Hotărârea nr. 406/2009

privind respingerea propunerii de aprobare a Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu suprafaþa de 1.097 mp. teren constituit din nr. topo 2574, situat în Oradea str. Greierului nr. 17, deþinut în folosinþã gratuitã de Biserica Penticostal

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind respingerea propunerii de aprobare a Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 1.097 mp. teren constituit din nr. topo 2574, situat în Oradea str. Greierului nr. 17, deținut în folosință gratuită de Biserica Penticostală nr. 6 Maranata

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 49223 din 15.04.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 1.097 mp. teren constituit din nr. topo 2574, situat în Oradea str. Greierului nr. 17.

Prin Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 1.097 mp., se delimitează terenul atribuit în folosință gratuită Bisericii Penticostale nr. 6 Maranata Oradea în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 92 din 29.05.1997 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 781 din 29.07.2004.

Pentru terenul atribuit în folosință gratuită Biserica Penticostală nr. 6 Maranata deține Contractul de comodat nr. 442 din 20.06.1997 modificat prin actul adițional încheiat la data de 16.08.2004.

Pe terenul menționat, Biserica Penticostală nr. 6 Maranata a edificat biserica cu suprafață desfășurată de 1.533 mp.

Prin Hotărârea nr. 863/29.11.2007 Consiliul Local a dat acordul de desființare a clădirii notate în CF convertit 50.451 Sântandrei, cu condiția construirii pe același amplasament a unei clădiri având destinația de cantină socială pentru persoanele defavorizate.

Ținând cont de prevederile art. 36 alin.(1) din Legea nr .18/1991 republicată privind Legea fondului funciar,

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată, În baza art. 36 alin.(2) lit. c) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se respinge propunerea de aprobare a Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 1.097 mp. teren constituit din nr. topo 2574, situat în Oradea str. Greierului nr. 17, deținut în folosință gratuită de Biserica Penticostală nr. 6 Maranata.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Serviciul Terenuri

  • - Serviciul Juridic

  • - Biserica Penticostală nr. 6 ”Maranata”, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 28 mai 2009                                 CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 406                                                SECRETAR

Ionel Vila