Hotărârea nr. 424/2009

privind respingerea propunerii de aprobare a Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu suprafaþa de 3.131 mp., reprezentînd teren situat în Oradea str. Ion Bogdan

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind respingerea propunerii de aprobare a Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 3.131 mp., reprezentînd teren situat în Oradea str. Ion Bogdan

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 49.707 din 21 mai 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 3.131 mp., reprezentînd teren situat în Oradea str. Ion Bogdan.

Conform Anexei nr. 2 la Hotarîrea Guvernului nr. 970 / 2002 privind atestarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Oradea, imobilul situat în Oradea str. I.Bogdan reprezintă clădire și teren aferent Școlii „Ion Bogdan”, este înscris la poziția 7179.

Planul de amplasament a imobilului cu suprafața de 3.131 mp. se constituie din cota de 3.131/7.272 mp. teren identificat cu nr. topo 5230/68 înscris în C.F. 15887 Oradea proprietatea Statul Român, în vederea realizării unui proiect social.

Cu Adresa nr. 8004/2009 Inspectoratul Școlar Județean Bihor, își dă acordul privind diminuarea cu 3.131 mp. a suprafeței de teren din curtea Școlii cu clasele I-VIII „Ion Bogdan”, în vederea realizării proiectului sus menționat.

În vederea reglementării juridice și inscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliară a nr. cadastral nou constituit,

Ținând cont de prevederile art. 36 (1) din Legea nr 18/1991 republicată privind Legea fondului funciar,

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c), alin.5 lit.c și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se respinge propunerea de aprobare a Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 3.131 mp astfel:

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Nr. topo din care se constituie nr.cadastral

Suprafata de teren înscrisa în C.F.

-mp.-

Suprafața ce se dezlipeste din nr. topo ptr. constituirea nr. cad.

- mp

15887 Oradea

5232/68

7272

3.131

OTAL

3.131

Art.2. Se respinge propunerea de trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a suprafeței de 3.131 mp. teren

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Serviciul Terenuri

  • - Serviciul Juridic

  • - A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa Oradea, 28 mai 2009

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 424

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” și 8 voturi „abținere”