Hotărârea nr. 43/2009

privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Statului Român în domeniul public al Municipiului Oradea a unor imobile cu destinaþia de cabinete medicale

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Statului Român în domeniul public al Municipiului Oradea a unor imobile cu destinația de cabinete medicale

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.41.117 din 26 ianuarie 2009, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea trecerii din domeniul privat al Statului Român în domeniul public al Municipiului Oradea a unor imobile cu destinația de cabinete medicale.

Conform H.G. nr. 866/2002, cabinetele medicale, Dispensar medical urban nr. 7-18-24, situat în Oradea str. Onisifor Ghibu nr. 1 și Cabinetele medicale situate în Oradea str. Cerbului nr. 2, aparțin proprietății publice a Municipiului Oradea.

În vederea punerii in aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.

În baza art.8 (1) din Legea nr. 213/1998 actualizată privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia.

În temeiul art. 36 (2) lit. c), și art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul privat al Statului Român în domeniul public al Municipiului Oradea a următoarelor imobile (teren și construcții) situate în Municipiul Oradea, astfel:

  • > Dispensar Medical Urban nr. 7-18-24 str. Onisifor Ghibu nr. 1 bloc QA 4 înscris în CF 93131 Oradea nr. top 138/9;

  • > Cabinetele medicale din str. Cerbului nr. 2 înscris în CF 93132 Oradea nr. top 7463/65 și CF 93133 Oradea nr. top 7463/65.

Art.2 Se aprobă completarea inventarului domeniului public cu imobilelor de la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :


Administrația Imobiliară Oradea;

Serviciul terenuri;

Compartimentul documente de proprietate; OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr.43


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Ionel Vila