Hotărârea nr. 413/2009

privind acceptarea donaþiei d-lui Teºedan Traian ºi soþia Teºedan Ana, reprezentând suprafaþa de 30 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19046, înscris in C.F. 92588 Oradea, situat în Oradea str. Aurel Pavel Bãnuþ, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației d-lui Teședan Traian și soția Teședan Ana, reprezentând suprafața de 30 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19046, înscris in C.F. 92588 Oradea, situat în Oradea str. Aurel Pavel Bănuț, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 49155/15.05.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 30 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19046, înscris in C.F. 92588 Oradea, situat în Oradea str. Aurel Pavel Bănuț, cu destinația de “drum public”.

Conform Documentației de urbanism și a "Planșei U03 - Circulația terenurilor” (anexă la documentația menționată), Avizată favorabil cu nr. 841/10.06.2008 de către Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, pentru P.U.D.- Construirea unei case P+M, se propune lărgirea străzii Aurel Pavel Bănuț la profil transversal de 12,00 m., (6,00 m. din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 1485/04.11.2008, dl. Teședan Traian și soția Teședan Ana donează Municipiului Oradea suprafața de 30 mp., teren identificat cu nr. cadastral 19046 înscris in C.F. 92588 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. ,,d”, alin.(6) lit.,,a” pct.13, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă donația d-lui Teședan Traian și soția Teședan Ana, reprezentând suprafața de 30 mp, teren identificat cu nr. cadastral 19046, înscris in C.F. 92588 Oradea, situat în Oradea str. Aurel Pavel Bănuț, condiționat de achitarea de către donatori a tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •  Administrația Imobiliară Oradea

 • •  Serviciul Terenuri

 • •  A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

 • •   Dl. Teședan Traian prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 28 mai 2009

Nr. 413

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”