Hotărârea nr. 399/2009

privind modificarea si completarea Hotãrârea Consiliului Local nr. 969/2008 pentru desemnarea membrilor si preºedintelui Comitetul director si al instituþiei publice de interes public local ,,Clubului Sportiv Municipal Oradea”

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIULUI ORADEA

CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E

privind modificarea si completarea Hotărârea Consiliului Local nr. 969/2008 pentru desemnarea membrilor si

președintelui Comitetul director si al instituției publice de interes public local „Clubului Sportiv Municipal Oradea”

Analizând Raportul de specialitate nr. 113954 din 8.05.2009, prin care se propune desemnarea membrilor si președintelui Comitetul director si al instituției publice de interes public local „Clubului Sportiv Municipal Oradea”,

Având în vedere Raportul de specialitate nr.113952 din 8.05.2009, prin care se propune modificarea art.19 alin.1 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Oradea, modificat si completat prin Hotărârea Consiliului Local nr.968/2008,

Ținând cont de încetarea prin acordul părților a contractului de mandat între d-ul Bungău Ionel si Municipiul Oradea;

Având in vedere Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 314/2003 privind aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal Oradea, cu modificările si completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile art.6 alin.1 si ale alin.2 lit.a) si c) alin.3 a) din Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Oradea modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 968/2008,

In temeiul art. 36 alin. 2 lit.a, d alin.3 lit.b, alin.6 lit.a pct.6 si art. 45 alin.1 din legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se constata încetarea mandatul de președinte al Comitetului Director și al instituției publice de interes local Clubul Sportiv Municipal Oradea, a d-lui Bungău Ionel.

Art.2. Se aprobă componența Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal Oradea, după cum urmează:

 • 1.   Vasadi Nicușor - membru,

 • 2.    Bungău Ionel - membru,

 • 3.    Korodi Jozsef - membru,

 • 4.    Fejer Ivan - membru,

 • 5.    Ile Nicolae - membru ,

 • 6.    reprezentat al sponsorilor,

 • 7.    reprezentat al sponsorilor,

 • 8.    reprezentat al sponsorilor,

 • 9.    reprezentat al sponsorilor.

Art.3. Se aprobă numirea d-lui VASADI NICUȘOR ca președinte interimar al Comitetului Director și al instituției

publice de interes local Clubul Sportiv Municipal Oradea.

Art.4. La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară se abrogă.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Direcția Juridică și Clubul Sportiv Municipal Oradea.

Art.6. Prezenta se comunică cu :

 • •   Direcția Economică,

 • •   Direcția Juridică,

 • •  CSM Oradea

 • •   Membrii Comitetul Director al CSM Oradea, potrivit art. 2 din prezenta hotărâre, prin grija CSM Oradea

 • •   Dl. Vasadi Nicușor, prin grija CSM Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa Oradea, 11 mai 2009                                            CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 399                                                           SECRETAR

Ionel Vila