Hotărârea nr. 407/2009

privind acceptarea donaþiei d-lui Ghiurãu Samuel ºi soþia Ghiurãu Magdalena, reprezentând suprafaþa de 24 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18860, înscris in C.F. 151527 Oradea, situat în Oradea str. Strugurilor, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCA

privind acceptarea donației d-lui Ghiurău Samuel și soția Ghiurău Magdalena, reprezentând suprafața de 24 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18860, înscris in C.F. 151527 Oradea, situat în Oradea str. Strugurilor, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 49126/15.05.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 24 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18860, înscris in C.F. 151527 Oradea, situat în Oradea str. Strugurilor, cu destinația de “drum public”.

Conform Documentației de urbanism și a "Planșei U04 - Circulația terenurilor” (anexă la documentația menționată), Avizată favorabil cu nr. 322/18.03.2009 de către Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, pentru P.U.D.-Construirea unei case P+M, se propune lărgirea străzii Strugurilor la profil transversal de 12,00 m., (6,00 m. din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 30/11.03.2009, dl. Ghiurău Samuel și soția Ghiurău Magdalena donează Municipiului Oradea suprafața de 24 mp., teren identificat cu nr. cadastral 18860, înscris in C.F. 151527 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. ,,d”, alin.(6) lit.,,a” pct.13, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Ghiurău Samuel și soția Ghiurău Magdalena, reprezentând suprafața de 24 mp, teren identificat cu nr. cadastral 18860, înscris in C.F. 151527 Oradea, situat în Oradea str. Strugurilor, condiționat de achitarea de către donatori a tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, dl. Ghiurău Samuel și soția Ghiurău Magdalena.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Serviciul Terenuri din cadrul Administrației Imobiliare Oradea

  • •  Serviciul Financiar Contabil din cadrul Administrației Imobiliare Oradea

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •   Dl. Ghiurău Samuel prin grija Administrației Imobiliare Oradea

Oradea, 28 mai 2009

Nr. 407


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila