Hotărârea nr. 438/2009

privind aprobarea unor mãsuri administrative pentru imobilul, situat în Oradea, Piaþa Ferdinand, nr. 6, în care funcþioneazã instituþia de culturã „Teatrul de Stat Oradea ”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea unor măsuri administrative pentru imobilul, situat în Oradea, Piața Ferdinand, nr. 6, în care funcționează instituția de cultură „Teatrul de Stat Oradea ”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 49615/20.05.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea unor măsuri administrative pentru instituția de cultură „Teatrul de Stat Oradea ”,

Văzând prevederile art.36 alin.(2) lit.c, alin.(5) lit.a) și art. 45 alin.(3) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă preluarea de către Consiliul Local al Municipiului Oradea - prin Administrația Imobiliară Oradea, imobilul situat în Oradea, Piața Ferdinand, nr. 6, în care funcționează instituția de cultură „Teatrul de Stat Oradea ” începând cu data de 01.06.2009, cu condiția soluționării, de către Consiliul Județean Bihor și/sau actualul administrator, a aspectelor de natură tehnică, economică și juridică identificate conform Adresei nr. 48032/30.04.2009 anexă la prezenta hotărâre;

Art.2. Se mandatează Primarul municipiului Oradea și a reprezentanților legali ai Administrației Imobiliare Oradea în vederea preluării dreptului de administrare a imobiluluisituat în Oradea, Piața Ferdinand, nr. 6, în care funcționează instituția de cultură „Teatrul de Stat Oradea ”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliara Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -      Administrația Imobiliara Oradea,

  • -      Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea,

  • -      Direcția Juridică din cadrul Primăriei municipiului Oradea,

  • -       se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Ioan Cupșa


Oradea, 28 mai 2009

Nr.438.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila