Hotărârea nr. 398/2009

privind modificarea Regulamentului de Organizare ºi Funcþionare al Clubului Sportiv Municipal Oradea

ROMANIA JUDETUL BIHOR MUNICIPIULUI ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Oradea

Având în vedere Raportul de specialitate nr.113952 din 8.05.2009, prin care se propune modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Oradea modificat si completat prin Hotărârea Consiliului Local nr.968/2008,

Ținând seama de adresa nr.47969 din.8.05.2009, prin care CSM Oradea propune mărirea numărului de reprezentanți ai Consiliului Local a Municipiului Oradea;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 968/2008 privind modificarea și completarea H.C.L.314/2003 privind aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal Oradea,

Văzând prevederile art.6 alin.3 lit..c și ale alin.2 lit.a), b) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Oradea astfel cum a fost modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.968/2008;

Luând în considerare prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare și a H.G.884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului,

În baza art. 36 alin. (2) lit.a, d și alin.3 lit.b alin.6 lit.a pct.6 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.I. Se aprobă modificarea art.19 alin.1 din ,,Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Oradea”, după cum urmează:

,, Art.19 (1) Comitetul director este alcătuit dintr-un număr de până la 9 membri, dintre care unul este președintele acestuia și președinte al instituției de interes public C.S.M. Oradea, numiți de către Consiliul Local, după cum urmează:

  • - 5 membri din partea Consiliului Local al Municipiului Oradea;

  • - 4 membri, reprezentanți desemnați din rândul sponsorilor”

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează Direcția Juridică și Clubul Sportiv Municipal Oradea. Art.III. Prezenta se comunică cu:

  • - Clubul Sportiv Municipal,

  • - Direcția Juridică,

  • - Direcția Economică,

  • - se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila


Oradea, 11 mai 2009

Nr. 398