • -  aria desfășurată             14.514 mp

 • -  înălțimea ambelor nivele subterane este de 3,15 m

 • -  volumul construcției          27.900 mc.

b) indicatorii financiari ai investiției:

 • - cheltuieli pentru asigurarea utilităților

 • - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

 • - cheltuieli pentru investiția de bază

 • - alte cheltuieli


710.172 euro cu TVA

402.841 euro cu TVA

5.977.576 euro cu TVA

888.623 euro cu TVA

TOTAL


7.979.212 euro cu TVA

c) sursa de finanțare a investiției: investiția va fi realizată din resurse financiare proprii ale asociatului Consiliului Local al municipiului Oradea, în cadrul unei asocieri în participațiune cu o terță persoană fizică/juridică.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Administrația Imobiliară Oradea;

 • -  S.C RCS&RDS S.A., prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr.44


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila