Hotărârea nr. 410/2009

privind acceptarea donaþiei d-lui Criºan Ioan Mircea ºi soþia Criºan Mariana Doina reprezentând suprafaþa de 106 mp. teren identificat cu nr. cadastral 152577, înscris in C.F. 152577 Oradea, situat în Oradea str. D.Anghel, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCA

privind acceptarea donației d-lui Crișan loan Mircea și soția Crișan Mariana Doina reprezentând suprafața de 106 mp. teren identificat cu nr. cadastral 152577, înscris in C.F. 152577 Oradea, situat în Oradea str. D.Anghel, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 49160 / 15.05.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 106 mp. teren identificat cu nr. cadastral 152577, înscris in C.F. 152577 Oradea, situat în Oradea str. D.Anghel, cu destinația de “drum public”.

Conform Documentației de urbanism și a "Planșei 3/A - Situația propusă” (anexă la documentația menționată), Avizată favorabil cu nr. 157/11.02.2009 de către Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, pentru P.U.D.- Construirea unei case S+P+E, se propune lărgirea străzii D.Anghel la profil transversal de 12,00 m., (6,00 m. din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 1211/29.04.2009, dl. Crișan Ioan Mircea și soția Crișan Mariana Doina donează Municipiului Oradea suprafața de 106 mp., teren identificat cu nr. cadastral 152577, inscris in C.F. 152577 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.,,d”, alin.(6) lit.,,a” pct.13, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Crișan Ioan Mircea și soția Crișan Mariana Doina reprezentând suprafața de 106 mp, teren identificat cu nr. cadastral 152577, înscris in C.F. 152577 Oradea, situat în Oradea str. D. Anghel, condiționat de achitarea de către donatori a tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •  Administrația Imobiliară Oradea

 • •  Serviciul Terenuri

 • •  A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

 • •  Dl. Crișan Ioan Mircea prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  Oradea, 28 mai 2009

  Nr. 410


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila