Hotărârea nr. 421/2009

privind acceptarea donaþiei d-lui Ambrus Alexandru ºi soþia Ambrus Rozalia, reprezentând suprafaþa de 105 mp. teren identificat cu nr. cadastral 21108 înscris in C.F. 95449 Oradea, situat în Oradea str. Podgoria, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației d-lui Ambrus Alexandru și soția Ambrus Rozalia, reprezentând suprafața de 105 mp. teren identificat cu nr. cadastral 21108 înscris in C.F. 95449 Oradea, situat în Oradea str. Podgoria, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 49392/ 19.05.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 105 mp. teren identificat cu nr. cadastral 21108, înscris in C.F. 95449 Oradea, situat în Oradea str. Podgoria, cu destinația de “drum public”.

Prin P.U.D.-ul - Amplasare casă S+P+E, str. Podgoriei nr. 245, nr. cad. 15460 - Oradea, aprobat de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 204/30.03.2009, se propune realizarea unui profil transversal de 12,00 m. lățime, (6,00 m. din axul str. Podgoria) pe partea beneficiarului, în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 1294/08.05.2009 dl. Ambrus Alexandru și soția Ambrus Rozalia, donează Municipiului Oradea suprafața de 105 mp., teren identificat cu nr. cadastral 21108, înscris in C.F. 95449 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.,,d”, alin.(6) lit.,,a” pct.13, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă donația d-lui Ambrus Alexandru și soția Ambrus Rozalia, reprezentând suprafața de 105 mp. teren identificat cu nr. cadastral 21108, înscris in C.F. 95449 Oradea, condiționat de achitarea de către donatori a tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   Serviciul Terenuri

  • •  A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •   Dl. Ambrus Alexandru prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 28 mai 2009

Nr. 421


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila