Hotărârea nr. 404/2009

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-lui ILE CRISTIAN din partea Partidul Democrat Liberal - Filiala Bihor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-lui ILE CRISTIAN din partea Partidul Democrat Liberal - Filiala Bihor

Analizând raportul de specialitate nr. 159/28.05.2009, întocmit de către Direcția Juridică -Compartiment Elaborare si Monitorizare Acte ale Consiliului Local, prin care se propune validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-lui ILE CRISTIAN din partea Partidul Democrat Liberal Filiala Bihor,

Având în vedere Procesul - Verbal nr. 158/28.05.2009, întocmit de către Comisia de validare, aleasă în ședința de constituire a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 18.06.2008, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-lui ILE CRISTIAN,

Văzând Decizia nr. 225/06.05.2009 emisă de S C Hidroelectrica SA privind numirea în funcția de director la SH Oradea a d-lui GROZA MIHAI DAN.

Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea al d-lui GROZA MIHAI DAN, prin demisia sa, înregistrată la Primăria municipiului Oradea cu nr. 48534/11.05.2009,

Ținând cont de Referatul nr.48534/22.05.2009 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea al d-lui GROZA MIHAI DAN,

Luând în considerare adresa nr. 151/22.05.2009 prin care Partidul Democrat Liberal Bihor, ca urmare a demisiei d-lui GROZA MIHAI DAN, confirmă apartenența politică a d-lui ILE CRISTIAN la Partidul Democrat Liberal Bihor, pe a cărui listă a candidat la alegerile locale pentru Consiliul Local Oradea, desfășurate în data de 01.06.2008, în vederea validării acestuia în funcția de consilier local,

În baza art.6, art.9 alin.(2) lit a), alin.(3), art.10, art.12 alin. (1) si alin.(2) din Legea nr.393/2004, actualizată, privind Statutul aleșilor locali,

Ținând seama de prevederile art. 205 alin.(1) lit.a, alin.(3), art.208 si art.209 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.754/2008,

În temeiul art.31, art.33, art.36 alin.(9) și art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea, a d-lui ILE CRISTIAN, din partea Partidului Democrat - Liberal, filiala Bihor, pe listele căruia a participat ca și candidat la alegerile locale din data de 1 iunie 2008.

Art.2. Dl. ILE CRISTIAN se repartizează ca membru în Comisia pentru muncă, sănătate, familie, protecție socială și protecție copii.

Art.3. Persoanele interesate pot ataca în justiție prezenta hotărâre, în condițiile Contenciosului administrativ.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  dl. ILE CRISTIAN

  • -  Partidului Democrat Liberal, Filiala Bihor

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Oradea, 28 mai 2009                                          CONTRASEMNEAZĂ

Nr.404                                                        SECRETAR

Ionel Vila