Hotărârea nr. 422/2009

privind acceptarea donaþiei d-lui ªtiube Teodor ºi soþia ªtiube Maria ºi a S.C. STICOM TRADING S.R.L., reprezentând suprafaþa totalã de 354 mp. teren identificat nr. cadastrale 17030, 17032 ºi 153639 înscrise în C.F. 89299, 89301 ºi 153639 Oradea, situat

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației d-lui Știube Teodor și soția Știube Maria și a S.C. STICOM TRADING S.R.L., reprezentând suprafața totală de 354 mp. teren identificat nr. cadastrale 17030, 17032 și 153639 înscrise în C.F. 89299, 89301 și 153639 Oradea, situat în Oradea zona str. A.Covaci - str. Macului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 49705/ 21.05.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața totală de 354 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 17030, 17032 și 153639 Oradea, înscrise în C.F. 89299, 89301 și 153639 Oradea, situat în Oradea zona str. A.Covaci - str. Macului, cu destinația de “drum public”.

Conform prevederilor din P.U.Z.-ul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 470/22.05.2008, se propune modernizarea rețelei stradale în Oradea zona Str. A.Covaci - str. Macului, în vederea accesibilității la parcelele destinate construirii, urmând ca terenul cu destinația de drum să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertelor de donație imobiliară autentificate cu nr. 964/15.04.2009 și 353/17.04.2009, Știube Teodor și soția Știube Maria donează suprafața totală de 251 mp., teren identificat cu nr. cadastrale 17030, 17032 înscrise în C.F. 89299 și 89301 Oradea, iar S.C. STICOM TRADING S.R.L., donează suprafața de 165 mp., teren identificat cu nr. cadastrale 153639 și 153592 înscrise în C.F. 153639 și 153592 Oradea

Acceptarea donației privind suprafața de 31 mp. teren menționat în oferta de donație nr. 353/17.04.2009. identificat cu nr. cadastral 153592 înscris în C.F. 153592 Oradea proprietatea S.C. STICOM TRADING S.R.L., se va face prin altă hotărâre de Consiliu Local, deoarece face obiectul altui Plan Urbanistic de Detaliu în zona sus menționată.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„d”, alin.(6) lit.„a” pct. 13, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donațiile reprezentând teren, în suprafață totală de 354 mp. cu destinația de ”drum public”, situat în Oradea zona Str. A.Covaci - str. Macului astfel:

  • a)  Dl. Știube Teodor și soția Știube Maria donează suprafața de 251 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 17030 și 17032 înscrise în C.F. 89299 și 89301 Oradea;

  • b)  S.C. STICOM TRADING S.R.L., donează suprafața de 103 mp. teren identificat cu nr. cadastral 153639 înscris în C.F. 153639 Oradea.

Art.2. Se acceptă donațiile condiționat de achitarea de către donatori a tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului identificat la art. 1.

Art.3. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •  Serviciul Terenuri

  • •  A.I.O. Serviciul Financiar Contabil

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • •   Dl. Știube Teodor, prin grija Serviciului Terenuri

  • •  S.C. STICOM TRADING S.R.L, prin grija Serviciului Terenuri

Oradea, 28 mai 2009

Nr. 422


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila