Hotărârea nr. 409/2009

privind acceptarea donaþiei d-lui Dale Nistor Cãlin ºi soþia Dale Sanda, Flora Alexandru ºi Flora Laura Andreea ºi Botoº Tibor Csaba reprezentând suprafaþa de 61 mp. teren identificat cu nr. cadastral 150776, înscris in C.F. 150776 Oradea, situat în Orade

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCA

privind acceptarea donației d-lui Dale Nistor Călin și soția Dale Sanda, Flora Alexandru și Flora Laura Andreea și Botoș Tibor Csaba reprezentând suprafața de 61 mp. teren identificat cu nr. cadastral 150776, înscris in C.F. 150776 Oradea, situat în Oradea str. Făgetului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 49156/ 15.05.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 61 mp. teren identificat cu nr. cadastral 150776, înscris in C.F. 150776 Oradea, situat în Oradea str. Făgetului, cu destinația de “drum public”.

Conform Documentației de urbanism și a "Planșei 2/U - Circulația terenurilor” (anexă la documentația menționată), Avizată favorabil cu nr. 238/18.03.2009 de către Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, pentru P.U.D.- Construirea unei case P+M, se propune lărgirea străzii Făgetului la profil transversal de 12,00 m., (6,00 m. din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 278/10.03.2009, dl. Dale Nistor Călin și soția Dale Sanda, Flora Alexandru și Flora Laura Andreea și Botoș Tibor Csaba donează Municipiului Oradea suprafața de 61 mp., teren identificat cu nr. cadastral 150776, înscris in C.F. 150776 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

În temeiul art. 36 alin.(2) ,,d”, alin.(6) lit.,,a” pct.13, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Dale Nistor Călin și soția Dale Sanda, a d-lui Flora Alexandru și d-nei Flora Laura Andreea precum și a d-lui Botoș Tibor Csaba reprezentând suprafața de 61 mp, teren identificat cu nr. cadastral 150776, înscris in C.F. 150776 Oradea, situat în Oradea str. Făgetului, condiționat de achitarea de către donatori a tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, dl Dale Nistor Călin și soția Dale Sanda, Flora Alexandru și Flora Laura Andreea și Botoș Tibor Csaba.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •  Administrația Imobiliară Oradea

 • •  Serviciul Terenuri

 • •  A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

 • •  Dl. Dale Nistor Călin și soția Dale Sanda, Flora Alexandru și Flora Laura Andreea și Botoș Tibor Csaba prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  Oradea, 28 mai 2009

  Nr. 409


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila