Hotărârea nr. 429/2009

privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, dezvoltarea ºi întreþinerea spaþiilor verzi din municipiul Oradea si a Protocolului de transmitere in folosinþa gratuitã a terenurilor cu destinaþia de spatii verzi.

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, dezvoltarea și întreținerea spațiilor verzi din municipiul Oradea si a Protocolului de transmitere in folosința gratuită a terenurilor cu destinația de spatii verzi.

Analizând Raportul de Specialitate nr.54.022 din data de 26 mai 2009, întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Regulamentului privind organizarea, dezvoltarea și întreținerea spațiilor verzi din municipiul Oradea si a Protocolului de transmitere în folosința gratuită a terenurilor cu destinația de spații verzi,

Având în vedere legislația specifică:

 • - Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane,

 • - Ordonanța de Urgență nr.195/2005 privind protecția mediului înconjurător modificată prin OUG 114/2007,

 • - Legea Pomiculturii nr. 348/2003,

 • - Ordonanța de urgență nr.78/2000 privind regimul deșeurilor

 • - Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) si lit.d), alin. (5) lit.a, alin.(6) lit.aA9), lit.aA10), art.45 alin.(3), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea, dezvoltarea și întreținerea spațiilor verzi din municipiul Oradea, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile Cap. VII, art.16-37 din Regulamentul privind serviciile publice, parcurile și zonele verzi, norme specifice privind protecția mediului, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 725/2006.

Art.3. Se aprobă protocolul de transmitere in folosință gratuită a terenurilor cu destinația de spatii verzi, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Direcția Tehnică,

 • - Direcția Economică,

 • - Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Ioan Cupșa


Oradea, 28 mai 2009

Nr.429.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

R E G U L A M E N T

PRIVIND ORGANIZAREA, DEZVOLTAREA ȘI ÎNTREȚINEREA SPAȚIILOR VERZI DIN MUNICIPIUL ORADEA

Cap. I. DISPOZIȚII GENERALE

Art.1.

Prezentul Regulament are ca obiect:

 • a) adoptarea de măsuri și norme privind dezvoltarea, întreținerea și amenajarea zonelor verzi din municipiul Oradea;

 • b) condițiile de autorizare a tăierilor de arbori, a amenajării și reamenajării zonelor verzi;

 • c) reglementarea activităților ce se desfășoară pe zonele verzi.

Art. 2. (1) În sensul normelor tehnice în vigoare, sunt considerate spații verzi următoarele tipuri de terenuri, existente în intravilanul municipiului:

 • a) scuarurile amplasate în cadrul ansamblurilor de locuit, aferente unor dotări publice, în incintele unităților economice, social-culturale, de învățământ, amenajărilor sportive, de agrement pentru copii și tineret, cu arbori plantați izolat sau în grupări și gazon;

 • b) grădinile și parcurile publice;

 • c) aliniamentele de arbori, plantate în lungul bulevardelor și străzilor.

 • (2) Nu fac obiectul prezentei reglementari:

 • a) vegetația din extravilan inclusa in fondul forestier

 • b) zonele si fasiile de protecție a apelor, râurilor si bazinelor de apa

 • c) perdelele de protecție amplasate pe terenurile cu destinație agricola

 • d) ariile naturale protejate

 • e)  spatiile verzi de pe terenurile aflate in proprietatea privata si care nu sunt utilizate in interes public.

Cap. II. ADMINISTRAREA SPAȚIILOR VERZI

Art. 3. (1) Dezvoltarea și protecția spațiilor verzi din municipiul Oradea se realizează în conformitate cu Reglementările Planului Urbanistic General al municipiului Oradea, Legea 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane, Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului înconjurător modificată prin OUG 114/2007, Legea nr. 46/2008 (Codul Silvic), Legea Pomiculturii nr. 348/2003 O.U. nr.78/2000 privind regimul deșeurilor și Ordonanța 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

 • (2) Schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevăzute ca atare in documentațiile de urbanism, reducerea suprafețelor acestora ori strămutarea lor este interzisa, indiferent de regimul juridic al acestora.

Art. 4. (1) Protecția spațiilor verzi, a dotărilor specifice sau mobilierului urban specific este asigurată de către proprietarii și administratorii acestora și prin intermediul instituțiilor de ordine publică abilitate conform legislației în vigoare.

(2) Instituțiile de ordine publică sunt obligate să acorde ajutorul solicitat de proprietarii și administratorii spațiilor verzi în vederea prevenirii și combaterii acțiunilor ilicite de deteriorare sau distrugere a obiectivelor și vegetației din spațiile verzi.

Art. 5. (1) Lucrările de întreținere specifice de sezon din parcuri, scuaruri și aliniamente stradale se execută de către operatorii de servicii aflați în relații contractuale cu Primăria Municipiului Oradea.

 • (2) - Neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către operatorii de servicii în domeniul întreținerii și amenajării spațiilor verzi atrage penalizări de întârziere, conform prevederilor contractuale.

 • (3) Operatorii de servicii de întreținere spații verzi vor răspunde pentru pagubele rezultate din întreținerea necorespunzătoare a materialului plantat, pentru folosirea de materiale dendrologice atacate de boli.

 • (4) Operatorii de servicii au obligația de a oferi o garanție de minim 1 an pentru materialul dendrologic plantat și minim 1 luna pentru materialul floricol folosit în amenajări.

Art. 6. (1) Autoritatea publică locală poate transmite in folosința gratuită domeniul reglementat asociațiilor de proprietari, proprietarilor individuali, agenților economici, ONG-urilor de mediu recunoscute și instituțiilor publice, în conformitate cu prevederile acestui regulament.

 • (2) Transmiterea in folosință gratuita se va face conform prevederilor legale în vigoare și în baza unui protocol de transmitere in folosință gratuita , în care se prevăd drepturile și obligațiile fiecărei părți. Procesul verbal de predare-primire va fi însoțit obligatoriu de o copie a regulamentului, de schița spațiului verde cu amplasarea vegetației și a mobilierului urban.

 • (3) Spațiile verzi de folosință generală pot fi transmise in folosință gratuită entităților menționate la aliniatul 1) doar dacă nu este alterat caracterul de folosință generală al acestora. Îngrijirea lor se poate încredința cu condiția ca aceste spații verzi să rămână de folosință generală și starea lor să fie îmbunătățită.

 • (4) Spațiile încredințate conform art.6, vor fi întreținute prin grija persoanelor fizice sau juridice și constau în:

 • a) lucrări de salubrizare a zonelor verzi, constând în colectarea gunoiului (deșeuri menajere, hârtii, ambalaje etc.) cu o frecvență suficientă pentru a asigura o stare permanentă de curățenie;

 • b) lucrări de cosit gazon în perioada aprilie-octombrie, cel puțin o trecere/lună, în funcție de condițiile climatice și gradul de dezvoltare a vegetației;

 • c) lucrări de greblat frunze și crengi în perioada noiembrie-decembrie , cel puțin o trecere pe lună;

 • d) lucrări de plantare a materialului dendrologic în campania de plantări din primăvară (15 martie-15 aprilie) și toamnă (15 octombrie-15 noiembrie);

 • e) udarea materialului dendrologic plantat : 2 interventii /saptamana in perioada aprilie-mai si luna septembrie si 3 interventii/saptamana in perioada iunie-august.

 • f) lucrări de tuns gard viu, executate în perioada mai-septembrie, o tundere pe lună. Gardurile vii vor fi conduse prin tundere pana la înălțimea de maximum 1,00 m;

 • (5) pentru executarea lucrărilor de întreținere specifice de sezon, persoanele fizice sau juridice pot opta pentru:

 • a) lucrările de întreținere vor fi executate în regie proprie prin grija celor ce au primit în administrare spațiul verde;

 • b) lucrările de întreținere vor fi executate de către o firmă specializată în activități de grădinărit și arhitectură peisageră în baza unui contract de prestări servicii ;

 • c) lucrările de întreținere vor fi executate de către Primăria Municipiului Oradea (la tarife cel puțin egale cu cele practicate pe piață) urmând a fi facturate celor ce au primit in administrare spațiul verde.

 • (6) Spatiile verzi cu destinatia de scuaruri pot fii preluate de catre agentii economici in vederea intretinerii acestora prin lucrari specifice, in conditiile acordului de colaborare si a HCL nr. 346/29.04.2009.

Art. 7. Drepturile cetățenilor

 • a) Accesul deplin și liber pentru odihnă în spațiile verzi proprietate publică, cu condiția de a nu aduce nici un fel de prejudicii și de a le păstra în stare corespunzătoare;

 • b) Dreptul de a contribui la amenajarea teritoriilor din cvartalele de locuit, la crearea aliniamentelor de arbori și arbuști.

 • c) Accesul la informațiile actualizate privind registrul local al spațiilor verzi, la date privind componentele biotice ale spațiilor verzi de pe o anumită locație, la procedurile și documentele necesare pentru tăierea, toaletarea sau plantarea arborilor.

Art. 8. Obligațiile persoanelor fizice, asociațiilor de proprietari și ale persoanelor juridice

(1) Persoanelor fizice, asociațiile de proprietari și persoanele juridice au următoarele obligații :

 • a)  să nu arunce nici un fel de deșeuri pe teritoriul spațiilor verzi;

 • b) să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe spațiile verzi;

 • c) să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor și arbuștilor, deteriorări ale aranjamentelor florale și ale gazonului, distrugeri ale mușuroaielor naturale, cuiburilor de păsări și adăposturilor de animale, ale construcțiilor și instalațiilor utilitare și ornamentale existente pe spațiile verzi;

 • d) să nu ocupe cu construcții provizorii sau permanente, ambalaje, boxpaleti, containere etc, zonele inventariate ca spații verzi;

 • e)  să întrețină perdelele și aliniamentele de protecție, spațiile verzi - arborii, arbuștii, gardurile vii, gazonul și plantele florale din perimetrul imobilelor în care locuiesc sau în care funcționează până la limita carosabilului, iar in cvartalele de locuit pe suprafața specificată în procesul verbal de predare-primire a amplasamentului și în planul de situație anexat;

 • f)  să coopereze cu autoritățile teritoriale și centrale pentru protecția mediului, cu cele ale autorității centrale pentru amenajarea teritoriului și cu autoritățile administrației publice locale la toate lucrările preconizate în spațiile verzi și să facă propuneri pentru îmbunătățirea amenajării acestora;

 • g) să nu diminueze suprafețele inventariate ca zone verzi;

 • h) să ia măsuri pentru eliminarea pelinului și ambroziei în cazul prezentei acestor plante cu efect alergen în spațiile verzi pe care le dețin sau le administrează.

 • (2) Asociațiile de proprietari, prin președinții și administratorii acestora, vor prelua, potrivit prevederilor legale, responsabilitatea în privința obligațiilor ce le revin cetățenilor municipiului Oradea pentru protecția și conservarea zonelor verzi și vor răspunde pentru realizarea acestora în fața autorităților publice locale.

 • (3) Persoanele juridice și persoanele fizice care funcționează sau domiciliază într-un imobil au aceleași obligații în ceea ce privește întreținerea spațiilor verzi, în concordanță cu suprafața deținută în imobilul respectiv.

Cap III. CONDIȚII DE AUTORIZARE A TĂIERILOR ȘI TOALETĂRILOR DE ARBORI. NORME SPECIFICE PRIVIND PROTECȚIA FONDULUI PLANTAT EXISTENT

Art.9. Toaletarea, tăierea de orice fel sau scoaterea din rădăcini a oricărui fel de arbore, arbust, pom fructifer, nu este permisă decât în baza autorizației scrise și prealabile eliberate de Primăria Municipiului Oradea.

Art. 10. Eliberarea autorizației de toaletare sau tăiere de arbori se face în termen de 5 zile după ședința în care a fost analizată cererea de către o Comisie locală de avizare a tăierilor și toaletărilor de arbori.

În reglementarea domeniului se va utiliza următoarea procedură:

 • a) Solicitanții vor depune o cerere la Primăria Municipiului Oradea, în care vor expune motivele pentru care solicita tăierea sau toaletarea arborilor. Solicitarea de tăiere a arborelui va fi însoțită și de o cerere de atribuire a materialului dendrologic necesar compensării fondului vegetal dezafectat, în care aceștia se obligă la plantarea a minimum doi arbori cu o masă foliară similară pentru un arbore tăiat.

 • b) Solicitările cetățenilor privind propunerile de tăiere sau toaletare în cvartalele de locuit se vor înainta Asociațiilor de proprietari sau locatari din care fac parte, pentru avizare, urmând a fi transmise Primăriei Municipiului Oradea, atunci când aceștia fac parte dintr-o asociație de proprietari;

 • c) Cererile solicitanților vor fi evaluate la fața locului de către personalul de specialitate din cadrul primăriei și aduse la cunoștința Comisiei locale de avizare a tăierilor. Comisia locală de avizare a tăierilor de arbori se va întruni la sfârșitul celei de-a doua respectiv ultimei săptămâni din lună și va analiza cererile solicitanților. Toate solicitările vor fi dezbătute în cadrul acestei comisii, urmând a se întocmi programul de tăieri la nivel de municipiu, în ordinea urgențelor;

 • d) Se consideră situații de urgență prezența unor arbori afectați de furtună, în pericol real de prăbușire, și degajarea arterelor de circulație stradale și pietonale, a căilor de acces și incintelor, precum și a semnelor de circulație și a rețelelor aeriene de utilități (electricitate, telefonie etc.);

 • e) Listele cu propunerile de tăieri și toaletări vor fi afișate pe site-ul și la sediul Primăriei Municipiului Oradea;

 • f)  Executarea lucrărilor de tăieri și toaletări de arbori se face numai în afara sezonului de vegetație, respectiv în perioada de cădere a frunzelor arborilor și până la înmugurirea lor, în condițiile stabilite de lege, excepție făcând situațiile menționate la punctul e);

 • g) Solicitanții au obligația de a executa lucrările de plantare în campania de plantari imediat următoare depunerii solicitării de tăiere, pe același amplasament sau alte locații impuse de către Primăria Municipiului Oradea;

 • h) Campania de plantări din primăvară se derulează în perioada 15 martie - 15 aprilie, campania de plantări din toamnă în perioada 15 octombrie - 15 noiembrie (în funcție de condițiile climatice);

 • i)  Solicitanții au obligația de a anunța compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Oradea în vederea recepționării materialului plantat;

 • j)  Neconformarea la prevederile de mai sus atrage răspunderea materială a solicitanților, valoarea materialului necesar pentru plantat și a manoperei aferente fiind suportată de către aceștia, ca obligație de plată la bugetul local.

Art. 11. Lucrările în zonele verzi care implică săpături pentru întreținere sau înlocuire de conducte, reparații, refacerea străzilor etc., și care impun și tăieri de arbori, pomi fructiferi, arbuști, gard viu, vor putea fi executate numai după obținerea autorizației de tăiere, iar cei care efectuează lucrarea vor fi obligați să refacă suprafața afectată, incluzând și replantările de arbori într-o măsură în care să compenseze masa foliară distrusă cu ocazia lucrărilor (minimum doi arbori cu o masă foliară similară pentru un arbore tăiat).

Art. 12. Tăierea crengilor la arborii ce alcătuiesc aliniamentul străzilor, precum și la arborii de pe domeniul public care ajung la cablurile instalațiilor electrice și de telecomunicații, la fațadele, acoperișurile și burlanele imobilelor, se va face numai în baza avizului de toaletare eliberat de către Primăria Municipiului Oradea.

Art. 13. (1) Lucrările de doborât arbori și tăierile de corecție de pe domeniul public al Municipiului Oradea vor fi executate de către autoritatea administrației publice locale în baza autorizației de tăiere și a avizului dat de Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (pentru nuc, castan comestibil).

(2) Lucrările de doborât arbori și tăieri de corecție pe domeniul privat al persoanelor fizice și juridice se vor executa pe cheltuiala proprie a solicitanților, după obținerea avizelor și acordurilor legale.

Art. 14. În cazul tăierilor rase sau a scoaterii din rădăcină este obligatorie replantarea de arbori într-o măsură în care să compenseze masa foliară distrusă cu ocazia lucrărilor (minimum doi arbori cu o masă foliară similară pentru un arbore tăiat).

Art. 15. Tăierea arborilor de nuc din afara fondului forestier se face numai cu avizul Direcției pentru Agricultura și Dezvoltare Rurală și numai în următoarele cazuri:

 • - nuci care au cel puțin 1/3 coroană uscată;

 • - nuci aflați pe suprafețe pe care s-a autorizat construirea de obiective și a căror taiere nu se poate evita;

 • - nuci dezrădăcinați din cauze naturale.

Cap IV. CONTRAVENȚII ÎN DOMENIUL PROTEJĂRII ZONELOR VERZI ȘI A FONDULUI PLANTAT EXISTENT

Art. 16. Persoanele fizice și persoanele juridice răspund contravențional, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru următoarele fapte comise pe raza municipiului Oradea:

 • a) executarea de tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor și arbuștilor;

 • b) folosirea neautorizată a terenurilor cu spații verzi - folosirea zonelor verzi din jurul blocului pentru grădini de zarzavat;

 • c) desfășurarea neautorizată a activităților economice, social-culturale, de turism și agrement în spațiile verzi;

 • d) ocuparea nelegitimă a terenurilor cu spații verzi prin construcții definitive sau provizorii, amenajarea de parcări prin acoperirea cu beton, dale, pietriș, abandonarea, staționarea, parcarea și repararea vehiculelor de orice fel în parcuri, scuaruri și zone verzi sau traversarea acestor spații verzi cu vehicule de orice fel;

 • e) deteriorarea spațiilor verzi în urma incendiilor sau comportării iresponsabile cu focul;

 • f)  distrugerea sau deteriorarea drumurilor, aleilor, sistemelor de drenaj, instalațiilor tehnice și inginerești, a mobilierului urban (bănci, coșuri de gunoi, aparate de joacă) a indicatoarelor din spațiile verzi; utilizarea dotărilor existente în locurile de joacă pentru copii de către persoanele adulte;

 • g) colectarea plantelor medicinale (flori de tei, salcâm etc.), a fructelor și a ierbii de gazon;

 • h) pășunatul pe spații verzi de pe raza municipiului;

 • i)  decopertarea litierei și deteriorarea păturii vii și a stratului de sol fertil;

 • j)  capturarea animalelor protejate integrate ecosistemului spațiului verde;

 • k) îmbăierea câinilor și a altor animale pe spațiile verzi, pe malurile cursurilor de apă sau în apele curgătoare sau stătătoare din municipiu;

 • l)  distrugerea spațiilor verzi prin poluare cu ape reziduale, chimicale, deșeuri de producție, produse petroliere sau alte substanțe nocive.

 • m) distrugerea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;

 • n) spălarea pe malurile cursurilor de apă sau în apele curgătoare sau stătătoare din municipiu a obiectelor de uz casnic, a autovehiculelor, a altor utilaje și agregate mecanice, precum și a ambalajelor sau obiectelor ce conțin pesticide sau alte substanțe periculoase.

 • o) tăierea ori distrugerea arborilor, arbuștilor, tufelor, a culturilor perene și puieților de pe malurile cursurilor de apă și din zonele de protecție;

 • p) depozitarea deșeurilor menajere, ambalajelor rezultate din activitatea prestatorilor de servicii pe suprafețele parcurilor și grădinilor publice; Neluarea de către operatorii de servicii a măsurilor necesare de salubrizare și igienizare a zonelor verzi, parcuri, grădini, scuaruri etc.;

 • q) intrarea cu mijloace auto, moto, velo, mijloace de tracțiune animală pe aleile parcurilor și grădinilor publice sau pe gazon. Fac excepție autovehiculele de intervenție, pompierii, poliția, jandarmeria, salvarea, utilajele care deservesc spațiile verzi sau care efectuează serviciile publice.

Cap. V. SANCȚIUNI

Art. 17. (1) Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenție și se sancționează cu amenda contravenționala după cum urmează:

a)


b)


c)


d)


e)


f)


de la 50 lei la 100 lei pentru persoane fizice și de la 1.000 lei la 10.000 lei pentru persoane juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 8 alin. 1) lit. b), f), g) și ale art. 16 lit.a), b), e), f), g), i), j);

de la 200 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice și de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoane juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 8 lit. d), lit. h) și ale art. 16 lit. c), d), h), k), l);

de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice și de la 2.000 lei la 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 16 lit. m);

de la 1.000 lei la 1.500 lei pentru persoane fizice pentru încălcarea prevederilor art. 8 lit e);

de la 1.000 lei la 1.500 lei pentru persoane fizice pentru încălcarea prevederilor art. 16 lit n);

de la 1.000 lei la 1.500 lei pentru persoane fizice pentru încălcarea prevederilor art. 16 lit o);


și


și


și


de la 2.000 lei la 2.500 lei persoane juridice


de la 2.000 lei la 2.500 lei persoane juridice


de la 2.000 lei la 2.500 lei persoane juridice


2.500 lei pentru persoane juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 16 lit p); de la 1.000 lei la 1.500 lei pentru persoane fizice și de la 2.000 lei la 2.500 lei pentru persoane juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 16 lit q).

 • (2) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. 1) și aplicarea sancțiunilor se fac de către primar sau împuterniciți ai acestuia.

 • (3) Contravaloarea amenzilor date în baza acestei hotărâri de către persoanele împuternicite în acest scop de către primar va fi folosită pentru finanțarea suplimentară a activităților de întreținere și dezvoltare a spațiilor verzi.


g)

h)


Art. 18. Împotriva procesului verbal de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunii, contravenienții pot face contestație în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal, la judecătoria in a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.

Art. 19. În cazul în care contravenientul nu respectă obligația de a înlătura situația creată prin săvârșirea contravenției, organul constatator poate aplica în mod repetat, după fiecare somație la care contravenientul nu se conformează, o noua amendă pentru contravenția săvârșită.

Art. 20. În afara sancțiunilor prevăzute mai sus, agentul constatator va putea stabili în cuprinsul aceluiași proces verbal valoarea pagubei produse prin contravențiile prevăzute la art. art. 16 lit. a), b),d),e), f), l), o) conform anexei 1 la prezentul regulament.

Cap V. DISPOZIȚII FINALE

Art. 21. Prezentul regulament intră în vigoare în condițiile legii.

Art. 22. Se abrogă prevederile Cap. VII, art.16-37 din Regulamentul privind serviciile publice, parcurile și zonele verzi, norme specifice privind protecția mediului, aprobat prin HCL 725/2006.

Anexa nr.1 la Regulamentul privind organizarea, dezvoltarea si întreținerea spatiilor verzi din municipiul Oradea

Cuantumul despăgubirilor pentru pagubele pricinuite prin săvârșirea contravențiilor și pentru ocuparea abuzivă a spațiilor verzi

 • 1. Distrugerea unui arbore ornamental din specia foioase și pom fructifer cu înălțimea de până la 3,5 m sau tăierea fără autorizație ... 1000 lei;

 • 2. Distrugerea unui arbore ornamental din specia foioase și pom fructifer cu înălțimea de peste 3,5 m sau tăierea fără autorizație . 2000 lei;

 • 3. Distrugerea unui arbore ornamental din specia rășinoase cu înălțimea de până la 3,0 m sau tăierea fără autorizație . 1500 lei;

 • 4. Distrugerea unui arbore ornamental din specia rășinoase cu înălțimea de peste 3,0 m sau tăierea fără autorizație . 3500 lei;

 • 5. Distrugerea unui puiet, arbust din specia foioase, rășinoase sau tăierea fără autorizație . 350 lei;

 • 6. Distrugerea unui metru liniar de gard viu sau desființarea fără autorizație . 100 lei;

 • 7. Distrugerea unui metru pătrat de gazon . 20 lei;

 • 8. Distrugerea unui metru pătrat de teren plantat cu plante florale . 2.200 lei;

 • 9. Ocuparea abuzivă de teren în vederea cultivării de legume sau includerea în curți;. . 1,3 lei/mp/zi;

 • 10. Ocuparea abuzivă a terenurilor cu destinația de spațiu verde, trotuare, platforme cu autovehicule oferite spre vânzare . 500 lei/autovehicul/zi;

 • 11. Distrugerea unei bănci de odihnă ........1.400

 • 12. Distrugerea unui coș de gunoi ................500

 • 13. Distrugerea unui aparat de joacă tip complex .......7.000

 • 14. Distrugerea unui aparat de joacă tip balansoar .....1.600

 • 15. Distrugerea unui aparat de joacă tip leagăn ..........1.800

 • 16. Distrugerea unui aparat de joacă tip carusel .........4.000

 • 17. Distrugerea unui aparat de joacă tip tobogan ........2.000

Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.429 din 28 mai 2009.

PROTOCOL DE TRANSMITERE IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENURILOR CU DESTINATIA DE SPATII VERZI

1. CONSIDERATII GENERALE

În realizarea atribuțiilor ce revin autorităților locale, a intervenit prezentul protocol de transmitere in folosinta gratuita a terenurilor cu destinatia de spatii verzi, care este guvernat de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale Legii nr. 215/2001 republicata , a administrației publice locale, Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului inconjurator , modificata prin OUG 114/2007 si Regulamentul privind organizarea, dezvoltarea și întreținerea spațiilor verzi din municipiul Oradea.

2. PĂRȚILE IMPLICATE

J

MUNICIPIUL ORADEA , reprezentat prin CONSILIUL LOCAL, cu sediul în str. Piata Unirii nr.1 , titular al contului IBAN .......................................deschis la Trezoreria Oradea , cod fiscal .............., prin

Primar Ilie Bolojan , în calitate de proprietar

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI/ONG/SOCIETATI COMERCIALE , str._____nr.___, cont

IBAN nr. _____, deschis la ____, cod fiscal _____, reprezentat legal prin președinte___și administrator

____, in calitate de gestionar,

3. OBIECTUL PROTOCOLULUI

 • 3.1. Obiectivul prezentului Protocol îl constituie gestionarea terenurilor utilizate ca spatii verzi în jurul incintelor in care își desfășoară activitatea asociațiile de proprietari/ONG-uri/societati comerciale , stabilindu-se in acest sens ca si scopuri :

 • a) . protectia sanatatii publice;

 • b) . implicarea cetățenilor în viața comunității;

 • c) . îmbunătățirea calitatii vietii cetatenilor,

 • d) . conservarea si protectia mediului inconjurator;

 • e) . administrarea corecta si eficienta a bunurilor din proprietatea publica și privată a Municipiului Oradea;

 • f) . educarea tinerei generații în spiritul civic;

 • g) . transparenta, consultarea si antrenarea in decizii a cetatenilor;

 • h) . nediscriminarea si egalitatea tuturor cetatenilor;

 • i) . realizarea unor parteneriate.

 • 3.2. În urma acordului de voința intervenit între părți, Municipiul Oradea in calitate de proprietar

al terenului cu destinația de zona verde , aflat în domeniul public al municipiului Oradea , delimitat de străzile ____________________ si blocurile de locuințe ________________, in suprafața totala

_________________ încredințează acestuia din urmă gestionarea terenului în vederea desfășurării activităților de întreținere și amenajare , în conformitate cu obligațiilor prevăzute in Regulamentul privind organizarea, administrarea si intretinerea spatiilor verzi, asumate prin prezentul Protocol.

 • 3.2. În condițiile respectării dreptului de proprietate, terenul este gestionat și gospodărit într-un sistem unitar, vizând conservarea vegetației, reducerea deficitului de spații verzi .

 • 3.3. Predarea primirea terenului care face obiectul prezentului Protocol se va face prin proces verbal de predare - primire si plan de situatie .

4. DURATA PROTOCOLULUI

 • 4.1. Prezentul Protocol de transmitere in folosinta gratuita se încheie pe o durată de _____ ani,

începând cu data de ___ până la ____ .

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI

 • 5.1.  are drept de informare nelimitată asupra operațiunilor exercitate în legătură cu terenul ce formează obiectului Protocolului de transmitere in folosinta gratuita , având acces la toate documentele privind modul de gestionare al spațiilor verzi

 • 5.2. să inspecteze bunurile transmise , să verifice stadiul de realizare a lucrărilor specifice precum și modul în care este satisfăcut interesul public. În acest sens va pune la dispoziția gestionarului un plan general de intervenție privind modul de gestionare și întreținere corespunzătoare a acestora cu activitățile specifice fiecărui sezon ( plantări, greblări, toaletări arbori, etc)

 • 5.3. are dreptul să modifice/sa denunte în mod unilateral partea reglementară a protocolului de transmitere in folosinta gratuita , din motive excepționale legate de interesul național sau local.

 • 5.4. are dreptul de a initia si promova proiecte de investitii pe zona verde ce face obiectul prezentului Protocol. ; toate investitiile realizate de Consiliul Local Oradea pe terenurile publice sunt bunuri publice si se inscriu in patrimoniul Municipiului Oradea.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE GESTIONARULUI

 • 6.1. gestionarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, terenul ce face obiectul prezentului Protocol , fără a putea schimba destinația spațiilor; în acest sens are obligația de a îngriji pomii, florile, peluzele să asigure curățenia și întreținerea permanentă a spațiilor verzi și refacerea celor degradate, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea, dezvoltarea și întreținerea spațiilor verzi din municipiul Oradea.

 • 6.2. să prezinte proprietarului informări anuale cu privire la gestionarea patrimoniului transmis in folosinta gratuita , insotite cu fotografii ;

 • 6.3. să folosească spațiile conform destinației și numai pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ce revin asociațiilor de locatari; este interzisă schimbarea destinației spațiilor verzi, a locurilor de joacă administrate.

 • 6.4. să exploateze suprafața de teren in regim de continuitate si de permanenta , evitând distrugerea, degradarea și deteriorarea acestuia;

 • 6.5. să aducă la cunoștința proprietarului orice fapte și acte care pun în pericol integritatea suprafeței și, de asemenea orice acte sau fapte de natură să împiedice folosința normală a acesteia;

 • 6.6. gestionarul are obligația de a restitui bunul transmis in folosinta gratuita , după expirarea Protocolului , în deplină proprietate, liber de orice sarcină, inclusiv investițiile realizate, cel puțin în condițiile în care a fost preluat, în caz contrar urmând să suporte contravaloarea daunelor produse;

 • 6.7. să respecte prevederile Regulamentului privind organizarea, dezvoltarea și întreținerea spațiilor verzi din municipiul Oradea.

 • 6.8. gestionarul nu are dreptul de a iniția si promova propuneri ce vizează lucrări de constructii ( permanente sau provizorii) pe zona verde ce face obiectul Protocolului .

 • 6.9. sa solicite sprijin din partea proprietarului ( consultanta, atribuire cu titlu gratuit de material dendrologic etc).

7. ÎNCETAREA ȘI MODIFICAREA PROTOCOLULUI

7.1 Prevederile prezentului Protocol de transmitere in folosința gratuita se vor adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și care îi sunt aplicabile.

 • 7.2. Orice modificare va face obiectul unui act adițional acceptat de părți.

 • 7.3. Prezentul Protocol încetează prin:

 • -  acordul de voința al părților semnatare;

 • -   apariția unei situații neimputabile părților care fac imposibilă îndeplinirea contractului;

 • -  denunțare unilaterala din partea Municipiului Oradea

8. RESPONSABILITATE

 • 8.1. Gestionarul răspunde pentru orice prejudiciu produs proprietarului prin:

- încălcarea actelor normative și/sau a reglementărilor speciale în vigoare; dol; culpă în executarea Protocolului ; neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligațiilor asumate prin prezentul Protocol .

 • 8.2. Administratorul va despăgubi potrivit legii pentru pagubele pricinuite ca urmare a întreținerii necorespunzătoare a bunurilor administrate.

9. DISPOZIȚII FINALE

J

 • 9.1. Părțile declară că au cunoștință de faptul că zonele verzi transmise in folosința gratuita, sunt de interes local și aparțin domeniului public al Municipiului Oradea și sunt supuse regimului juridic reglementat de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia.

 • 9.2. Clauzele Protocolului de transmitere in folosinta gratuita pot fi renegociate anual.

 • 9.3. Prezentul Protocol s-a încheiat astăzi _____________ în ___________exemplare.

PROPRIETAR GESTIONAR