Hotărârea nr. 428/2009

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea ºi desfãºurarea transportului de persoane, mãrfuri sau bunuri în regim taxi ºi a activitãþii de dispecerat taxi pe raza municipiului Oradea, începând cu data de 01.06.2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim taxi și a activității de dispecerat taxi pe raza municipiului Oradea, începând cu data de 01.06.2009

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 41.531 din 22.04.2009 prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim taxi și a activității de dispecerat taxi pe raza municipiului Oradea, începând cu data de 01.06.2009.

Având în vedere prevederile:

 • •  Legea nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de închiriere cu modificările si completările ulterioare;

 • •  Ordinul nr.356/2007 al Ministrului Internelor si Reformei Administrative privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de închiriere;

 • •  Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local;

 • •  Legea nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilități publice.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.d) alin.6 li.a), pct. 14 și ale art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim taxi și a activității de dispecerat taxi pe raza municipiului Oradea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă tariful maximal de distanță de 4 lei/km.

Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.06.2009.

Art.4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 585/2003 privind Regulamentul de organizare si funcționare a serviciului public de transport în regim de taxi și în regim de închiriere, Hotărârea Consiliului Local nr.994/2003 privind aprobarea Regulamentului pentru desfășurarea procedurii de atribuire a autorizației taxi permanente, Hotărârea Consiliului Local nr.24/2005 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a autorizațiilor taxi permanente devenite disponibile și Hotărârea Consiliului Local nr.338/2008 privind aprobarea modelului și dimensiunilor pentru ecusoanele aferente autorizațiilor taxi

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică - Compartimentul Unitate Locală de Monitorizare și Transport Public Local.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Direcția Tehnică

 • - Compartimentul Unitate Locală de Monitorizare și Transport Public Local

 • - Camera Taximetriștilor Bihor, prin grija Compartimentului Unitate Locală de Monitorizare și Transport Public Local

 • - Se publica în Monitorul oficial al județului si pe site-ul www.oradea.ro

  Oradea, 28 mai 2009

  Nr. 428


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexă la Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.428 din 28 Mai 2009.

R E G U L A M E N T

privind organizarea și desfășurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim taxi și a activității de dispecerat taxi pe raza municipiului Oradea

CAPITOLUL I    DISPOZIȚII GENERALE

9

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art.6

Art. 7


Prevederile prezentului regulament stabilesc modul de organizare, desfășurare și control al transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi și de dispecerat taxi, pe teritoriul municipiului Oradea.

Transportul de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi și dispeceratele taxi, fac parte din categoria serviciilor publice către populație și se află sub controlul, conducerea și coordonarea autorității publice locale.

Supravegherea și verificarea modului de respectare a legalității transportului în regim de taxi se face de către Compartimentul transport public local din cadrul Direcției Tehnice, de R.A.R. Bihor, A.R.R. Bihor, precum și de alte instituții abilitate prin lege. Serviciile de transport în regim de taxi, pot fi executate numai de către transportatorii autorizați de către Autoritatea de Autorizare, în baza contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului.

Serviciul public de transport în regim de taxi, se realizează numai cu autovehicule deținute de către transportatorii autorizați, cu titlu de proprietate sau în baza unui contract de leasing.

Activitatea de dispecerat taxi poate fi executată, numai pe raza administrativ-teritorială a municipiului Oradea, de către orice persoană juridică, denumită în continuare dispecerat, autorizată de autoritatea de autorizare, în condițiile prezentului regulament. Costul transportului de persoane în regim de taxi se determină prin însumarea tarifelor pe distanța parcursă și/sau timpul de staționare măsurate la un aparat de taxat (taximetru ) aflat în dotarea autovehiculului.

În sensul prezentului regulament se definesc următorii termeni:

 • 1) Autoritatea de Autorizare - Compartimentul transport public local din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Oradea,   autorizată prin Ordinul

Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.), nr. 130/2008, pentru exercitarea atribuțiilor în domeniul serviciilor de transport public local (nr. Autorizație 67/07.03.2008);

 • 2) Afișaj client - indicator alfanumeric al taximetrului care are rolul de a afișa, în mod lizibil pentru client, în mod succesiv, indicații privind prețul prestației efectuate până la momentul respectiv și, în mod continuu, poziția de funcționare în care este taximetrul în acel moment, precum și tariful aplicat;

 • 3) Aparat de taxat - aparat cu funcții metrologice și fiscale, compus dintr-un taximetru și un aparat de marcat electronic fiscal, care, montat la loc vizibil pentru client, calculează și afișează prețul de plată, emite un bon client la sfârșitul cursei și memorează datele privind activitatea taxiului, în scopul supravegherii sale fiscale. Aparatul de taxat trebuie să emită și alte documente, conform reglementărilor în vigoare;

 • 4) Autorizația pentru efectuarea transportului în regim de taxi, denumită în continuare autorizația de transport - document eliberat de autoritatea de autorizare, care atestă faptul că, un transportator este autorizat să execute transportul respectiv și poate participa la atribuirea în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi;

 • 5) Autorizație taxi - copie conformă a autorizației de transport în regim de taxi, care dă dreptul transportatorului autorizat de a utiliza un autovehicul, deținut de acesta în proprietate sau în baza unui contract de leasing, pentru efectuarea serviciului de transport de persoane, mărfuri și bunuri în regim de taxi;

 • 6) Bon client - bonul fiscal privind prețul transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi, emis numai de aparatul de marcat electronic fiscal, cu ocazia finalizării cursei, care cuprinde detalierea datelor referitoare la acest transport și care constituie singurul document justificativ pe baza căruia taximetristul încasează și clientul execută plata prestației respective;

 • 7) Cheie electronică - cheie dotată cu memorie electronică, folosită pentru identificarea șoferului de taxi, colectarea datelor și pentru programarea tarifelor;

 • 8) Client - persoana care a angajat, direct sau prin dispecer taxi, executarea transportului unor persoane, sau al unor mărfuri ori bunuri, după caz, în numele căreia taximetristul execută transportul și încasează prețul transportului, în condițiile prezentului regulament;

 • 9) Cursa - deplasarea executată cu taxiul, pe un traseu comandat sau acceptat de client, la care punctul de început este locul îmbarcării sau locul acceptat, după caz, iar punctul de finalizare este locul destinației;

 • 10) Dispecerat taxi, denumit în continuare dispecerat - activitate conexă transportului în regim de taxi, care preia telefonic sau prin alte mijloace și transmite comenzile clientului prin stația radio de emisie-recepție către taximetrist;

 • 11) Ecuson taximetrist - document din categoria înscrisurilor interioare specifice, emis de transportatorul autorizat și care este protejat în folie, se afișeaza la bordul autovehiculului în loc vizibil și conține datele prevăzute de lege;

 • 12) Ecuson taxi - indicator marcat stabilit ca model unic la nivelul municipiului Oradea și conține datele prevăzute de lege, conform anexei nr. 2 la prezentul regulament;

 • 13) Fiscalizarea memoriei electronice - identificarea memoriei electronice fiscale a aparatului de taxat și a transportatorului autorizat, care este deținătorul legal al autorizației taxi pentru autovehiculul deținut în condițiile prezentului regulament și pe care este montat aparatul respectiv;

 • 14) Lampa taxi - casetă luminată, montată pe cupola taxiului, perpendicular pe axa longitudinală, care pe laturile față și spate, alături de înscrisul central TAXI, conține lămpi care indică pozitia <liber> sau <ocupat> a taxiului și care trebuie să fie vizibile de la o distanță de minimum 100 de metri;

 • 15) Lista de tarife - document din categoria înscrisurilor interioare specifice, stabilit ca model unic la nivelul municipiului Oradea, completat, semnat și ștampilat de transportatorul autorizat și conține datele prevăzute de lege, conform anexei nr.1 la prezentul regulament;

 • 16) Loc de așteptare a clienților - spațiu special amenajat și semnalizat corespunzător de către Primăria Municipiului Oradea, cu avizul poliției rutiere, având un număr de locuri prestabilit pentru staționarea taxiurilor în așteptare în poziția <liber>;

 • 17) Memorie electronică fiscală - componentă a aparatului de marcat electronic fiscal, care poate înmagazina, pe bază de program, date privind activitatea taxiului, conținute în bonul client, în condiții de neconvertibilitate, inaccesibilitate și securitate;

 • 18) Raportul taximetristului - raport de control nefiscal, conținând date de natură nefiscală, corespunzătoare activității unui taximetrist, cuprinse în raportul fiscal de închidere zilnică, în condițiile în care în perioada de 24 de ore a unei zile au activat pe taxi și alti taximetriști;

 • 19) Sigiliu fiscal - sigiliu aplicat pe carcasa aparatului de taxat sau a aparatului de marcat electronic fiscal, dacă acesta funcționează în carcasă separată, și pe memoria electronică fiscală, în scopul de a nu permite fără desigilare accesul la memoria electronică fiscală;

 • 20) Sigiliu de protecție - sigiliu aplicat la loc vizibil pentru protecția cablajului de conectare a aparatului de taxat, protecție ce nu poate fi înlăturata fără desigilare;

 • 21) Sigiliu metrologic - sigiliu aplicat pe taximetru în scopul de a nu permite fără desigilare accesul la operațiuni privilegiate;

 • 22) Taxi - autovehicul din categoria autoturisme cu până la maximum 5 locuri, inclusiv locul conducătorului auto, sau autovehicul de transport mărfuri cu o masă maximă totală autorizată care nu depășește 3,5 tone, care, pe baza autorizației taxi, poate executa transport de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi;

 • 23) Taximetru - dispozitiv, parte a aparatului de taxat, cuplat la un generator de semnale de distanță împreună cu care constituie un mijloc de măsurare. Taximetrul măsoară durata deplasării și staționării, calculează distanța parcursă, pe baza unui semnal produs de generatorul de semnale de distanță, calculează și afișează prețul de plată pentru o călătorie, pe baza distanței calculate și/sau a duratei măsurate a călătoriei, asigurând afișarea acestuia pe afișajul client în timpul desfășurării cursei;

 • 24) Taximetrist - conducător auto, atestat profesional să efectueze transport în regim de taxi;

 • 25) Transportator - persoană fizică autorizată, intreprindere familială, intreprindere individuală sau persoana juridică, înregistrate la registrul comerțului pentru a desfășura activități de transport cu vehicule rutiere;

 • 26) Transportator autorizat - transportator care deține autorizație de transport privind transportul public local în regim de taxi, eliberată de autoritatea de autorizare, în condițiile prezentului regulament;

 • 27) Tarif de pornire - tarif exprimat în lei, înregistrat automat de aparatul de taxat la începutul cursei, care apare pe afișajul client odată cu activarea dispozitivului de control din poziția de operare <liber> în poziția de operare <ocupat> și care este egal cu tariful de distanță (lei/km);

 • 28) Tarif de zi - tariful practicat între orele 6,00-22,00 ;

 • 29) Tarif de noapte - tariful practicat între orele 22,00-06,00 ;

 • 30) Tarif urban - tarif practicat pe raza administrativ-teritorială a municipiului Oradea;

 • 31) Tarif extraurban - tarif practicat în afara razei administrativ-teritoriale a municipiului Oradea ;

 • 32) Tarif de staționare - tarif orar, exprimat în lei/ora, aplicat de taximetru pentru perioada cât taxiul a staționat la dispoziția clientului, la cererea acestuia, precum și pentru perioadele în care taxiul aflat în cursă s-a deplasat sub viteza de comutare;

 • 33) Timp efectiv lucrat - intervalul de timp cuprins între momentul începerii primei curse și momentul finalizării ultimei curse, utilizat de un taximetrist după cum rezultă din raportul de închidere zilnic furnizat de aparatul de taxat, interval în care nu vor fi considerate timp efectiv de lucru pauzele mai mari de 15 minute între două curse consecutive, pauze în care autovehiculul taxi a staționat. Din totalul timpului efectiv lucrat, se va preciza timpul efectiv lucrat pe timp de noapte;

 • 34) Viteza de comutare - viteza limită cu care se deplasează taxiul, sub care aparatul de taxat comută automat tarifarea distanței parcurse cu tarifarea timpului consumat sau invers, după caz;

  CAPITOLUL II

  SECȚIUNEA 1

  9


ACTIVITATEA DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI

DESFĂȘURAREA, ORGANIZAREA ȘI EXECUTAREA TRANSPORTULUI ÎN REGIM DE TAXI

Art. 8 Pe raza municipiului Oradea - prestarea serviciului de transport public local în regim de taxi se efectuează numai de către transportatorii autorizați de către autoritatea de autorizare .

Art. 9 Efectuarea serviciului public de transport local în regim de taxi trebuie să asigure:

 • a)        creșterea nivelului de calitate al serviciului și de confort al utilizatorilor serviciilor publice de transport local în regim de taxi;

 • b)        accesul la serviciile de transport public local și protecția categoriilor sociale defavorizate;

 • c)       informarea publicului călător;

 • d)        executarea transportului public local în regim de taxi, în condiții de legalitate, siguranță și confort;

 • e)        corelarea capacității de transport cu fluxurile de călători existente;

 • f)        continuitatea serviciului de transport public local în regim de taxi.

Art. 10 Cuantumul tarifelor pentru eliberarea autorizațiilor taxi se stabilește prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Oradea.

Contravaloarea ecusoanelor taxi care se eliberează împreună cu autorizația taxi va fi suportată de către transportatorul autorizat căruia i-a fost atribuită autorizația taxi.

Art.11    1) Autorizațiile pentru transport public de persoane, mărfuri sau bunuri în regim taxi se

eliberează conform Regulamentului privind procedura de atribuire și eliberare a autorizațiilor de transport în regim de taxi, a autorizațiilor taxi și a autorizațiilor de dispecerat taxi de către Municipiul Oradea, prin autoritatea de autorizare. Acestea sunt valabile pe perioadă nedeterminată cu condiția vizării la fiecare 5 ani, odată cu verificarea îndeplinirii condițiilor care au stat la baza emiterii lor.

 • 2) Autorizația taxi are valabilitate de 5 ani.

 • 3) Documentația pentru viză se va prezenta la Serviciul Relații cu Publicul al Primăriei municipiului Oradea, cu 30 de zile înainte de expirarea valabilității vizei.

Informațiile privind vizarea se vor comunica în timp util, prin afișare pe site-ul Primăriei municipiului Oradea.

 • 4) Autorizațiile sunt netransmisibile.

Art. 12 Transportatorul autorizat poate executa transportul în regim de taxi în următoarele situații:

 • 1.      permanent, în interiorul municipiului Oradea, la cererea clientului;

 • 2.       ocazional, între municipiul Oradea și alte localități sau puncte de interes, în trafic interurban, numai la cererea expresă a clientului, cu acordul taximetristului și cu obligația revenirii în municipiul Oradea după executarea cursei;

  Art. 13    (1)

  (2)


Transportul în regim de taxi se execută la solicitarea clientului pe orice traseu deschis circulației publice.

Transportatorul autorizat, persoană fizică autorizată, poate executa transport în regim de taxi cu un singur autovehicul deținut, în proprietate sau în baza unui contract de leasing.

 • (3)     Transportatorul autorizat, intreprindere individuală, poate executa transport în regim de taxi cu un singur autovehicul deținut, în proprietate sau în baza unui contract de leasing.

 • (4)     Transportatorul autorizat, intreprindere familială, poate executa transport în regim de taxi, utilizând un număr de autovehicule, deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, de către membrii asociației, cel mult egal cu numărul membrilor care practică taximetria, deținători ai unui atestat de pregătire profesională.

 • (5)     Este interzis transportul persoanelor în regim de taxi pe trasee fixe, prestabilite de taximetrist.

 • (6) Un taximetrist nu poate deservi permanent un traseu prestabilit care depășește raza administrativ-teritorială a Municipiului Oradea. Prezența taximetristului cu taxiul într-o localitate, alta decât Municipiul Oradea, nu poate fi justificată decât ca urmare a executării unei comenzi ocazionale.

  Art. 14    (1)


Stațiile și locurile de așteptare clienți pentru taxiurile autorizate, pe raza municipiului Oradea, se stabilesc prin Hotărâre a Consiliului Local.

 • (2)      Taxiurile au acces în condiții egale și nediscriminatorii în locurile de așteptare a clienților, în limita locurilor vacante (libere).

 • (3)      Fiecare loc de așteptare va fi amenajat pentru un număr prestabilit de taxiuri și semnalizat în acest sens.

 • (4)      În locurile de așteptare, taxiurile vor accede în ordinea venirii, iar angajarea serviciului de către client se face, de regulă, în ordinea în care acestea au ocupat locurile de așteptare.

 • (5)       În lipsa locurilor de așteptare a clienților, taxiurile pot staționa numai în locurile permise prin lege și indicatoare rutiere pentru autovehicule în general.

 • (6)      Pentru îmbarcarea sau debarcarea unui client, taxiurile pot opri și pe drumurile publice cu restricții privind oprirea, cu excepția locurilor periculoase, cu condiția să nu fie perturbată circulația prin această manevră.

 • (7)      În locurile de așteptare, taxiurile pot fi angajate de către clienți după principiul «primul sosit, primul plecat».

 • (8)      Se interzice staționarea taxiurilor în locurile de așteptare a clienților situate în altă localitate decât localitatea de autorizare care a emis autorizațiile taxi ale acestora.

 • (9)      Este interzis ca un transportator autorizat în regim de taxi să dețină poziția de monopol într-o stație de așteptare a clienților care are caracterul unui loc public.

Art. 15   Pozițiile de operare autorizate ale taxiului sunt următoarele:

 • a)  poziția <Liber> - este aprinsă permanent lampa de culoare verde din lampa taxi. În această poziție vor fi șterse și resetate la zero toate indicațiile de preț ale ultimei călătorii de pe afișajul client;

 • b)  poziția <Ocupat> - este aprinsă permanent lampa de culoare roșie din lampa taxi;

 • c)  poziția <Plată> - la trecerea în această poziție se stinge lampa roșie, se aprinde lampa verde, iar afișajul client indică suma finală ce trebuie plătită de client. Din poziția <Plată> nu se poate trece în poziția <Ocupat> sau <Liber> decât după emiterea bonului client de aparatul de taxat;

Art. 16


Art. 17

Art. 18


Art. 19


Art. 20


Art. 21


În cazul în care taxiul este folosit de operatorul de transport sau de taximetrist în alte scopuri decât transportul în regim de taxi, se instituie poziția de operare <Privat>, caz în care aparatul de taxat este scos din funcțiune. În poziția <Privat> lampa taxi va fi scoasă de pe cupolă.

Orice persoană are acces egal și nediscriminatoriu în angajarea serviciilor unui taxi.

Un autovehicul taxi aflat în pozitia Liber, având lampa verde aprinsă (indiferent dacă se află staționat sau în mișcare) este obligat să accepte comanda explicită a primului client, indiferent de traseul și destinația solicitată de acesta, dacă nu se află deja în deplasare pentru preluarea unui client indicat de către dispecerat.

 • (1)      Solicitarea clientului trebuie să fie explicită, realizată direct, verbal sau prin semnal cu mâna ridicată, ori indirect, prin comandă la un dispecerat taxi.

 • (2)     Angajarea serviciului unui taxi aflat în mișcare în pozitia Liber poate fi realizată de către client în următoarele moduri:

 • a)   semnalizând cu mâna de pe marginea trotuarului sau a drumului, dintr-un loc unde nu este interzisă oprirea taxiului;

 • b)   semnalizând cu mâna sau prin alte mijloace aflate la dispoziție dintr-o stație taxi

 • (3)     Pentru angajarea sau realizarea transportului persoanelor cu handicap locomotor, cu copii sub doi ani, al persoanelor bolnave sau aflate în imposibilitatea de a se deplasa, taxiul poate opri și circula în regim special în zone unde circulația este restricționată, fără a afecta siguranța celorlalți participanți la trafic.

 • (1)     Un taxi poate transporta la o cursă maximum 4 persoane, dintre care, de regulă, numai una este client, respectiv persoana care emite explicit comanda și realizează plata integrală a costului serviciului, conform datelor înscrise în bonul client. Clientul decide traseul și destinația și este responsabil de plată corespunzatoare a serviciului.

 • (2)     În cazuri justificate, taximetristul poate transporta și un alt client în aceeași cursă, dar cu acceptul primului client în ceea ce privește traseul modul de defalcare a sumei de plată, stabilită conform bonului client.

 • (3)     Deplasarea taxiului de la locul în care taximetristul primește comanda prin dispecer sau telefon și până la locul preluării clientului, precum și deplasarea fără client în timpul programului se fac în poziția Liber.

 • (1)     Timpul în care se desfășoară o cursă, este cel cuprins între momentul începerii cursei și momentul finalizării acesteia.

 • (2)     Momentul începerii cursei este acela în care între client și taximetrist s-a convenit executarea acesteia și coincide cu momentul trecerii de la poziția <Liber> la poziția <Ocupat>.

 • (3)     Momentul finalizării cursei taxiului este acela al eliberării sale la destinație de către client, care coincide cu trecerea de la poziția <Ocupat> la poziția <Liber>, după emiterea bonului client de către aparatul de taxat în poziția <Plată>.


 • (4)      Dacă taxiul nu începe deplasarea de la trecerea aparatului de taxat în poziția <Ocupat>, acesta va trebui să înceapă înregistrarea în regim de staționare la dispoziția clientului, după afișarea tarifului de pornire.

 • (5)      În cazul angajării taxiului printr-un dispecer, locul și momentul începerii cursei sunt locul și momentul preluării clientului.


SECȚIUNEA 2


ATESTAREA PROFESIONALĂ A CONDUCĂTORULUI AUTO


Art. 22   (1)


Pentru a putea practica transportul de persoane în regim de taxi, conducătorul auto trebuie să îndeplinească următoarele condiții:


 • a)      să aibă permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel puțin 2 ani;

 • b)      să dețină certificat de atestare profesională valabil;

 • c)      să fie apt din punct de vedere medical și psihologic;

  Art. 23


 • d)      să aibă vârsta minimă de 21 de ani ;

 • (1)  Certificatul de atestare a pregătirii profesionale se eliberează pentru o perioadă nedeterminată, cu viza obligatorie la 5 ani, acordată în urma susținerii testului-grilă;

 • (2)  Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil în condițiile în care este vizat la termen și conducătorul auto face dovada că este apt din punct de vedere medical și psihologic pentru transportul public de persoane și deține permis de conducere corespunzăor.

  SECȚIUNEA 3

  9


AGREARE AUTOVEHICULE TAXI

Art. 24       (1) Taxiul trebuie să ofere în exterior, prin însemne, înscrisuri, elemente de

caroserie de culoare stabilită și dotări, vizibile de la distanță, informații privind tarifele de transport aplicate, necesare atât clientului potențial, cât și organelor de control și supraveghere autorizate.

(2) Linia mediană orizontală a caroseriei, de regulă sub nivelul geamului, va fi marcată pe părțile laterale de o bandă dublă de carouri tip șah, de culori alternative alb și negru, de dimensiuni 3 x 3 cm la autoturisme și 5 x 5 cm la celelalte vehicule.

 • (3)  Pentru personalizarea autovehiculului taxi în trafic, caroseria acestuia, în totalitate sau cel puțin începând cu partea de deasupra benzii duble tip șah, va avea culoarea galbenă.

  Art. 25


 • (4)  Agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi se realizează, la cerere, de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român", denumită în continuare R.A.R., prin reprezentanțele sale teritoriale.

 • (1)  Dreptul de folosire al modelului ecusonului taxi este exclusiv proprietatea Municipiului Oradea, iar utilizarea neautorizată, în orice mod a formei sau a simbolurilor specifice se pedepsește conform legii;

  Art. 26


 • (2)  Ecusoanele taxi se vor monta lângă mâner, pe portierele spate stânga/ dreapta imediat sub nivelul geamului fără a afecta banda șah. La expirarea valabilității, ecusoanele taxi se vor îndepărta de pe portierele taxiului.

Același autovehicul nu poate fi autorizat în aceeași perioadă ca autovehicul destinat transportului în regim de taxi, transportului în regim de închiriere sau ca autovehicul pentru școală (destinat instruirii practice în conducerea auto).

(1) Orice înscrisuri sau simboluri aplicate pe partea exterioară a taxiului, care reprezintă publicitate pentru terți, nu se pot menține sau realiza fără avizul autorității de autorizare și nu vor fi admise dacă afectează înscrisurile și însemnele de pe taxi prevăzute de lege.

SECȚIUNEA 4 APARATUL DE TAXAT - TAXIMETRU

9

Art. 27    Este interzisă efectuarea unui transport în regim de taxi cu aparatul de taxat defect, cu

lampa taxi scoasă din funcțiune sau fără a elibera bonul client la finalul cursei.

Art. 28 În situația funcționării taxiului cu mai mulți șoferi alternativ, în cadrul unui program zilnic de lucru, fiecare șofer începe activitatea prin accesarea identității sale în programul aparatului de taxat, prin introducerea unei chei electronice, prin intermediul căreia se poate executa și controlul asupra activității depuse de acesta.

SECȚIUNEA 5

9


PREȚURI ȘI TARIFE


Art. 29 Calculul prețului transportului în regim de taxi poate fi realizat în unul dintre următoarele moduri:

 • a)  modul de calcul normal «S» - aplicarea tarifului simplu prin utilizarea tarifului orar (lei/oră), la rularea sub viteza de comutare și a tarifului de distanță (lei/km), la rularea cu o viteză mai mare decât viteza de comutare;

 • b)  modul de calcul normal «D»-aplicarea dublă a tarifului este calculul prețului și se bazează pe aplicarea simultană a tarifului orar și a tarifului de distanță, pe tot parcursul călătoriei;

Art. 30   Prețul total al unui transport în regim de taxi se compune din următoarele elemente:

 • a) în cazul transportului de persoane:

 • 1.  tariful de pornire;

 • 2.  prețul calculat prin modul normal de calcul «S», pentru distanța parcursă cu viteză peste viteza de comutare și pentru timpul consumat în staționari la dispoziția clientului sau în parcurgerea unor distanțe sub viteza de comutare;

 • b) în cazul transportului de mărfuri sau bunuri sunt posibile două variante:

 • 1.  o variantă aplicabilă la toate taxiurile la care prețul total calculat la lit.

 • a) se suplimentează, dacă este cazul, cu prețul privind prestația efectuată de taximetrist pentru manipularea mărfurilor sau a bunurilor transportate și se introduce de către taximetrist prin tastarea numerică programabilă existentă, în funcție de tariful pentru manipulare stabilit și se adaugă prin acționarea tastaturii respective. Prețul suplimentar este exclus din suma de plată afișată de taximetru. Valoarea sumei de plată, care include prețul suplimentar și care se regăsește pe bonul client, poate fi afișată temporar pe afișajul client;

 • 2.  o variantă aplicabilă opțional pentru taxiuri a căror sarcină utilă maximă autorizată depășește o tonă, pentru care prețul total se determină prin modul de calcul normal «D» - aplicarea dublă a tarifului, la care se poate adăuga, în condițiile precizate la lit. a), prețul suplimentar în funcție de tariful pentru prestațiile de încărcare/descărcare, executate de taximetrist. Tarifele suplimentare vor fi precizate în lista cuprinzând tarifele, afișată obligatoriu la bordul autovehiculului.

Art. 31    (1) Regulile generale privind modul de stabilire a prețurilor prestației și a tarifelor

sunt următoarele:

 • a)  tariful de distanță, lei/km, se stabilește în funcție de caracteristicile tehnice și de capacitatea de transport maximă autorizată ale autovehiculelor respective. In cazul taxiurilor pentru transportul persoanelor se va ține seama și de nivelul confortului oferit;

 • b)  tariful de distanță, lei/km, poate fi stabilit pentru timp de zi și pentru timp de noapte(conform art.38 lit.c și a Anexei nr.1). Tariful de distanță pe timp de noapte nu poate fi mai mic decat tariful de distanță pe timp de zi și va fi de maxim 150% din tariful de zi;

 • c)  prețul transportului nu este condiționat de numărul persoanelor sau de cantitatea de bunuri transportate, atâta timp cât acestea nu depășesc capacitatea de transport autorizată a taxiului;

 • d)  pentru transportul de persoane în regim de taxi, nivelul tarifelor de distanță nu poate depăși tarifele maximale de distanță stabilite prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea. Nivelul maxim al tarifelor de distanță se stabilește pe baza metodologiei realizate de A.N.R.S.C. și a datelor furnizate la cererea autorității cu consultarea asociațiilor profesionale ale taximetristilor;

 • e)  la stabilirea tarifului orar pentru fiecare taxi se va ține cont de raportul dintre tariful orar, exprimat în lei/ora, și tariful de distanță, exprimat în lei/km, care trebuie să fie egal cu 10, care este valoarea limită a vitezei de comutare, exprimată în km/ora;

 • f)  în cazul aplicării duble a tarifului în cadrul transportului de bunuri în regim de taxi, prețul prestației crește simultan pe baza distanței parcurse și a timpului consumat, tariful aplicat fiind tarif unic pe întreaga cursă, din momentul trecerii taximetrului din poziția de operare «Liber» în poziția «Ocupat» și până în momentul revenirii în poziția inițială «Liber». Aplicarea dublă a tarifului se poate efectua în cadrul transportului de mărfuri sau de bunuri în regim de taxi, pentru autovehicule cu sarcina utilă maximă autorizată care depășește o tonă, la care timpul de staționare la dispoziția clientului este cel puțin de două ori mai mare decât timpul de circulație;

 • g)  tariful de pornire va fi egal cu tariful de distanță (lei/km) aplicat;

 • h)  tariful pentru încărcare/descărcare poate fi compus din tariful pentru

operațiunile de încărcare/descărcare, mecanice sau manuale, și operațiunile de manipulare a bunurilor de către taximetriști sau de către manipulanți, angajați   ai transportatorului autorizat.   Lucrările   mecanizate de

încărcare/descărcare trebuie să aibă un tarif prestabilit pe operațiune, iar tariful pentru operațiunile manuale se convine înainte de executare cu clientul, pe baza unui tarif orar prestabilit. Întregul preț al încărcării/descărcării și manipulării bunurilor, dacă acestea sunt executate de către angajații operatorului de transport, se regăseste în bonul client pe care acesta îl plătește la închiderea prestației;

 • i)   procedura de stabilire a tarifelor pentru prestarea transportului în regim de taxi se precizează în contractele de atribuire a gestiunii delegate și trebuie să țină seama de următoarele reguli:

 • 1.  tarifele încasate de transportatorul autorizat în urma prestării serviciilor de transport trebuie să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente realizate pentru prestarea serviciului;

 • 2.  tarifele se modifică sau se actualizează periodic prin indexare cu indicele de creștere a prețurilor de consum, prin hotărâre a consiliului local al Municipiului Oradea;

 • j) respectarea nivelului tarifelor maximale pentru transportul persoanelor în regim de taxi constituie unul dintre criteriile de atribuire a gestiunii delegate a serviciului ;

Art. 32    Dacă în derularea cursei se constată încetarea înregistrării valorilor în modulul fiscal,

taximetristul va solicita clientului plata serviciului în limita valorii afișate de aparatul de taxat.

Art. 33 Corectarea indicațiilor ceasului electronic se poate realiza în limita a maximum 10 minute, cumulat la nivelul unei luni.

SECȚIUNEA 6 DOCUMENTE OBLIGATORII LA BORDUL AUTOVEHICULELOR ȘI LA SEDIILE TRANSPORTATORILOR AUTORIZAȚI

Art. 34 Documentele pe care operatorul de transport taxi (societate comercială, intreprindere familială sau intreprindere individuală) este obligat să le dețină la sediu, sunt:

 • a)  documentele din care să rezulte calitatea de angajat a conducătorilor auto și a persoanei desemnate să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier în regim de taxi;

 • b)  fișele cu instruirea personalului privind protecția muncii și PSI (în original);

 • c)  evidența examenelor medicale și psihologice ale conducătorilor auto; evidența privind instruirea personalului pe linia siguranței rutiere;

 • d)  evidența accidentelor grave de circulație și modul de tratare a acestora;

 • e)  documente din care să rezulte că deține vehiculele din administrare în proprietate, sau în leasing (în copie);

 • f)   cărțile de identitate ale vehiculelor;

 • g)  talonul-anexă la certificatul de înmatriculare cu viza inspecției tehnice periodice pentru fiecare vehicul (în copie);

 • h)  autorizația de transport în regim de taxi în original și copia autentificată a autorizației taxi;

 • i)   documente din care să rezulte proveniența legală a aparatelor de taxat aprobate și verificate de către Biroul Român de Metrologie Legală, în termenul de valabilitate;

 • j)   documente din care să rezulte proveniența legală a stațiilor radio de emisie-recepție;

 • k)  polița de asigurare a călătorilor și bagajelor acestora pentru riscurile care cad în sarcina operatorilor de transport taxi (în copie);

 • l)   documente din care să rezulte că are asigurată activitatea de dispecerat (autorizația de dispecerat sau contract de prestări de servicii cu un dispecerat) ;

 • m) toate documentele care atestă menținerea condițiilor inițiale care au stat la baza eliberării autorizației de transport și a delegării gestiunii;

 • n) contractul de delegare a gestiunii.

Art. 35 Documentele pe care taximetristul independent -persoană fizică autorizată - trebuie să le dețină la sediu, sunt:

 • a)    fișa de instruire privind protecția muncii și PSI (în original);

 • b)    evidența instruirii pe linia siguranței rutiere;

 • c)    documente din care să rezulte ca deține vehiculul în proprietate (în copie);

 • d)    cartea de identitate a autovehiculului;

 • e)    talonul-anexa la certificatul de înmatriculare cu viza inspecției tehnice periodice pentru vehicul (în copie);

 • f)     autorizația de transport în regim de taxi în original și copia autentificată a autorizației taxi;

 • g)    documente din care să rezulte proveniența legală a aparatului de taxat aprobat și verificat de către Biroul Român de Metrologie Legală;

 • h)    documente din care să rezulte proveniența legală a stației radio de emisie-recepție;

 • i)     polița de asigurare a călătorilor și bagajelor acestora pentru riscurile care cad în sarcina acestuia (în copie);

 • j)     documente din care să rezulte că are asigurată activitatea de dispecerat (contract de prestări de servicii cu deținătorii de autorizații pentru activitatea de dispecerat).

 • k)    contractul de delegare a gestiunii în original;

Art. 36 Documentele care trebuie sa existe la bordul autovehiculului care prestează serviciile de transport în regim de taxi sunt:

 • a)  autorizația taxi în original;

 • b)  certificatul de înmatriculare a autovehiculului;

 • c)  copia certificatului de agreare;

 • d)  asigurarea pentru persoane și bunurile acestora, în cazul transportului de persoane;

 • e)  asigurarea pentru mărfuri și bunurile transportate, în cazul transportului de mărfuri și bunuri;

 • f)   asigurarea de răspundere civilă;

 • g)  certificatul de atestare a pregătirii profesionale a conducătorului auto;

 • h)  legitimația conducătorului auto, dacă are calitatea de angajat;

 • i)   copia buletinului de verificare metrologică a taximetrului;

 • j)   copia contractului cu dispeceratul taxi care îl deservește;

 • k)  ecusonul taximetristului, afișat la vedere;

 • l)   lista cu tarifele practicate, afișată la vedere;

 • m) ecusoanele aplicate pe portiere ;

  Art. 37


  Art. 38


Ecusonul taximetristului, protejat în folie, se afișează la bordul autovehiculului în loc vizibil și cuprinde:

 • a)  denumirea transportatorului autorizat deținător al autorizației taxi respective, așa cum este înregistrat la registrul comerțului;

 • b)  numele și prenumele taximetristului;

 • c)  fotografia taximetristului;

 • d)  ștampila transportatorului autorizat și semnătura persoanei desemnate;

 • e)  data emiterii ecusonului;

(Emiterea ecusonului taximetristului este în sarcina transportatorului autorizat.)

 • a)  Lista tarifelor practicate se întocmește de către transportatorul autorizat și se înlocuiește de către acesta ori de câte ori cel puțin unul din tarife se modifică.

 • b)  Listele tarifelor practicate însotite de modul de calcul al tarifului stabilit, conform Ordinului A.N.R.S.C. nr. 243/2007, se depun pentru vizare și verificare a conformității la autoritatea de autorizare, în dublu exemplar. De asemenea, în cazul modificării tarifului de distanță se refac listele și se depun din nou pentru verificare și vizare la autoritatea de autorizare. După verificare și ștampilare se returnează un exemplar solicitantului și un exemplar se păstrează la dosarul de autorizare, însoțit de fișa de fundamentare pe elementele de cheltuieli completată, semnată și ștampilată de transportatorul autorizat, conform Ordinului ANRSC nr. 243/2007.

 • c)  Lista tarifelor practicate, conform anexei nr.1, la prezentul regulament, se afișează la loc vizibil în autovehicul, pentru a putea fi consultată de client.

SECȚIUNEA 7     OBLIGAȚII ȘI INTERDICȚII

Art. 39 Pe teritoriul Municipiului Oradea este interzisă:

 • 1.       preluarea de clienți de către transportatorii autorizați de altă autoritate de autorizare decât cea a Municipiului Oradea, în vederea efectuării de curse taxi.

 • 2.      staționarea autovehiculelor autorizate taxi de altă autoritate de autorizare decât cea a Municipiului Oradea.

Art. 40    Principalele obligații ale transportatorilor autorizați sunt următoarele:

 • a)  să asigure executarea serviciilor de transport în regim de taxi în condiții de legalitate, siguranță și calitate;

 • b) să nu execute alte categorii de transporturi publice decât în regim de taxi, cu taxiuri agreate și având însemnele de personalizare și identificare proprii, stabilite de Consiliul Local al Municipiului Oradea ;

 • c)  să nu utilizeze ca taximetriști conducători auto care nu dețin certificate de atestare a pregătirii profesionale și care nu corespund prevederilor Standardului ocupațional al taximetristului, înregistrând abateri grave în cazierul de conduită profesională;

 • d) să nu încredințeze, sub nici o formă, conducerea autovehiculului taxi, pentru a realiza serviciul de transport contractat, altui taximetrist, în cazul transportatorului autorizat care este persoană fizică autorizată sau intreprindere familială;

 • e)  să asigure dispecerizarea activității cu un dispecerat autorizat; este interzisă încheierea mai multor contracte de dispecerizare.

 • f)  să asigure clientului și celorlalte persoane transportate beneficiul asigurării lor, a mărfurilor sau a bunurilor acestora pe toată durata transportului;

 • g)  să asigure posibilitatea ca taximetristul să poată transmite la societate orice informație referitoare la întreruperea efectuării unei curse sau la alte evenimente referitoare la siguranța transportului ori a sa personală;

 • h)  să anunțe autoritatea de poliție, autoritatea fiscală, autoritatea de metrologie și agenția service de care depind, în caz de furt sau dispariție, în orice mod, a aparatului de taxat sau a stației radio de emisie-receptie de pe taxi, în 24 de ore de la producere;

 • i)  să înștiințeze, în scris, Autoritatea de Autorizare și asociația din care face parte taximetristul în legatură cu întreruperea contractului individual de muncă sau cu sancțiunile aplicate acestuia pentru abateri disciplinare;

 • j)  să prezinte în termen aparatul de taxat, după instalarea pe taxi, la prima verificare metrologică a taximetrului, precum și ulterior la termenele scadente;

 • k)  să furnizeze, la solicitarea autorităților cu atribuții de control, informațiile privind activitatea de transport desfășurată;

 • l)  monitorizarea valabilității atestatului profesional al taximetristului sau a certificatului de pregătire profesională a persoanei desemnate;

 • m) să nu folosească documente sau să nu dea declarații pe propria răspundere false în cadrul procesului de autorizare sau în executarea serviciului respectiv;

 • n)  să nu practice proceduri vizând realizarea sau favorizarea evaziunii fiscale;

 • o)  să nu încalce în mod repetat metodologia privind modul de realizare a tarifelor pentru serviciile prestate;

 • p)  să nu încalce în mod repetat prevederile contractului de atribuire în gestiune delegate a serviciului, ale Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciului de transport persoane sau mărfuri în regim de taxi, situație care poate duce la rezilierea contractului;

 • q)  să nu transmită autorizațiile taxi sub nici o forma, pentru a fi utilizate de către alte persoane juridice sau fizice;

 • r)  să respecte timpul de lucru al taximetristului care nu poate depăși 48 de ore săptămânal sau 12 ore/zi;

 • s)  să anunțe la autoritatea de autorizare, orice modificare a condițiilor de acordare a autorizațiilor, în termen de 30 de zile de la apariția acesteia;

 • t)  au obligația, să se prezinte la autoritatea de autorizare, ori de câte ori sunt

solicitați, pentru efectuarea controlului privind dotarea autovehiculului și pentru verificarea valabilității   documentelor obligatorii la bordul

autovehiculului prevăzute la art. 36, din prezentul regulament.

 • u)  să comunice în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, autorității de autorizare care a eliberat autorizațiile aferente activității de taximetrie încetarea activității din inițiativa acestuia;

 • v)  să comunice în scris, în termen de 24 de ore lucrătoare, autorității de autorizare care a eliberat autorizațiile aferente activității de taximetrie pierderea, sustragerea sau deteriorarea acestora;

 • w) să nu aplice înscrisuri sau simboluri pe partea exterioară a taxiului care reprezintă publicitate pentru terți fără avizul autorității de autorizare;

 • x)  să nu execute alte categorii de transporturi publice decât în regim de taxi, cu taxiuri autorizate având însemnele de identificare proprii;

 • y)  să asigure executarea serviciilor de transport în regim de taxi în condiții de legalitate, siguranță și calitate;

 • z)  să asigure clientului și celorlalte persoane beneficiul asigurării lor sau a bunurilor acestora pe toata durata transportului, chiar dacă taximetristul nu a eliberat bonul client.

Art. 41    Asigurarea numărului minim de taxiuri necesare în trafic și a continuității serviciului

pe durata celor 24 de ore ale zilei se va realiza de către dispeceratele autorizate, conform prezentului regulament, astfel încât în permanență să fie asigurat în trafic un număr minim de taxiuri în orice moment al zilei, conform art. 55 alin.(3) al prezentului regulament.

Art. 42    Obligațiile taximetristilor:

 • a)    să aibă ținută corespunzătoare, un comportament civilizat și preventiv în relația cu clientul, respectând conduita de bună practică, conform prevederilor Standardului ocupațional al taximetristului;

 • b)    să dețină atestatul pregătirii profesionale valabil și să îl prezinte la solicitarea organelor de control abilitate de lege;

 • c)    să nu refuze clientul în efectuarea unei curse și să respecte solicitările legale ale acestuia;

 • d)   să oprească pe traseu la semnul clientului, când se află în poziția de operare «Liber», cu exceptia cazului când se deplasează să preia un client la comanda dispecerului sau când condițiile de trafic nu permit această manevră;

 • e)    să elibereze bonul client la finalul cursei, pe baza căruia va încasa contravaloarea prestației efectuate;

 • f)    să nu pretindă ca plată pentru prestația efectuată decât suma prevăzută pe bonul client;

 • g)    să nu implice taxiul în mod deliberat, direct sau indirect, în activități cu caracter infracțional ori în alte acte antisociale;

 • h)   sa anunțe organele de poliție, în cel mai scurt timp și cu prioritate, despre orice eveniment grav la care au participat sau au fost martori;

 • i)    să nu angajeze transportul unui client aflat în stare avansată de ebrietate;

 • j)    să transporte clientul la destinație pe traseul optim sau pe traseul solicitat ori convenit cu acesta;

 • k)   să nu încarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat;

 • l)    să transporte bagajele clienților, în cazul transportului de persoane, în limitele spațiului destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare;

 • m)   să prezinte informațiile cerute sau să faciliteze accesul organelor de control împuternicite la aparatul de taxat, pentru verificare;

 • n)   să nu transporte bagaje sau bunuri care să nu permită închiderea portbagajului, portierelor și a geamurilor;

 • o)    să nu execute activitatea de transport în regim de taxi fără a avea sigiliile corespunzătoare la aparatul de taxat;

 • p)   să nu transporte clienți pe bancheta din față decât în cazul în care îi atenționează în prealabil că au obligația să poarte centura de siguranță;

 • q)   să nu execute activitate de transport în regim de taxi fără a avea aparatul de taxat și lampa taxi în funcțiune pentru poziția de operare respectivă;

 • r)    să se supună controlului autorităților abilitate și să prezinte la control, în timpul activității, documentele prevăzute de legislatia în vigoare;

 • s)    să poarte obligatoriu centura de siguranță când circulă fără client, în restul cazurilor portul centurii fiind opțional;

 • t)    să nu utilizeze stația radio din dotarea taxiului pentru alarmare nejustificată, care poate genera sau favoriza tulburarea ordinii publice;

 • u)   să nu fumeze și să nu utilizeze mijloacele audio/video fără acordul clientului.

 • v)    să nu execute curse în afara localității de autorizare, decât în condițiile menționate în prezentul regulament;

Art. 43    Principalele obligații ale clienților sunt următoarele:

 • a)    să achite prețul transportului executat;

 • b)    să solicite, să preia și să păstreze bonul client la coborârea din taxi;

 • c)    să nu plăteasca serviciile pe care le-a realizat taximetristul decât în limita sumei totale prevăzute în bonul client;

 • d)    să nu provoace sau să nu dezvolte stări conflictuale cu taximetristul în timpul desfășurării cursei respective;

 • e)    să acorde sprijin taximetristului în cazul agresării sau accidentării acestuia în timpul efectuării transportului, anunțând imediat organele de poliție în legătură cu aceste evenimente;

 • f)    să sesizeze Autoritatea de Autorizare sau Autorității pentru Protecția Consumatorilor, după caz, în legătură cu practici neconforme ale taximetristului care le-au creat prejudicii ori au afectat calitatea serviciilor de taximetrie solicitate;

 • g)   să nu ocupe scaunul de lângă taximetrist dacă nu poartă centura de siguranță;

  SECȚIUNEA 8

  9


CONTROLUL ACTIVITĂȚII DE TRANSPORT ÎN REGIM TAXI

Art. 44


Art. 45


 • (1)    Pe toată durata activității taxiurile pot fi supuse controlului în ceea ce privește respectarea actelor normative de către reprezentanții organelor de control autorizate, respectiv:

 • a)  Autoritatea de Autorizare a Primăriei municipiului Oradea;

 • b)  Poliția Comunitară a municipiului Oradea;

 • c)  Direcția Generală a Finanțelor Publice - Bihor ;

 • d)  Garda Financiară - Bihor;

 • e)  Autoritatea Rutieră Română - Bihor;

 • f)  Biroul Român de Metrologie Legală - Bihor;

 • g)  Poliția Rutieră a municipiului Oradea;

 • h)  Registrul Auto Român - Bihor;

 • i)  Autoritatea Protecția Consumatorilor - Bihor;

 • j)   Inspectoratul Teritorial de Muncă- Bihor ;

 • (2)   În traficul rutier controlul autovehiculelor se va efectua de către reprezentanții autorităților menționate la alin. (1), lit.a, b, c, d, f, h, i și j, numai împreună cu Poliția Rutieră a municipiului Oradea.

Principalele obiective ale controlului efectuat asupra taxiurilor sunt cele stabilite de reglementările specifice, emise de organismele prevăzute la art 44, alin. (1) lit.a, precum și următoarele:

 • a)   controlul existenței, valabilității și utilizării autorizației taxi precum și a ecusoanelor și a celorlalte documente stabilite de prezenta lege;

 • b)  controlul funcționării aparatului de taxat și al integrității sigiliilor;

 • c)  controlul corespondenței dintre indicațiile furnizate în exterior de lampa taxi și indicațiile și înregistrările aparatului de taxat;

 • d)  controlul respectării prevederilor privind aplicarea tarifelor și a nivelului acestora;

 • e)  momentul când a fost descărcat în memorie ultimul raport fiscal de închidere zilnică sau ultimul bon client;

 • f)   dacă clienții primesc bonul client și dacă conținutul acestuia este conform cu prevederile legii;

 • g)  preluarea spre analiză și control a datelor din memoria fiscală.

SIGURANȚA RUTIERĂ

Art. 46 În scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, transportatorii autorizați care efectuează servicii publice de transport local în regim de taxi au obligația să adopte măsurile necesare pentru cunoașterea, aplicarea și respectarea reglementărilor legale privind siguranța rutieră și a condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport și persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației.

Art. 47   Responsabilitățile ce revin persoanei desemnate să conducă permanent și efectiv

activitatea de transport sunt cele stabilite prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 761/1999, actualizat, privind desemnarea, pregătirea și atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent și efectiv activități de transport rutier, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 48    Atribuțiile și responsabilitățile taximetristilor:

 • a)      să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale și psihologice, inițială și periodică și să respecte recomandările comisiilor medicale și psihologice

 • b)      să respecte normele și regulile privind conducerea în condiții de siguranță rutieră și conduită preventivă;

 • c)      să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulația rutieră;

 • d)      să respecte regulile privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea și fixarea mărfurilor transportate;

 • e)      să cunoască și să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce privește asigurarea vehiculului, protecția personală și a celorlalți participanți la trafic, protecția mediului, protecția bunurilor;

 • f)      să respecte perioadele de conducere și perioadele de odihnă conform reglementărilor legale în vigoare și să utilizeze corect aparatul de taxat;

 • g)      să nu intervină asupra aparatului de taxat sau a echipamentului de emisie-recepție pentru scoaterea acestora din uz sau modificarea caracteristicilor de funcționare;

 • h)      să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiecărei categorii de transport rutier pe care o execută.

CAPITOLUL IV ACTIVITATEA DE DISPECERAT TAXI

Art. 49 Activitatea de dispecerat taxi poate fi executată pe municipiului Oradea de către orice persoană juridică, denumită în continuare dispecerat, autorizată de autoritatea de autorizare, în condițiile Regulamentului de atribuire și eliberare a autorizațiilor de transport în regim de taxi, a autorizațiilor taxi și a autorizațiilor de dispecerat taxi.

Art. 50 Denumirea dispeceratului taxi și numărul de apel telefonic al dispeceratului taxi, precum și al telefonului mobil din dotarea taxiurilor, după caz, vor fi afișate pe caseta specială taxi sau pe caroserie. Este interzisă afișarea pe caroserie sau pe caseta specială a denumirii unui dispecer și/sau a numărului telefonic de apel, dacă acesta nu este autorizat ca dispecer taxi în municipiul Oradea.

Art. 51 Un transportator autorizat căruia i s-a atribuit în gestiune executarea unui serviciu de transport persoane în regim taxi, dacă nu-și autorizează propria activitate de dispecerat, este obligat să apeleze la serviciile unui dispecer taxi autorizat, pe baze contractuale.

Art. 52 Dispeceratele taxi au obligația să ofere servicii de dispecerizare numai pe bază de contract de servicii și numai transportatorilor autorizați care își desfășoară activitatea în municipiul Oradea, pe baza autorizațiilor taxi emise de către autoritatea de autorizare.

Art. 53 Contractul de dispecerizare trebuie sa excludă orice tratament discriminatoriu aplicat transportatorilor autorizați deserviti, precum și orice tendință monopolistă, de control a pieței și de eliminare a concurenței.

Valoarea unui contract de dispecerizare, încheiat cu un transportator autorizat, reprezintă suma tarifelor de dispecerizare aplicate pentru fiecare autovehicul taxi deservit pentru care acesta deține autorizație taxi valabilă.

Art. 54 Un contract de dispecerizare trebuie să conțină următoarele prevederi:

 • a)    interdicția abaterilor de la calitatea și siguranța serviciului;

 • b)    interdicția abaterilor de la legalitatea transporturilor;

 • c)    modalitatea de a utiliza tariful de distanță, respectiv tarif unic și /sau tarif diferențiat pe timp de zi și pe timp de noapte;

 • d)   interdicția privind nerespectarea numărului minim de taxiuri și programele minimale de lucru a taxiurilor în piață;

 • e)    interdicția privind refuzarea nejustificată a executării unor curse comandate de clienți;

 • f)    interdicția privind funcționarea unui transportator autorizat cu încalcarea prevederilor legale;

 • g)    interdicția implicării taxiurilor și a taximetriștilor în activități cu caracter infracțional sau antisocial;

 • h)   modalitățile în care dispeceratele asigură controlul privind modul cum transportatorii autorizați respectă obligațiile ce derivă din prevederile contractuale și în ce cazuri de încalcare a unor obligații, contractul poate fi reziliat unilateral;

 • i)    interdicția utilizării altor înscrisuri decât cele prevăzute de Regulament, cu condiționarea rezilierii contractului de dispecerizare, în cazul încălcării acestor prevederi;

Art. 55    (1) Principalele obligații ale dispeceratelor taxi sunt următoarele:

 • a)    să desfășoare activitatea pentru care a fost autorizat cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • b)    să respecte obligațiile contractuale ale tuturor beneficiarilor serviciului de dispecerizare;

 • c)    să țină la zi evidențele solicitate de reglementările în vigoare referitoare la propria activitate;

 • d)   să angajeze în funcția de dispecer numai personal atestat conform legii;

 • e)    să asigure instruirea personalului asupra obligațiilor ce-i revin în desfășurarea activității;

 • f)    să nu impună tarife și publicitate beneficiarilor serviciului de dispecerat ;

 • g)    dispeceratul trebuie să țină un registru special de evidență a elementelor de identificare a tuturor stațiilor radio de emisie-recepție, aflate în dotarea taxiurilor deservite, numerelor de apel, denumirii transportatorului autorizat deservit, numărului și duratei de valabilitate ale autorizației taxi;

 • h)    să comunice, la solicitarea autorităților de control abilitate, informațiile solicitate privind utilizatorii serviciilor de dispecerat taxi;

 • i)    să nu deservească taxiuri dotate cu stații radio de emisie-recepție deținute ilicit sau autovehicule care execută transport în regim de închiriere;

 • j)    dispeceratele sunt obligate ca în momentul solicitării serviciului de transport de către un client, la cererea expresă a acestuia, să îl informeze în legatură cu tariful sau gama de tarife pe care le practică taxiurile deservite și să respecte preferința clientului;

 • k)    să controleze respectarea de către transportatorii autorizați a obligațiilor ce derivă din prevederile contractelor de dispecerizare încheiate cu aceștia;

 • l)    să nu aplice practici discriminatorii privind deservirea transportatorilor autorizați;

 • m)   să nu aplice practici prin care să dețină controlul asupra pieței taximetriei, să provoace distorsiuni ale concurenței sau să elimine concurența, precum și practici monopoliste;

 • n)   să dispecerizeze numai transportatorii autorizați care desfășoară serviciul de transport în regim de taxi în aceeași localitate de autorizare;

 • o)    dispeceratele sunt obligate să onoreze integral comenzile clienților, indiferent de traseul și destinația solicitata de aceștia;

 • (2)       Documentele pe care dispeceratul taxi autorizat este obligat să le păstreze la sediu:

 • a)   autorizația de execuție pentru activitatea de dispecerat taxi;

 • b)   documente din care să reiasă că deține în proprietate sau cu chirie spațiul în care își desfășoară activitatea;

 • c)    documente din care să reiasă că deține în folosință rețeaua de comunicații

independente, eliberate de Ministerul  Comunicațiilor și Tehnologiei

Informației, sau dovada accesului la rețeaua de comunicații printr-o persoană juridică autorizată;

 • d)   lista stațiilor radio din dotarea taxiurilor pe care le deservește;

 • e)    contractele cu operatorii de transport taxi sau cu taximetriștii independenți pe care îi deservește;

 • (3)      Transportul public de persoane în regim de taxi se va desfășura continuu pe perioada celor 24 de ore ale zilei.

Acesta va fi organizat de către dispeceratele taxi astfel încât să asigure următoarele procente minime de autovehicule care desfășoară activitatea de taximetrie:

 • - 60% din numărul total de autovehicule aflate în contract de dispecerizare în perioada orelor 07:00-17:00;

 • - 40% din numărul total de autovehicule aflate în contract de dispecerizare în perioada orelor 17:00-23:00;

 • - 15% din numarul total de autovehicule aflate încontract de dispecerizare în perioada orelor 23:00-07:00;

 • - 50% din numărul total de autovehicule aflate în contract de dispecerizare în perioada repauselor săptămânale și a sărbătorilor legale;

  CAPITOLUL V


CAZIERUL DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ

Art. 56 Autoritatea de autorizare organizează și deține o bază de date privind activitatea profesională, evidența abaterilor de la conduită profesională și a sancțiunilor pentru aceste abateri pentru următoarele categorii de persoane:

 • a)  persoanele care au calitatea de persoane desemnate reprezentând transportatorii autorizați;

 • b)  taximetriștii;

 • c)  alte persoane care desfășoară activități în executarea serviciilor de transport în regim de taxi ;

Art.57 Includerea unei persoane în baza de date se face pe baza unei declarații pe propria răspundere din care să rezulte că persoana respectivă nu a comis abateri de la conduita profesională și nu a avut sancțiuni legate de această activitate.

Art.58 Datele referitoare la activitatea profesională, abaterile de la conduita profesională și de la prevederile standardului ocupațional și sancțiunile primite pentru aceste abateri constituie cazierul de conduită profesională al unei persoane. Un cazier de conduită profesională corespunzător trebuie să confirme că în activitatea sa persoana a dovedit probitate morală și profesională și că nu figurează cu abateri grave de la conduita profesională.

Art. 59 Autoritatea de autorizare asigură baza de date împotriva oricărui acces neautorizat al acesteia.

Art. 60 Baza de date include în principal următoarele date privind activitatea unei persoane:

 • a)  documentele care atestă pregătirea profesională;

 • b)  monitorizarea condițiilor de menținere a valabilității acestor documente;

 • c)  abaterile de la conduita profesională și de la prevederile standardului profesional, după caz;

 • d)  sancțiunile primite;

 • e)  monitorizarea contractelor de muncă încheiate și închise;

 • f)   monitorizarea mișcării taximetristului de la un transportator autorizat la altul;

 • g)  monitorizarea cazurilor de reținere a atestatului profesional al taximetristului;

 • h)  monitorizarea valabilității atestatului profesional al taximetristului sau a certificatului de pregătire profesională al persoanei desemnate;

 • i)   monitorizarea îndeplinirii condițiilor de capacitate profesională și de onorabilitate a persoanei desemnate din cadrul transportatorilor autorizați și al dispeceratelor taxi;

Art. 61 Autoritatea de autorizare se consultă cu asociațiile profesionale reprezentative în vederea menținerii la zi a cazierului de conduită profesională.

Art. 62 Autoritatea de autorizare, cu ocazia emiterii autorizațiilor taxi, solicită persoanei desemnate, care reprezintă transportatorul autorizat, să depună dovada includerii tuturor taximetriștilor utilizați în baza de date.

Art. 63 Dovada emisă de autoritatea de autorizare implică responsabilitatea acesteia privind conținutul cazierului de conduită profesională.

Art. 64 Transportatorul autorizat solicită la angajarea fiecarui taximetrist dovada că acesta este inclus în baza de date a autorității de autorizare. Pe baza dovezii, transportatorul autorizat solicită în scris autoritatii de autorizare cazierul de conduită profesională, care se anexează obligatoriu la dosarul de angajare.

Art. 65 Autoritatea de autorizare publică, pe site-ul său, lista cu numele și prenumele persoanelor incluse în baza de date pentru care se poate elibera la cerere cazierul de conduită profesională.

CAPITOLUL VI ABATERI GRAVE DE LA CONDUITA PROFESIONALĂ

Art. 66   (1)   Se consideră abateri grave de la conduită profesională acele comportamente care:

 • a)  afectează substanțial calitatea și siguranța serviciului prestat;

 • b)  vizează încălcarea legalității;

 • c)  favorizează sau realizează evaziunea fiscală;

 • d)  contorsionează sau elimină concurența;

 • e)  instituie monopolul în piață sau manifestă tendințe monopoliste, neconcurențiale;

(2) Abaterile grave de la conduita profesională a transportatorilor autorizați constau în:

 • a)  folosirea de documente sau declarații pe propria răspundere false în autorizarea ori executarea serviciului respectiv;

 • b)  practicarea de proceduri vizând realizarea sau favorizarea evaziunii fiscale;

 • c)  încălcarea metodologiei privind modul de realizare a tarifelor pentru serviciile prestate;

 • d)  încălcarea prevederilor contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului și ale regulamentului de organizare și efectuare a serviciului;

 • e)  încălcarea prevederilor legale privind respectarea legalității, siguranța, calitatea și continuitatea serviciului;

 • f)   încălcarea repetată a prevederilor privind protecția clientului și protecția mediului;

 • g)  încălcarea obligației de a asigura corecta funcționare a aparatelor de taxat;

 • h)  transmiterea autorizațiilor taxi sau a copiilor conforme, pentru a fi utilizate de către alte persoane juridice sau fizice;

 • i)   utilizarea aparatelor de taxat nefiscalizate sau a aparatelor de taxat și a stațiilor radio procurate nelegal;

 • j)   folosirea taximetriștilor care nu dețin atestat profesional sau al căror atestat are valabilitatea depășită, precum și a taximetristilor al căror cazier de conduită profesională conține abateri grave;

 • k)  încălcarea repetată a obligației de a înștiința în scris autoritatea de autorizare la a cărei bază de date este arondat taximetristul în legatură cu încetarea contractului individual de muncă sau în legatură cu sancțiunile disciplinare pe care le-a aplicat acestuia, precum și de a solicita taximetristului cazierul de conduită profesională înainte de a-l utiliza;

 • l)   persoana desemnată nu a declarat că are interdicția de a profesa, prin hotărâre judecătoreasca rămasă definitivă și irevocabilă;

 • m) persoana desemnată nu deține în evidență cazierul de conduită profesională pentru fiecare taximetrist utilizat;

 • n)  nedeclararea sau declararea incorectă a veniturilor realizate din sumele încasate din prestațiile realizate, conform datelor furnizate de rapoartele de încheiere zilnică, de rapoartele memoriei fiscale ori de alte documente, după caz.

 • (3)    Abaterile grave de la conduita profesională a taximetristilor sunt:

 • a)  încălcarea repetată a obligațiilor pe care le au în relațiile cu clienții și cu autoritățile competente de control;

 • b)  încălcarea repetată a obligației de a pretinde de la client contravaloarea serviciului, fără ca aceasta să fie înregistrată de aparatul de taxat, precum și a obligației de a emite și elibera bonul pentru client;

 • c)  încălcarea interdicției de a se implica, prin intermediul taxiului sau fără, în acțiuni cu caracter infracțional ori antisocial;

 • d)  încălcări repetate ale interdicției de a realiza intervenții asupra regimului de operare a aparatului de taxat, asupra modului de înregistrare în taximetru și memoria fiscală a parametrilor serviciului, în scopul creșterii sumei de încasat sau al ștergerii înregistrării în memoria fiscală;

 • e)  refuzul repetat nejustificat al executării cursei la cererea expresă a clientului;

 • f)  încălcarea repetată a obligației de a nu scoate din funcțiune aparatul de taxat în timpul executării unei curse;

 • g)  utilizarea în timpul prestării serviciului a altui aparat de taxat decât cel fiscalizat pe autoturismul respectiv;

 • h)  încălcarea repetată a interdicției de a executa serviciul de transport în regim de taxi în alte localități decât în condițiile prevăzute de lege ;

 • (4)   Abaterile grave de la conduita profesională a dispecerilor taxi sunt următoarele:

 • a)  încălcarea interdicției de a realiza contracte de dispecerizare aplicând proceduri discriminatorii transportatorilor autorizați deserviți;

 • b)  încălcarea interdicției de a deservi autovehicule fără ca acestea să dețină autorizații taxi sau care dețin autorizații taxi ce nu le aparțin ori sunt emise de autoritatea de autorizare a altor localități;

 • c)  încălcarea interdicției de a utiliza practici destinate controlului pietei, practici monopoliste și practici destinate eliminarii ori distorsionarii concurentei;

 • d)  încălcarea repetata a obligației de a informa clientul, la cererea acestuia, asupra modului de realizare a comenzii și asupra tarifelor practicate ;

 • e)  dispecerizarea transportatorilor autorizați cu care nu au încheiat contracte de dispecerizare.

 • (5)    Abaterile grave de la conduită profesională pot constitui motivele reținerii și retragerii autorizației de transport sau a autorizației de dispecerat taxi, precum și ale anulării certificatului de atestare a pregătirii profesionale ori a certificatului de competență profesională, ca urmare a constatării acestor abateri în urma controalelor sau a sesizărilor primite.

CAPITOLUL VII    SANCȚIUNI ȘI CONTRAVENȚII

Art. 67 Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:

a) - cu amendă de la 100 lei la 500 lei:

1.   aplicabilă taximetriștilor pentru nerespectarea prevederilor:

art. 20 alin. (7), art. 22, art. 25 alin. (6)si (7) și art. 52 alin. (3) lit. a), c), e),

 • f), j), k), o), u) și x) din Legea nr. 38/2003 modificată și completată; aplicabilă clienților pentru nerespectarea prevederilor:

 • 2.  art. 52 alin. (4) lit. b) și d) din Legea nr. 38/2003   modificată și

completată;

 • b)  - cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei:

 • 1.   aplicabilă taximetriștilor pentru nerespectarea prevederilor:

art. 19, art. 34, art. 35 alin. (2), art. 43 din Legea nr. 38/2003 modificată și completată;

 • 2.   aplicabilă transportatorilor autorizați pentru nerespectarea prevederilor: art. 15 alin. (5)-(7) ,art. 52 alin. (2) lit. b), c), d), e), j) și k); din Legea nr. 38/2003 modificată și completată;

 • c)  - cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei:

 • 1.   aplicabilă taximetriștilor pentru intervenții  asupra componentelor

aparatului de taxat în scopul majorării prețului transportului sau neincluderii unor venituri realizate în memoria fiscală, precum și pentru nerespectarea prevederilor:

art. 52 alin. (3) lit. g), p), r), s) și v) din Legea nr. 38/2003 modificată și completată;

 • 2.   aplicabilă clienților pentru nerespectarea prevederilor: art. 52 alin. (4) lit. a) și e);

 • 3.   aplicabilă funcționarilor autorității de autorizare responsabili pentru nerespectarea prevederilor:

art. 11, art. 14 alin. (5), art. 54 alin. (5), art. 66 și art. 67 alin. (2), (3) și (5) din Legea nr. 38/2003 modificată și completată;

 • 4.   aplicabilă dispeceratelor taxi pentru nerespectarea prevederilor:art. 15 alin. (1) art. 52 alin. (5) lit. b), d) și e) din Legea nr. 38/2003 modificată și completată;

 • 5.   aplicabilă transportatorilor autorizați pentru nerespectarea prevederilor: art. 9 alin. (3), art. 35 alin. (1) și (3), art. 67 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 modificată și completată și pentru utilizarea de conducători auto care nu sunt apți medical și psihologic sau nu dețin atestat profesional valabil.

 • d)  - cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei:

 • 1.   aplicabilă transportatorilor autorizați pentru nerespectarea prevederilor: art. 14A1 alin. (3) și (4), art. 48 și 49, precum și pentru utilizarea de aparate de taxat nefiscalizate din Legea nr. 38/2003 modificată și completată;

 • 2.   aplicabilă dispeceratelor taxi pentru nerespectarea prevederilor:

art. 52 alin. (5) lit. a), c), f), g) și h) din Legea nr. 38/2003 modificată și completată;

 • e)  - cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei:

 • 1.   aplicabilă transportatorilor pentru nerespectarea prevederilor art. 7 și 8 din Legea nr. 38/2003 modificată și completată;

 • 2.   aplicabilă dispeceratelor taxi pentru funcționarea fără autorizație de dispecerat taxi valabilă;

Art. 68    (1) Pe lângă sancțiunile prevăzute la art. 67 se pot dispune și sancțiuni

complementare, respectiv reținerea, suspendarea sau retragerea autorizațiilor.

(2) Cazurile de reținere, suspendare sau retragere a autorizațiilor sunt prevăzute în Regulamentul privind procedura de atribuire și eliberare a autorizațiilor de transport în regim de taxi, a autorizațiilor taxi și a autorizațiilor de dispecerat taxi.

Art. 69   Dispozițiile prezentului capitol se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului

nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor aprobată și modificată de Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL VIII


DISPOZIȚII FINALE

9


Art. 70     (1) Timpul de lucru al unui taximetrist nu poate depăși 48 de ore săptămânal sau 12

ore la nivelul unei zile, astfel încât taximetristului să i se asigure minimum 8 ore de odihna neîntreruptă.

(2) Timpul de lucru zilnic se definește ca intervalul cuprins între momentul începerii primei curse și momentul finalizării ultimei curse, după cum rezultă din raportul de închidere zilnică, furnizat de aparatul de taxat.

Art. 71     (1) Orice înscrisuri sau simboluri aplicate pe partea exterioară a taxiului, care

reprezintă publicitate pentru terți, nu se pot menține sau realiza fără avizul autorității de autorizare și nu vor fi admise dacă afectează înscrisurile și însemnele de pe taxi prevăzute de lege.

 • (2) În vederea respectării legislației specifice privind protecția consumatorului, a eliminării practicilor înșelătoare și a respectării dreptului de informare corectă și nedistorsionată a utilizatorului sunt interzise aplicarea pe portierele taxiului, de însemne, înscrisuri, simboluri sau dotări altele decât cele specifice activității de transport în regim de taxi.

 • (3) Avizul Municipiului Oradea (Autoritatii de Autorizare) se va acorda, la cerere, pentru taxiurile autorizate care prezintă materialele publicitare pe capota față/capota spate/plafonul taxiului sau pe casete publicitare tip. Transportatorul autorizat va prezenta pentru avizare documente care să prezinte grafica ce urmează a fi expusă, perioada de expunere a graficii, modul de amplasare, dimensiunile acestora, precum și dovada achitarii taxelor aferente dacă este cazul.

Art.72 Orice taxi autorizat va avea afișat la bord un anunț privind locul unde se pot depune sesizările și reclamațiile: dispecerat, asociațiile profesionale, autoritatea de autorizare, autoritatea naționala pentru protecția consumatorilor și celelalte organe de control autorizate, în legatură cu aspectul tehnic și estetic al taxiului sau cu activitatea taximetristului.

Art. 73       (1) Reprezentarea și protectia intereselor profesionale ale transportatorilor

autorizați, dispecerilor taxi și ale taximetristilor se realizează prin camerele taximetriștilor și celelalte asociații profesionale reprezentative, constituite conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, denumite în continuare asociații reprezentative.

 • (2) Asociațiile reprezentative asigură reprezentarea intereselor profesionale ale membrilor în relațiile cu autoritățile administrației publice, cu alte autorități și cu organisme interne și internaționale.

 • (3) Asociațiile reprezentative participă, cu caracter consultativ, la întocmirea de către autoritațile administrației publice a reglementărilor de organizare a serviciului de transport în regim de taxi.

 • (4) Asociațiile profesionale reprezentative, astfel cum sunt definite prin lege, au obligația de a informa transportatorii autorizați cu privire la obligațiile acestora conform reglementărilor în vigoare referitor la desfășurarea activității de transport în regim de taxi, pe raza municipiului Oradea.

ANEXA nr. 1

 • a) Pe portierele din față ale taxiului se aplică înscrisuri privind valorile tarifelor de distanță (lei/km astfel încât acestea să fie vizibile de la minimum 5 metri.

 • b) În interiorul taxiului se va afișa, la loc vizibil, o listă care să poată fi consultată de către client, cuprinzând titularul legal al autorizației taxi și tarifele de distanță, de staționare și de pornire, pe timp de zi și pe timp de noapte, purtând ștampila primăriei Oradea.

MODEL LISTA DE TARIFE


Titularul autorizației taxi:

........................................................................ Telefon dispecerat:.........

LISTA DE TARIFE

data emiterii:..................

Tarife practicate

INTERN

EXTERN

pe timp de zi ( 0600 - 2200 )

pe timp de noapte ( 2200 - 0600 )

Pornire ( lei )

Distanță ( lei/km )

Staționare ( lei/ora )

VIZAT

Primăria municipiului Oradea

Autoritatea de Autorizare           Transportator autorizat

Semnătura, ștampila                Semnătura, ștampila

Anexa nr.2

Dimensiunile si caracteristicile ecusonului aferent autorizației taxi

Ecusonul este confecționat dintr-o placa P.V.C. transparenta rezistenta la intemperii si la raze ultraviolete, inscripționat in interior.

Forma ecusonului este ovala cu dimensiunile : LxI = 285 mm x 183 mm, are fondul de culoare galbena, stema orașului in partea stânga si va conține următoarele înscrisuri:

 • -  Denumirea localității de autorizare (ORADEA) se va realiza cu caractere mari de culoare albastra cu dimensiunile: inaltime 26 mm grosime 8 mm

 • -  Tipul transportului (TAXI) se va realiza cu caractere mari de culoare neagra cu dimensiunile inaltime 17 mm grosime 5 mm

 • -   Numărul de ordine al autorizației taxi va fi aplicat pe acest suport in relief, scris drept, având dimensiunile: inaltime 60 mm grosime 13 mm de culoare roșie

 • -  Numărul de circulație al autovehiculului pentru care s-a eliberat autorizația taxi va fi aplicat pe acest suport in relief si se va realiza cu caractere mari de culoare neagra cu dimensiunile: inaltime 22 mm grosime 12 mm.

 • -  Termenul de valabilitate al autorizației taxi va fi inscripționat cu caractere mari având culoare neagra cu dimensiunile: inaltimea 13 mm si grosimea de 3 mm, intr-un cadru fereastra de Lx l = 110 mm x 20 mm prevăzut cu elemente de siguranța.

Ecusonul se aplica pe portiera mașinii prin lipire, luând forma portierei .

ANEXA nr.2Modelul ecusonului pentru transportul TAXI:

X^ORADE4

TAXI |

1234

BH 01 AAA

15.01.2025