Hotărârea nr. 437/2009

privind modificarea Hotãrârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 601/2008 privind componenþa comisiei de analizã a solicitãrilor de locuinþe, spaþii cu altã destinaþie decât aceea de locuinþã, precum ºi administrarea fondului de locuinþe ºi spa

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 601/2008 privind componența comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe, spații cu altă destinație decât aceea de locuință, precum și administrarea fondului de locuințe și spații cu altă destinație, aflat în gestiunea Administrației Imobiliare Oradea

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr.49.575 din 20 mai 2009, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 601/2008 privind componența comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe, spații cu altă destinație decât aceea de locuință, precum și administrarea fondului de locuințe și spații cu altă destinație, aflat în gestiunea Administrației Imobiliare Oradea,

Ținând cont de prevederile Legii locuinței nr. 114/1996 a locuinței cu modificările și completările ulterioare,

În baza HGR nr. 1275/2000 pentru aprobarea Normelor Metodologice de punere în aplicare a Legii locuinței nr. 114/1996, Ordonanța de Urgență nr. 74/2007, privind asigurarea fondului de locuințe destinate chiriașilor evacuați;

Văzând prevederile OUG nr. 40/1999, Legea nr. 241/2001, și Hotărârea nr. 310/2007 pentru stabilirea chiriei la locuințele fond de stat precum și unele măsuri pentru protecția chiriașilor,

Având în vedere Regulamentul de administrare a locuințelor, aprobat prin HCL nr. 270 din 13 decembrie 1999 precum și Dispoziția Primarului municipiului Oradea nr. 9011/23.11.2007

Totodată ținând seama de prevederile HCL nr. 250/2001 privind Regulamentul de administrare a locuințelor, precum și de prevederile HCL nr. 102 din 24.02.2005, privind stabilirea unor măsuri pentru administrarea locuințelor fond de stat și a locuințelor fond municipal,

Analizând dispozițiile art. 36 alin. (2), lit.d alin.6 lit.a pct.2 ale art. 45 alin.3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA HOTĂRĂȘTE

Art.I. Articolul 2 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 601 / 2008 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 2. Se aprobă Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe și spatii cu alta destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea și gestionarea Administrației Imobiliare Oradea, în următoarea componență:

 • 1. Biro Rozalia

 • 2. Jarca Horia Augustin

 • 3. Porsztner Bela Csaba

 • 4. Benyovszki Tunde

 • 5. Roșan Mărioara

 • 6. Beltechi Cristian

 • 7. Brad Rodica


- președinte comisie


 • - membru comisie

 • - membru comisie

 • - membru comisie

 • - membru comisie

 • - membru comisie

 • - membru comisie”

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Administrația Imobiliară Oradea. Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •      Administrația Imobiliară Oradea

 • •      Membrii Comisiei

 • •       Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor.

  Oradea, 28 mai 2009

  Nr.437.


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila