Hotărârea nr. 427/2009

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþie: „Reabilitare reþea de termoficare secundara pe str. Iuliu Maniu Oradea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție: „Reabilitare rețea de termoficare secundara pe str. Iuliu Maniu Oradea”

Analizând Raportul de specialitate nr. 43139/28.04.20099 întocmit de Direcția Tehnică - Compartimentul Planificare Investiții prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Reabilitare rețea de termoficare secundara pe str. Iuliu Maniu Oradea”

Având în vedere :

  • -   prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.127/27.02.2003 care aprobă delegarea gestiunii serviciului energetic de interes local în totalitate, de la producere, transport, procesare , transformare și furnizare de energie termică la un singur operator, Societății Comerciale Electrocentrale Oradea S.A

  • -   prevederile art. 44 (1) din Legea nr.273/2006 actualizată, privind finanțele publice locale: documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau in completare din bugetele locale, precum și a celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative.

  • -    prevederile art.36 alin.2 lit.b, alin.(4) lit.d) și art.45 alin.2 lit.a din Legea 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r e ș t e :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Reabilitare rețea de termoficare secundara pe str. Iuliu Maniu Oradea”, având următoarele :

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :..............Consiliul Local al municipiului Oradea

Beneficiar :..........................................S.C Electrocentrale S.A Oradea

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției                  3249,95 mii lei / 761,11 mii euro (inclusiv T.V.A)

din care C+M                              1491,22 mii lei / 349,23 mii euro (inclusiv T.V.A) (euro=4,27 lei la 12.03.2009)

Eșalonarea investiției INV/C+M

Anul I - 2009           3249,95 mii lei / 761,11 mii euro / 1491,22 mii lei / 349,23 mii euro (inclusiv T.V.A)

Capacități :

  • - reabilitare rețea secundară de termoficare cu conducte preizolate 1300 m

  • - mărirea diametrului conductei principale de la Dn 200 la Dn 250

  • - asigurarea căminelor de racordare la limita de proprietate a fiecărui imobil

Durata de realizare a investiției :              6 luni

Obligativitatea S.C Electrocentrale S.A de a asigura refacerea racordurilor la sistemul centralizat de încălzire și apă caldă de consum pentru proprietarii afectați de obiectivul de investiție.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

J                                                         J

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din bugetul local al Primăriei municipiului Oradea sau alte surse legal constituite potrivit legii.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri de încredințează Direcția Tehnică și

S.C Electrocentrale Oradea S.A

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Direcția Tehnică

  • - S.C Electrocentrale Oradea S.A

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 28 mai 2009                                                    CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 427                                                                     SECRETAR

Ionel Vila