Hotărârea nr. 400/2009

privind investirea Administraþiei Sociale Comunitare Oradea pentru preluarea documentelor personale ºi continuarea procedurilor de concediere ale angajaþilor Centrului de Asistenþã Socialã Oradea, ca urmare a desfiinþãrii acestuia

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind investirea Administrației Sociale Comunitare Oradea pentru preluarea documentelor personale și continuarea procedurilor de concediere ale angajaților Centrului de Asistență Socială Oradea, ca urmare a desființării acestuia

Analizând Raportul de specialitate nr.114.009 din data de 11.05.2009 întocmit de către Biroul Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Oradea, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea investirea Administrației Sociale Comunitare Oradea pentru preluarea documentelor personale (carnete de muncă, concedii medicale și dosare personale) și continuarea procedurilor de concediere ale angajaților Centrului de Asistență Socială Oradea, ca urmare a desființării acestuia;

Ținând cont de prevederile art. 3 - 5 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.8 din 22.01.2009 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activității de asistență și protecție socială la nivelul municipiului Oradea ,

Văzând art.1 din Dispoziția nr. 2104 din 28.04.2009, precum și faptul că un număr de 5 angajați ai Centrului de Asistență Socială Oradea se află în prezent în concediu medical, având fiecare de efectuat un anumit număr de zile din preaviz.

Luând în considerare următoarele aspecte:

  • - concediile medicale ale angajaților nu făceau parte din pasivele înregistrate în contabilitatea Centrului de Asistență Socială Oradea la data de 28.02.2009, acestea fiind acordate ulterior desființării acestuia;

  • - în perioada de preaviz contractele individuale de muncă ale angajaților Centrului au fost suspendate pentru incapacitate temporară de muncă, acestea neputând înceta decât după încetarea motivului de suspendare și finalizarea preavizului;

Având în vedere că Centrul de Asistență Socială Oradea, a fost inclus până la data de 01.03.2009, în structura organizatorică (organigrama) a Administrației Sociale Comunitare Oradea;

În baza art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.b) și art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă investirea Administrației Sociale Comunitare Oradea pentru preluarea documentelor personale (carnete de muncă, concedii medicale și dosare personale) și continuarea procedurilor de concediere ale angajaților Centrului de Asistență Socială Oradea, ca urmare a desființării acestuia începând cu data de 01.03.2009.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea prin Directorul executiv.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Administrația Socială Comunitară Oradea,

  • •  Direcția Juridică din cadrul Primăriei municipiului Oradea,

  • •  Biroul Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Oradea, 11 mai 2009

Nr.400


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila