Hotărârea nr. 418/2009

privind aprobarea planului de amplasament ºi delimitare a corpului de proprietate cu suprafaþa de 5 mp, constituit din nr. topo.5088/30, înscris în CF nr. 6456 Oradea, situat în Oradea, B-dul ªtefan cel Mare, nr.120 ºi concesionarea directã a suprafeþei

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu suprafața de 5 mp, constituit din nr. topo.5088/30, înscris în CF nr. 6456 Oradea, situat în Oradea, B-dul Ștefan cel Mare, nr.120 și concesionarea directă a suprafeței de 5 mp în favoarea D-lor Bococi Mihai Florin și Nunciu Ionel Daniel în vederea extinderii blocului D3, prin construirea casei liftului

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 49161 din 15.05.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate reprezentând teren în suprafață de 5 mp situate în Oradea, B-dul Ștefan cel Mare, nr.120 și concesionarea lui directă în favoarea d-lor Bococi Mihai Florin și Nunciu Ionel Daniel în vederea extinderii blocului D3 prin construirea casei liftului;

D-nii Bococi Mihai Florin și Nunciu Ionel Daniel sunt proprietarii terasei de deasupra blocului D3 din Oradea, B-dul Ștefan cel Mare, nr.120, în suprafață de 292 mp, conform CF nr.90124 Oradea, nr. topo 5088/27/terasa.

Prin Certificatul de urbanism nr. 2266/20.05.2008 și Avizul CMUAT nr.305/18.03.2009 s-a avizat favorabil mansardarea blocului D3 și amplasarea liftului necesar deservirii apartamentelor realizate de d-nii Bococi și Nunciu la nivelul 5 ( bloc P+4E+M).

Planul de amplasament și delimitare a terenului cu suprafața de 5,00 mp se constituie din nr. topo 5088/30 înscris în CF nr.6456 Oradea, proprietatea Statului Român, în vederea amplasării liftului susmenționat.

În baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

În conformitate cu art.(15) din Legea nr. 50 /1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții actualizată, Ținând cont de prevederile art. 26 (1) și art. 36 (1), din Legea nr. 18/1991 republicată privind Legea fondului funciar,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, , alin.(5) lit.,,a”, art. 45 alin.(3) și art. 123 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă constituirea imobilului cu suprafața de 5,00 mp, teren situat în Oradea, Str. Ștefan cel Mare, nr.120, lângă blocul D3, astfel:

Nr.topo. din care se constituie nr.cadstral

Nr. C.F. în care este înscris nr.topo.

Suprafața de teren înscrisa în C.F.

-mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr.topo.si se constituie în nr.cadastral

-mp-

Observații

5088/30

6456 Oradea

81,00

5,00

Municipiul Oradea

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea Municipiului Oradea a imobilului - teren - în suprafață de 5,00 mp, identificat conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă concesionarea directă a suprafeței de 5,00 mp. teren identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în favoarea d-lor Bococi Mihai Florin și Nunciu Ionel Daniel în vederea construirii casei liftului la blocul D3.

Art. 4. Durata concesionării este de 49 ani, începând cu data de întâi a lunii următoare obținerii avizului de legalitate din partea Prefecturii Județului Bihor pentru prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă redevența de 32,00 lei/mp/an care se va achita începând cu data de întâi a lunii următoare obținerii avizului de legalitate a Prefecturii Județului Bihor

Art. 6. Redevența va fi indexată de drept anual cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art. 7. Concesionarul va obține Autorizația de construire, respectiv va începe construcția în maxim un an de la data intrării în vigoare a contractului de concesiune.

Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • •    Instituția Prefectului Bihor

  • •   D-nii Bococi Mihai Florin și Nunciu Ionel Daniel, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Oradea, 28 mai 2009                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 418                                                                     SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.