Hotărârea nr. 42/2009

pentru respingerea propunerii de instituire a tarifelor pentru competiþiile de dans sportiv în vederea utilizãrii Arenei Antonio Alexe din Oradea situatã pe strada Cazaban nr.3

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru respingerea propunerii de instituire a tarifelor pentru competițiile de dans sportiv în vederea utilizării Arenei Antonio Alexe din Oradea situată pe strada Cazaban nr.3

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.40.847/2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea instituirii tarifelor pentru competițiile de dans sportiv în vederea utilizării Arenei Antonio Alexe din Oradea situată pe strada Cazaban nr.3,, conform anexei I - parte integrantă din prezentul raport de specialitate,

Ținând cont de prevederile Legii privind finanțele publice locale nr.273/2006, precum și de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.b, alin.4 lit.c coroborate cu prevederile si art. 45 alin.(2) lit.c din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se respinge propunerea de instituire a tarifelor pentru competițiile de dans sportiv în vederea utilizării Arenei Antonio Alexe din Oradea situată pe strada Cazaban nr.3.

Art.2 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează instituției de interes public, Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Administrația Imobiliară Oradea,

  • -   Clubul Sportiv Municipal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr.42


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR

Ionel Vila