Hotărârea nr. 4/2009

privind aprobarea participãrii Municipiului Oradea în proiectul de finanțare „Recuperarea valorilor comune de patrimoniu cultural și arhitectural - rețea tematicã transfrontalierã Bihor - Hajdu-Bihar” care va fi depus în cadrul Programului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea participării Municipiului Oradea în proiectul de finanțare „Recuperarea valorilor comune de patrimoniu cultural și arhitectural - rețea tematică transfrontalieră Bihor - Hajdu-Bihar” care va fi depus în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalier Ungaria-România 2007-2013, program finanțat de Uniunea Europeană

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.102.038 din 21 ianuarie 2009 prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea contribuției proprii a Municipiului Oradea, în valoare de 3.200 EUR, ca și co-finanțare la proiectul intitulat „Recuperarea valorilor comune de patrimoniu cultural și arhitectural -rețea tematică transfrontalieră Bihor - Hajdu-Bihar” care va fi depus în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalier Ungaria-România 2007-2013, program finanțat de Uniunea Europeană, în parteneriat cu Muzeul Deri din Debrecen și cu suport specializat din partea Muzeului Țării Crișurilor Bihor - Oradea,

Deoarece în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalier Ungaria-România 2007-2013 lansat de Uniunea Europeană Municipiul Oradea poate depune proiectul „Recuperarea valorilor comune de patrimoniu cultural și arhitectural - rețea tematică transfrontalieră Bihor - Hajdu-Bihar”,

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În baza art. 36 alin. (2) lit.b și lit.e, alin.4 lit.a, alin.7 lit.a, art. 45 alin (2) lit.a și lit.f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Oradea la Programul de Cooperare Transfrontalier Ungaria-România 2007-2013 în vederea realizării proiectului „Recuperarea valorilor comune de patrimoniu cultural și arhitectural - rețea tematică transfrontalieră Bihor - Hajdu-Bihar”, în parteneriat cu Muzeul Deri din Debrecen și cu suport specializat din partea Muzeului Țării Crișurilor Bihor - Oradea.

Art.2. Se aprobă contribuția Municipiului Oradea in valoarea de 3.200 EUR (2%) reprezentând co-finanțarea proiectului intitulat „Recuperarea valorilor comune de patrimoniu cultural și arhitectural - rețea tematică transfrontalieră Bihor - Hajdu-Bihar”, care va fi depus in cadrul Programului de Cooperare Transfrontalier Ungaria-România 2007-2013.

Art.3. Se aprobă suportarea cotei de contribuție proprie în valoare de 3.200 EUR reprezentând 2% din valoarea proiectului propus a se finanța, plus a cheltuielilor neeligibile, între care se enumera si TVA care va fi recuperată ulterior, care se va face din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea, aprobat în condițiile legii.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcția Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe și Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea, care este autorizată să efectueze modificările ce se impun în bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - primarul municipiului Oradea

  • - Direcția Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe

  • - Direcția Economică din cadrul municipiului Oradea

  • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 22 ianuarie 2009

Nr.4.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu ,,unanimitate” de voturi pentru.