Hotărârea nr. 435/2009

privind evacuarea pe cale administrativã a numitei Florian Silvia ºi a familiei acesteia, persoane care ocupã în mod abuziv, fãrã forme legale, locuinþa fond de stat situatã în Oradea, str. Redutei nr. 3, ap. 3

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind evacuarea pe cale administrativă a numitei Florian Silvia și a familiei acesteia, persoane care ocupă în mod abuziv, fără forme legale, locuința fond de stat situată în Oradea, str. Redutei nr. 3, ap. 3

Având în vedere:

  • -  raportul nr. 47110 din 18.05.2009 al Administrației Imobiliare Oradea, Compartimentul Locuințe, prin care propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea evacuării pe cale administrativă a numitei Florian Silvia și a familiei sale, care ocupă în mod abuziv, fără forme legale, locuința fond de stat situată în Oradea, str. Redutei nr.3 ap.3;

  • -  prevederile art. 21 si art. 27 din Legea locuinței nr. 114/1996 - republicată;

  • -  prevederile art. 32 din HG 1275/2000, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 - republicată;

În baza drepturilor conferite prin art. 36 alin. (2), lit. „c”, alin.5 lit.a si art. 45 alin.3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se dispune evacuarea pe cale administrativă a numitei Florian Silvia și a familiei acesteia, din imobilul situat in Oradea, str. Redutei nr. 3, ap. 3, pe cheltuiala și riscul acestora.

Art.2 În termen de 5 zile de la comunicarea prezentei hotărârii, Compartimentul Locuințe va emite somații pentru persoanele nominalizate la art. 1, ca, în termen de 30 de zile de la primirea somației, să evacueze locuința.

Nerespectarea termenului de 30 de zile duce de drept la evacuarea silită a acestora.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Locuințe, din cadrul Administrației Imobiliare Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Compartimentul Locuințe, din cadrul Administrației Imobiliare Oradea,

  • -  Doamnei Florian Silvia, prin grija Administrației   Imobiliare Oradea-

compartimentul Locuințe,

  • -   Biroul Întreținere Construcții și Instalații.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Ioan Cupșa


Oradea, 28 mai 2009

Nr.435.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila