Hotărârea nr. 408/2009

privind acceptarea donaþiei d-lui Baba Marius Razvan ºi soþia Baba Liliana, reprezentând suprafaþa de 274 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20599, înscris in C.F. 154773 Oradea, situat în Oradea str. Pãdurii, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCA

privind acceptarea donației d-lui Baba Marius Razvan și soția Baba Liliana, reprezentând suprafața de 274 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20599, înscris in C.F. 154773 Oradea, situat în Oradea str. Pădurii, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 49158 / 15.05.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 274 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20599, înscris in C.F. 154773 Oradea, situat în Oradea str. Pădurii, cu destinația de “drum public”.

Conform Documentației de urbanism și a "Planșei 1A - Plan de situație” (anexă la documentația menționată), Avizată favorabil cu nr. 1420/18.09.2008 de către Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, pentru Construire casa P+M str. Pădurii nr. 14, se propune realizarea unui profil transversal de 12,00 m., (6,00 m. din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 821/03.04.2009, dl. Baba Marius Razvan și soția Baba Liliana donează Municipiului Oradea suprafața de 274 mp., teren identificat cu nr. cadastral 20599, înscris in C.F. 154773 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. ,,d”, alin.(6) lit.,,a” pct.13, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Baba Marius Razvan și soția Baba Liliana, reprezentând suprafața de 274 mp, teren identificat cu nr. cadastral 20599, înscris in C.F. 154773 Oradea, situat în Oradea str. Pădurii, condiționat de achitarea de către donatori a tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, dl. Baba Marius Razvan și soția Baba Liliana.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •  Administrația Imobiliară Oradea

 • •  Serviciul Terenuri

 • •  A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

 • •  Dl. Baba Marius Razvan prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  Oradea, 28 mai 2009

  Nr. 408


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila