Hotărârea nr. 433/2009

Privind respingerea propunerii de achiziþionare a construcþiilor aflate în proprietatea SC Asus SRL, imobile situate în Oradea, str. Moreni, nr. 2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind respingerea propunerii de achiziționare a construcțiilor aflate în proprietatea SC Asus SRL, imobile situate în Oradea, str. Moreni, nr. 2

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 49354/18.05.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea achiziționării construcțiilor aflate în proprietatea SC Asus SRL, imobile situate în Oradea, str. Moreni, nr. 2,

În baza art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. c, art. 36 alin.(5) lit. a) și art. 45 alin.(3) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se respinge propunerea de achiziționare a construcțiilor aflate în proprietatea SC Asus SRL, imobile situate în Oradea, str. Moreni, nr. 2.

Art.2. Se respinge propunerea de rectificare a bugetului Administrației Imobiliare Oradea după cum urmează:

■ Cap. 65.02.04.02 - „Învățământ secundar superior”

„Lic. A. Lazăr - PT amenaj. sală sport + rețele exterioare + asfaltare +2%contribuție ”

- 308,44 mii lei

■ Cap. 68.02.11 - „Creșa”

„Creșa secția IX - acoperiș,fațadă,amenaj. Int. ”

- 300,00 mii lei

■ Cap. 70.02.50 - „Alte cheltuieli în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”

„Servicii identificare și întabulare patrimoniu public și privat al M.O.”

„Achiziție/întăbulare imobil str. Moreni, nr. 2 ”

- 100,00 mii lei + 708,44 mii lei

Art.3. Se respinge alocarea din bugetul Administrației Imobiliare Oradea Cap: 70.02.50 - „Alte cheltuieli în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”, Titlul VII „Cheltuieli de capital” -Obiectiv de investiții: „Achiziție/întăbulare imobil str. Moreni, nr. 2”

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea;

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Administrația Imobiliara Oradea,

  • -   Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

loan Cupșa

Oradea, 28 mai 2009                                            CONTRASEMNEAZĂ

Nr.433.

SECRETAR

Ionel Vila