Hotărârea nr. 403/2009

privind constatarea încetãrii de drept a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea al d-lui GROZA MIHAI DAN

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea al d-lui GROZA MIHAI DAN

Analizând Referatul nr.48534 din data de 22.05.2009, întocmit de către Compartiment Secretariat Consiliul Local, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea al d-lui GROZA MIHAI DAN,

Având în vedere demisia d-lui GROZA MIHAI DAN din funcția de consilier local al municipiului Oradea, înregistrată cu nr. 48534/11.05.2009,

Luând în considerare adresa nr. 151/22.05.2009 prin care Partidul Democrat Liberal Bihor, ca urmare a demisiei d-lui GROZA MIHAI DAN, confirmă apartenența politică a d-lui ILE CRISTIAN la Partidul Democrat - Liberal, Filiala Bihor, pe a cărui listă a candidat la alegerile locale pentru Consiliul Local Oradea, desfășurate în data de 01.06.2008, în vederea validării acestuia în funcția de consilier local,

Ținând seama de prevederile art. 205 alin.(1) lit. a, alin. (3), art. 208 si art. 209 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 754/2008,

In baza art. 9 alin.(2) lit a), alin. (3), art. 10, art. 12 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 393/2004, actualizată, privind Statutul aleșilor locali,

În temeiul art.33, art.36 alin.(9) și art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se constată încetarea de drept prin demisie, a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea al d-lui GROZA MIHAI DAN.

Art.2. Se declară vacant locul consilierului local GROZA MIHAI DAN.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunica cu:

Instituția Prefectului județului Bihor

Dl. GROZA MIHAI DAN

Partidul Democrat - Liberal, Filiala Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Ioan Cupșa


Oradea, 28 mai 2009

Nr. 403


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila