Hotărârea nr. 432/2009

privind aprobarea unor mãsuri financiare pentru Administraþia Imobiliarã Oradea pe anul 2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea unor măsuri financiare pentru Administrația Imobiliară Oradea pe anul 2009

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 49616 din 21.05.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea unor masuri financiare pentru derularea activității instituției.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 868/29.11.2007, prin care s-a aprobat participarea Municipiului Oradea, prin Administrația Imobiliară Oradea, ca aplicant la Programului Cultural Elvețian Pro Helvetia/SDC, in vederea realizării proiectului “Oradea - Cultură și Diversitate”

Ținând cont de prevederile HCL nr. 1063/2008 prin care se aproba achiziționarea cotei de 81/534 mp de teren, la prețul de 7.371 EUR, în vederea realizării accesului din str. H. Ibsen la blocurile de locuințe din Aleea Călinului, proprietate a d-lui Giulai,

În baza prevederilor art. 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

In conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului Local al Municipiului Oradea - ordonator de credite Administrația Imobiliară Oradea, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului Fondurilor Externe Nerembursabile al Administrației Imobiliare Oradea pe anul 2009, astfel:

VENITURI

36.08.50 Alte venituri                                                                  3,15 mii lei

CHELTUIELI

Cap. 67.08.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

Titlul 20 Bunuri și servicii

Art. 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                         3,15 mii lei

Art.3. Se aprobă alocarea din bugetul Administrației Imobiliare Oradea de la Cap. 70.02.50 - Alte cheltuieli in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale, Titlul II Bunuri și Servicii, a fondurilor necesare reconstruirii gardului de delimitare pe conturul noilor limite de proprietate , precum și a porții de acces la imobilul proprietatea d-lui Giulai ca urmare a cumpărării suprafeței de teren ce asigură accesul la blocurile de locuințe din Aleea Călinului

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea si Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Imobiliară Oradea;

  • - Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

    Oradea, 28 mai 2009

    Nr.432.


    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila