Hotărârea nr. 425/2009

privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu propunerea de lotizare a suprafeþei de 3.715 mp teren identificat cu nr. cadastral 1299 înscris în CF convertit 152736 Oradea ºi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin neg

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de lotizare a suprafeței de 3.715 mp teren identificat cu nr. cadastral 1299 înscris în CF convertit 152736 Oradea și darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a loturilor constituite din nr. cadastral 1299, în suprafață totală de 3.715 mp, situat în Oradea, Str. Clujului, nr. 207/B, în favoarea proprietarilor construcțiilor

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 49841 din 22.05.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local aprobarea lotizării terenului identificat cu nr. cadastral 1299 înscris în CF convertit 152736 Oradea, în două parcele și darea acordului de principiu pentru vânzarea suprafeței totale de 3.715 mp teren situate în Oradea, str. Clujului nr. 20 7/B în favoarea proprietarilor construcțiilor .

Terenul menționat este situat în Oradea, Str. Clujului, nr. 207/B și este deținut în folosință de către Victoria Societatea Cooperativa Meșteșugărească, pe care aceasta are edificate construcțiile în care își desfășoară activitatea.

Conform CF convertit 152736 Oradea, terenul cu nr. cadastral 1299 este proprietatea Statului Român iar construcțiile -hale, magazie, atelier, garaj, etc. - sunt proprietatea Victoria SOCOM.

Având în vedere că Societatea Victoria intenționează să vândă parte din active respectiv construcțiile deținute, este necesară delimitarea suprafeței aferente construcțiilor ce urmează să se vândă.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 758 din 27.10.2005 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.448/28.06.2007 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea .

Ținând cont de prevederile art. 26 alin.(1) și art. 36 alin. (1), din Legea nr .18/1991 republicată, privind fondul funciar,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3) și art. 123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului cu nr. cadastral 1299 înscris în CF convertit 152736 Oradea, în suprafață de 3.715 mp.

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de lotizare a terenului identificat cu nr.

cadastral 1299 înscris în CF convert

it 152736 Oradea, astfel :

Nr. cadastral lotizat

CF în care este înscris nr. Cadastral

Suprafața înscrisă în CF - mp -

Nr. Cadastral nou constituit

Suprafața nr.

Cadastral nou constituit

- mp -

Observații

1299

Convertit

3.715

LOT 1

2.267

Terenul - proprietatea privată a municipiului Oradea si Construcțiile

- proprietatea Victoria SOCOM

152736 Oradea

LOT 2

1.448

Art.3. Se dă acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului - LOT 1 și LOT 2 - în suprafață totală de 3.715 mp identificat conform art. 2 din prezenta hotărâre, teren situat în Oradea, str. Clujului nr. 207/B, în favoarea


proprietarilor construcțiilor, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art.4. Prețul negociat între comisia de negociere și cumpărătorul terenului identificat la art.2 din prezenta hotărâre, va fi supus aprobării Consiliului Local.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Serviciul Terenuri

 • •   Serviciul Financiar Contabil

 • •   Birou Valorificare Active

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • •   Victoria SOCOM Oradea, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  Oradea, 28 mai 2009

  Nr. 425


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila