Hotărârea nr. 419/2009

privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului în suprafaþã de 98 mp ºi majorarea suprafeþei concesionate cu 98 mp teren, reprezentând extindere la construcþia existentã, situat în Oradea, Calea Aradului, nr. 31 în favoarea SC Ropet

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață de 98 mp și majorarea suprafeței concesionate cu 98 mp teren, reprezentând extindere la construcția existentă, situat în Oradea, Calea Aradului, nr. 31 în favoarea SC Ropet Impex SRL

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 49153 din 15.05.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului și majorarea suprafeței concesionate cu 98 mp teren situat în municipiul Oradea, Calea Aradului, nr. 31.

În baza Autorizației de construire nr.395/22.02.2000, SC Ropet a realizat o extindere la spațiul comercial, proprietatea SC Ropet, având destinația de balcon, acces aprovizionare, grup sanitar, magazie, în continuarea unor lucrări de extindere anterioare pentru care există contractul de concesiune nr. 611/12.01.2000.

Aceste lucrări au fost recepționate în baza Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 5/09.03.2009, obținându-se pentru acestea autorizația de luare în folosință nr. 121/11.03.2009.

În vederea notării construcției în evidențele de publicitate imobiliară este necesară obținerea certificatului de atestare a construcției. Pentru aceasta este necesar ca SC Ropet să dețină un titlu pe terenul pe care a edificat această extindere, prin majorarea suprafeței concesionate în baza contractului nr. 611/2000.

În baza art. 15 din Legea nr. 50 /1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, art. 123 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.(5), lit.a, art. 45 alin.(3) si ale art. 123 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 98 mp, as

tfel :

Suprafața nr.

cadastral nou constituit - mp -

Nr. topo din care se constituie nr.

cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Suprafața de teren înscrisa în C.F.

-mp.-

Suprafața de teren ce se desprinde din nr. topo și formează noul nr. cadastral

Observații

98

9700/12

11771 Oradea

77

77

Terenul - proprietatea

9699/2

7348 Oradea

647

21

municipiului Oradea

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a imobilului - teren - în suprafață de 98 mp, identificat conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a imobilului - teren - în suprafață de 119,93 mp, având nr. topo 9700/11 înscris în CF 75473 Oradea.

Art.4. Se aprobă concesionarea directă a suprafeței de 98 mp identificată la art. 1 din prezenta hotărâre situată în Oradea Calea Aradului nr. 31, în favoarea SC Ropet Impex SRL și încheierea unui Act adițional la contractul de concesiune nr. 611/12.01.2000 pentru majorarea suprafeței concesionate de la 119,93 mp la 217,93 mp.

Art.5. SC Ropet Impex va achita redevența pentru suprafața suplimentară de 98 mp, retroactiv de la data întocmirii Procesului Verbal de recepție nr. 5/09.03.2009, la valoarea redevenței actualizate de 42,02 Lei/mp/an.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Serviciul Terenuri

  • -   Serviciul Financiar - Contabil

  • -   OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • -   SC Ropet Impex SRL, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Oradea, 28 mai 2009                                                    CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 419                                                                  SECRETAR

Ionel Vila