Hotărârea nr. 411/2009

privind acceptarea donaþiei d-lui Lincar Marinel ºi soþia Lincar Anca Madalina ºi a d-lui Balaj Calin Cornel, reprezentând suprafaþa de 70 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17040 înscris in C.F. 154739 Oradea, situat în Oradea str. Stupilor, cu desti

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației d-lui Linear Marinei și soția Linear Anca Madalina și a d-lui Balaj Calin Cornel, reprezentând suprafața de 7o mp. teren identificat cu nr. cadastral 17040 înscris in C.F. 154739 Oradea, situat în Oradea str. Stupilor, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 49157/ 15.05.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 70 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17040, înscris in C.F. 154739 Oradea, situat în Oradea str. Stupilor, cu destinația de “drum public”.

Prin P.U.D.-ul - Amplasare două case - etapa I - Reglementare accese din str. Stupilor nr. cadastral 8797 - Oradea, aprobat de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 930/29.11.2007, se propune realizarea unui profil transversal de 12,00 m. lățime, (6,00 m. din axul str. Stupilor) pe partea beneficiarului, în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 1263/05.05.2009 dl. Lincar Marinel și soția Lincar Anca Madalina și a d-lui Balaj Calin Cornel, donează Municipiului Oradea suprafața de 70 mp., teren identificat cu nr. cadastral 17040, înscris in C.F. 154739 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. ,,d”, alin.(6) lit.,,a” pct.13, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă donația d-lui Lincar Marinel și soția Lincar Anca Madalina și a d-lui Balaj Calin Cornel, reprezentând suprafața de 70 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17040, înscris in C.F. 154739 Oradea, condiționat de achitarea de către donatori a tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •   Serviciul Terenuri

 • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

 • •   Dl. Lincar Marinel prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • •   Dl. Balaj Calin Cornel prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  Oradea, 28 mai 2009

  Nr. 411


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila