Hotărârea nr. 423/2009

privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu suprafaþa de 188 mp. reprezentând teren ocupat integral de construcþie cu destinaþia de sediu administrativ a Regiei Autonome de Pieþe, Agrement ºi Salubritate Oradea, situat în Orade

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 188 mp. reprezentând teren ocupat integral de construcție cu destinația de sediu administrativ a Regiei Autonome de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea, situat în Oradea Piața Cetății nr. 4

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 49706 din 21.05.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 188 mp. reprezentând teren ocupat integral de construcție cu destinația de sediu administrativ a Regiei Autonome de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea, situat în Oradea Piața Cetății nr. 4.

În vederea reglementării juridice conform folosinței faptice și înscrierii în evidențele de Publicitate Imobiliară a construcției reprezentând sediu administrativ a Regiei Autonome de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 36 (1) din Legea nr 18/1991 republicată privind Legea fondului funciar,

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit.a și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 188 mp astfel:

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo pt.

constituirea nr. cadastral - mp

Observații

J

35495 Oradea

3582/37

11.352

188

Municipiul Oradea - Terenul R.A.P.A.S. Oradea -Construcție P+1

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 188 mp. teren, identificat conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și R.A.P.A.S. Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • - Administrația Imobiliară Oradea

 • - Serviciul Terenuri

 • - Serviciul Juridic

 • - A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

 • - OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

 • - R.A.P.A.S. Oradea

  Oradea, 28 mai 2009

  Nr. 423


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila