Hotărârea nr. 431/2009

privind aprobarea preþului de vânzare rezultat din negocierea directã a terenului înscris in CF 35084 Oradea având nr. topo. 5906/12, in suprafaþã de 88 mp situat in Oradea, str. Caiºilor nr. 1B, in favoarea lui FAZACAS DUMITRU

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului înscris in CF 35084 Oradea având nr. topo. 5906/12, in suprafață de 88 mp situat in Oradea, str.

Caișilor nr. 1B, in favoarea lui FAZACAS DUMITRU

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 49.024 din 13.05.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. topo 5906/12 înscris in CF 35084 Oradea, în suprafață de 88 mp, situat în Oradea, str. Caișilor nr. 1B în favoarea lui FAZACAS DUMITRU.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea, modificata si completata prin HCLMO nr. 758/2005 si HCLMO nr. 448/2007,

În temeiul Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. b, art. 45 alin. 3 si art. 123 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă prețul de vânzare în sumă 2.640 euro plus TVA pentru întreaga suprafață (respectiv de 30 euro/mp, plus T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 49.018 din 13.05.2009, pentru terenul situat în Oradea, str. Caișilor nr. 1B, având nr. topo 5906/12 înscris in CF 35084 Oradea, în suprafață de 88 mp, în favoarea lui FAZACAS DUMITRU.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează serviciilor abilitate din cadrul Administrației Imobiliare Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Imobiliară Oradea;

  • - Serviciul Terenuri;

  • - Compartiment Achiziții Publice - Valorificări Active;

  • - D-nul FAZACAS DUMITRU prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Oradea, 28 mai 2009                                   CONTRASEMNEAZĂ

Nr.431.                                                   SECRETAR

Ionel Vila