Hotărârea nr. 40/2009

privind aprobarea actualizãrii chiriilor, redevenþelor ºi a altor categorii de creanþe ce urmeazã a se stabili/percepe de cãtre Administraþia Imobiliarã Oradea în cursul anului 2009.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea actualizării chiriilor, redevențelor și a altor categorii de creanțe ce urmează a se stabili/percepe de către Administrația Imobiliară Oradea în cursul anului 2009.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 40609 din 15.01.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea actualizării chiriilor, redevențelor și a altor categorii de creanțe ce urmează a se stabili/percepe de către Administrația Imobiliară Oradea în cursul anului 2009,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.b, alin.4 lit.c coroborate cu prevederile si art. 45 alin.(2) lit.c din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă actualizarea chiriilor, redevențelor și a altor categorii de creanțe ce urmează a se stabili/percepe de către Administrația Imobiliară Oradea în cursul anului 2009, după cum urmează:

se indexează cu 4,5% reprezentând indicele de inflație comunicat de Comisia Națională de Prognoză la nivelul anului 2009, urmând a se regulariza în prima lună a anului 2010, cu diferența dintre indicele de inflație prognozat și indicele de inflație real comunicat de Institutul Național de Statistică pentru anul 2009:

 • 1. tarifele pentru închirierea spațiilor comerciale/prestări servicii și a spațiilor cu destinația de cabinete medicale;

 • 2. tarifele practicate pentru închirierea spațiilor cu destinația de locuințe, cu excepția celor practicate pentru închirierea „locuințelor fond de stat” și a „locuințelor ANL” unde tarifele sunt stabilite în conformitate cu prevederile OUG 40/1999 actualizată;

 • 3. tarifele practicate pentru închirierea/concesionarea terenurilor aflate în proprietatea Statului Român / Municipiului Oradea;

 • 4. redevențele minime prevăzute în cadrul contractelor de asociere în participațiune încheiate de Consiliul Local al municipiului Oradea cu diverși beneficiari - dacă prin contractele de asociere nu se prevede altfel;

 • 5. ratele pentru recuperarea cheltuielilor efectuate în vederea executării reparațiilor la imobile proprietate mixtă,

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Administrația Imobiliară Oradea;

 • -  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius


  Oradea, 29 ianuarie 2009

  Nr.40


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR

Ionel Vila