Hotărârea nr. 405/2009

privind acceptarea donaþiei d-lui Zgîrd Florian-Gheorghe ºi soþia Zgîrd Mariana-Florica reprezentând suprafaþa de 54 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16566 înscris in C.F. 152592 Oradea, situat în Oradea str. Aurel Covaci, suprafaþa de 161mp te

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației d-lui Zgîrd Florian-Gheorghe și soția Zgîrd Mariana-Florica reprezentând suprafața de 54 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16566 înscris in C.F. 152592 Oradea, situat în Oradea str. Aurel Covaci, suprafața de 161mp teren identificat cu nr. cadastral 15801 înscris în C.F.152511 Oradea, situat în Oradea str.

Thomas Morus și suprafața de 65mp teren identificat cu nr. cadastral 15803 înscris în C.F.152673 Oradea, situat în Oradea str.Ioan Păun Pincio cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 49163/ 15.05.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 54 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16566 înscris in C.F. 152592 Oradea, situat în Oradea str. Aurel Covaci, suprafața de 161mp teren identificat cu nr. cadastral 15801 înscris în C.F.152511 Oradea, situat în Oradea str.Thomas Morus și în suprafața de 65mp teren identificat cu nr. cadastral 15803 înscris în C.F.152673 Oradea, situat în Oradea str.Ioan Păun Pincio cu destinația de “drum public”,

Prin P.U.D.-ul - Construire casa familială D+ P+M și reglementare accese nr. cadastral 15802 - Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 205/30.03.2009, se propune amenajarea străzilor Ioan Păun Pincio, Thomas Morus și Aurel Covaci cu un profil de 12,00 m. lățime, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să fie cedat domeniului public

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 376/10.03.2009 dl. Zgîrd Florian - Gheorghe și soția Zgîrd Mariana-Florica, donează Municipiului Oradea suprafața de 54 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16566 înscris in C.F. 152592 Oradea, situat în Oradea str. Aurel Covaci, suprafața de 161mp teren identificat cu nr. cadastral 15801 înscris în C.F.152511 Oradea, situat în Oradea str. Thomas Morus și suprafața de 65mp identificat cu nr. cadastral 15803 înscris în C.F.152673 Oradea, situat în Oradea str. Ioan Păun Pincio ..

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.(5) lit.,,a”, alin.(6) lit.,,a” pct.13, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Zgîrd Florian - Gheorghe și soția Zgîrd Mariana-Florica, reprezentând suprafața de 54 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16566 înscris in C.F. 152592 Oradea, situat în Oradea str. Aurel Covaci, suprafața de 161mp teren identificat cu nr. cadastral 15801 înscris în C.F.152511 Oradea, situat în Oradea str.Thomas Morus și suprafața de 65 mp identificat cu nr. cadastral 15803 înscris în C.F.152673 Oradea, situat în Oradea str.Ioan Păun Pincio, condiționat de achitarea de către donatori a tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și dl. Zgîrd Florian - Gheorghe și soția Zgîrd Mariana-Florica .

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •  Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •   Serviciul Terenuri

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • •   Dl. Zgîrd Florian - Gheorghe, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  Oradea, 28 mai 2009

  Nr. 405


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila