Hotărârea nr. 439/2009

privind darea în administrare a Pasajului „Madach Imre” (construcþie + teren) din imobilului situat în Oradea, str. Madach Imre nr. 1- 5, înscris in CF nr., în favoarea Consiliului Judeþean Bihor

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind darea în administrare a Pasajului „Madach Imre” (construcție + teren) din imobilului situat în Oradea, str. Madach Imre nr. 1- 5, înscris in CF nr., în favoarea Consiliului Județean Bihor

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.50.237 din 28 mai 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune darea în administrare a Pasajului „Madach Imre” (construcție + teren) din imobilului situat în Oradea, str. Madach Imre nr. 1- 5, înscris in CF nr., în favoarea Consiliului Județean Bihor,

Venind în sprijinul dezvoltării turismului, Consiliul Local al municipiului Oradea are obligația de a face demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a planurilor de dezvoltare și in asigurarea condițiilor pentru îmbunătățirea și fixarea fluxului turistic în municipiul Oradea și județul Bihor,

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) și d), alin. (5), lit. a), alin. (6), lit. a), pct.10 art. 45 alin. (3), din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă darea in administrarea Consiliului Județean Bihor a Pasajului „Madach Imre”, situat in imobilul din Oradea, str. Madach Imre nr.1-5, înscris in CF nr. 73083, nr. topo 776, având o suprafață construita de 127 mp, respectiv o suprafață utilă de 99,08 mp, pe perioada de funcționare a Centrului Național de Informare si Programare Turistica Bihor - Oradea.

Art.2. Predarea se va efectua in baza unui Proces Verbal de Predare - Primire încheiat intre cele doua părți.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea si Consiliul Județean Bihor.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Administrația Imobiliară Oradea Consiliul Județean Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Ioan Cupșa


Oradea, 28 mai 2009 Nr.439.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila