Hotărârea nr. 397/2009

privind modificarea Regulamentului de funcþionare ºi utilizare a bazei sportive „Bazin Olimpic ºi Bazin Acoperit”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Regulamentului de funcționare și utilizare a bazei sportive „Bazin Olimpic și Bazin Acoperit”

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr.245/25.03.2009 prin care Clubul Sportiv Municipal propune Consiliului Local modificarea Regulamentului de funcționare și utilizare a bazei sportive „Bazin Olimpic și Bazin Acoperit”,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local 498/28.06.2007 pentru completarea Regulamentului privind funcționarea și utilizarea Bazei Sportive „BAZIN OLIMPIC ȘI BAZIN ACOPERIT”, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 452/2005,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 183/16.03.2009 pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea activităților în Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu” și Bazinul Acoperit „Crișul” din Oradea, prin care s-a aprobat transferul organizării activității în Bazinul Olimpic “Ioan Alexandrescu” situat în Oradea, str.Aleea Strandului, nr.9 și Bazinul Acoperit “Crișul”, situat în Oradea, str.Codrilor, nr.1, de la Administrația Imobiliară Oradea-instituție publică de interes local în subordinea Consiliului Local Oradea la Clubul Sportiv Municipal Oradea,

În temeiul art.36 alin.(2), lit. a), d) alin.(3), lit. b, alin. 6, lit.a, pct.6, art. 45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se modifică Regulamentul de funcționare și utilizare a Bazei Sportive “Bazin Olimpic și Bazin Acoperit”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.498/28.06.2007, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Clubul Sportiv Municipal și Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •  Clubul Sportiv Municipal

 • •  Administrația Imobiliara Oradea

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

 • •  Se afișează pe pagina web. a municipiului Oradea;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 11 mai 2009

Nr.397


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.397/2009

Regulamentul de funcționare și utilizare a Bazei Sportive “Bazin Olimpic și Bazin Acoperit”

Înainte de modificare (conform anexei la HCL 498/2007

După modificare

Cap.I Noțiuni și definiții

Art.1 Baza sportivă „Bazin Olimpic și acoperit”: ansamblul alcătuit din teren, construcții, instalații și dotări aferente, într-un cuvânt imobilul situat în Oradea, Aleea Ștrandului nr. 5.

Art.1 Baza sportivă „Bazin Olimpic și acoperit”: ansamblul alcătuit din teren, construcții, instalații și dotări aferente care intră în componența Bazinului Olimpic “Ioan Alexandrescu”, situat administrativ în Oradea, str.Aleea Ștrandului, nr.9 și a Bazinului Acoperit, situat administrativ în Oradea, str.Codrilor, nr.1

Art.2. Administrator: Primăria Municipiului Oradea, prin Direcția Patrimoniu.

Art.2.(1) Baza sportivă este proprietatea Municipiul Oradea, iar titularul dreptului de administrare este instituția publică de interes local Administrația Imobiliară Oradea.

(2) Dreptul de a organiza activitățile desfășurate în baza sportivă menționată la art.1 aparține Clubului Sportiv Municipal Oradea.

Art.3. Beneficiar: persoana fizică sau juridică căruia administratorul ia acordat dreptul de utilizare asupra bazei sportive în baza unui contract, abonament, drept de folosință, etc.

Art.3.(1) Beneficiar al serviciilor de administrare și punere la dispoziție a bazei sportive: Clubul Sportiv Municipal Oradea. Clubul Sportiv Municipal va răspunde de toate activitățile ce se desfășoară în interiorul imobilelor și în bazine, de programul cu inițierile, de programul cu publicul, de buna desfășurare a activităților în bazine. CSM va răspunde pentru persoanele care frecventează bazinul, de eventualele daune produse de acestea și va prelua, pe baza unui proces verbal de predare-primire încheiat cu Administrația Imobiliară Oradea, culoarele de înot, porțile, calculatoarele aferente tabelei electronice de afișaj precum și alte bunuri necesare organizării activității.

(2) Beneficiar al activităților organizate în cadrul bazei sportive este orice persoana fizică sau juridică căreia Clubul Sportiv Municipal Oradea ia acordat dreptul de acces și utilizare a bazei sportive în baza unui contract, abonament, drept de folosință, legitimație de susținător, etc.

Art.4. Lucrări de întreținere: lucrările care se execută periodic în scopul menținerii în stare normală de funcționare a ansamblului de construcții, instalații și dotări aferente bazei sportive.

Art.4. Lucrări de întreținere: lucrările care se execută periodic, de către titularul dreptului de administrare, în scopul menținerii în stare normală de funcționare a ansamblului de construcții, instalații și dotări aferente bazei sportive.

CAPITOLUL II Dispoziții generale

Art.5. Prezentul Regulament stabilește raporturile dintre administrator și beneficiari privind utilizarea bazei sportive, drepturile,   obligațiile și   răspunderile

administratorului și beneficiarului, în scopul desfășurării corespunzătoare a activităților sportive, educative și de agrement pentru care a fost realizată baza sportivă.

Art.5 Prezentul Regulament, împreună cu HCL nr._____/16.03.2009,     stabilesc raporturile     dintre

Administrația Imobiliară Oradea, Clubul Sportiv Municipal Oradea și beneficiarii activităților organizate în cadrul bazei sportive cu privire la utilizarea bazei sportive, drepturile, obligațiile și răspunderile părților, în scopul desfășurării corespunzătoare a activităților pentru care a fost realizată baza sportivă.

Art.6. Prevederile prezentului Regulament se aplică personalului de deservire și pază, a

beneficiarilor, funcție de fiecare contract, abonament, drept de folosință, etc., încheiat cu administratorul.

Art.6 Prevederile prezentului Regulament se aplică personalului Adminstrației Imobiliare Oradea, Clubului Sportiv Municipal și colaboratorilor acestora precum și beneficiarilor activităților organizate în cadrul bezei sportive.

CAPITOLUL III Reglementări și obligații privind accesul, folosirea dotărilor și desfășurarea diferitelor activității în cadrul bazei sportive

Art.7.(1) Accesul în incinta bazei sportive se face pe baza

Art.7.(1) Orarul Bazinului Olimpic

următorului program zilnic:

 • - Club Sportiv Municipal și Club Sportiv Crișul:

Luni - Vineri 0800 - 1200

1400 - 2000

Sâmbătă 900- 1200

 • - alți beneficiari

Luni - Vineri 0600 - 800

1200 - 1400

2000 - 2400

Sâmbătă 0600 - 900

1200 - 2400

Duminică 0700 - 2200

Luni-Vineri

06-09     Public

09-09,45 Public + CSM (bazin partajat)

09,45-12 CSM

12-14,30 Public 14,30-20 CSM

 • 20- 21     CSM+ Public (bazin partajat pe lungime)

 • 21- 24    Public

Sâmbătă-Duminică

Public - în funcție de programul competițional.

Orele rezervate excluxiv publicului se modifică doar în cazul unor competiții sau evenimente sportive.

Utilizarea Bazinului Olimpic este permisa in afara orelor rezervate pentru pregatirea echipei de polo CSM Oradea pentru urmatoarele categorii de persoane:

 • i) membrii cotizanti ai CSM Oradea pe baza legitimatiei de sustinator, in intervalele orare stabilite in functie tipul de legitimatie;

 • ii) asociatile sportive care incheie contracte de inchiriere pentru culoare sau terenuri de polo, cu mentiunea ca acestea nu pot desfasura in aceste ore activitati generatoare de venituri/cursuri de invatare a inotului;

 • iii) persoane fizice care cumpara bilet sau abonament de intrare.

Orarul Bazinului Acoperit

 • 1. CLUBUL SPORTIV CRISUL

Luni-Sâmbătă

0600-0800 1300- 2130 Duminică- in functie de calendarul competitional.

Clubul Sportiv Municipal are acces, la solicitare, pentru echipa de polo seniori, la orice ora din programul de funcționare al Bazinului Acoperit.

In aceste intervale orare, la Bazinul Acoperit au acces doar sportivii legitimati din cadrul sectiilor de inot si polo ale CS Crisul Oradea, care au indeplinit baremele de participare la campionatele nationale de inot, respectiv fac parte din lotul echipelor de polo de la nivelul de copii in sus. Sportivii care nu se incadreaza in aceste categorii vor avea programate antrenamentele in cadrul orelor de pregatire/perfectionare platite din incinta bazinului olimpic.

 • 2. ALTI BENEFICIARI : în perioada anului scolar, in intervalul orar liber, poate fi inchiriat de catre institutii sau asociatii.

În perioada vacantelor scolare se desfasoara activitatea de pregatire pentru sportul de performanta copii si juniori, conform unui orar stabilit de Clubul Sportiv Municipal.

Art.7. (2) Orice modificări ale orarului, vor fi aduse la cunoștință beneficiarilor prin afișare sau prin înștiințări scrise, când se consideră necesar. Din momentul afișării pe o perioadă de șapte zile calendaristice modificările se consideră însușite de către beneficiari. Întreruperea accesului pe perioade mai lungi va fi notificată și afișată în timp util, eventualele abonamente emise pe această perioadă fiind prelungite corespunzător.

Art.7.(2) Beneficiarii activităților organizate în baza sportivă vor utiliza bazinele conform programarilor afisate la intrare. Clubul Sportiv Municipal isi rezerva dreptul modificarii programelor, în funcție de calendarul competițional, cu avizul prealabil al Administrației Imobiliare Oradea și cu informarea prealabilă a publicului cu minimum 48 de ore în avans.

Programul Bazinului Olimpic poate fi consultat pe site-ul Primăriei (www.oradea.ro) și pe alte canale mass-media.

Art.7.(3). Accesul în incinta bazei sportive se face în baza următoarelor documente:

 • - abonamente emise de Primăria municipiului Oradea -Direcția Patrimoniu, în cazul persoanelor fizice;

 • - a documentelor menționate în contractele încheiate între

Art.7.(3) Intrarea în bazin se face pe baza:

 • a) legitimatiilor de sustinator emise de CS Municipal in cazul persoanelor fizice;

 • b) documentelor mentionate in contractele incheiate intre CS Municipal si persoanele juridice;

Primăria municipiului Oradea -Direcția Patrimoniu și persoanele juridice;

 • - a legitimațiilor sau tabelelor nominale emise de către cluburile sportive ce au stabilite acorduri sau dreptul de folosință asupra bazei;

 • - bilete de intrare în cazul desfășurării de competiții sau manifestări sportive cu public;

 • c) legitimațiilor sau tabelelor in cazul cluburilor/asociatiilor sportive care au contracte cu CS Municipal;

 • d) biletelor de intrare sau abonamentelor

Art.7.(4) Abonamentele eliberate și având valabilitate o săptămână, permit accesul în incinta bazei sportive pe o durata de 7 zile neconsecutive, în intervalul de 30 de zile de la data eliberării acestuia.

Art.7.(4) Variantele de legitimații, bilete și abonamete care asigură accesul la baza sportivă sunt conform anexei nr.1 la prezentul regulament. Biletul de intrare este valabil pentru o singura intrare, durata de folosire a bazinului fiind de o ora. Legitimațiile se eliberează între 1 și 7 ale fiecărei luni, pe baza unui act de identitate care conține CNP (codul numeric personal) și pe baza unei adeverințe medicale care este valabilă șase luni.

La emiterea legitimației este necesară o poză în format mic.

Art.7.(5) Abonamentele eliberate și având valabilitate o lună, permit accesul în incinta bazei sportive pe o durata de 30 zile neconsecutive, în intervalul de 90 de zile de la data eliberării acestuia.

Art.7.(5) Abonamentele sunt valabile pentru 10 zile, pentru o durata de 30 zile din data eliberarii acestuia.

Art.7(6) Accesul cu autovehicule în curtea interioară este permis numai personalului angajat și desemnat de administrator, a persoanelor fizice sau reprezentanților persoanelor juridice menționate mai sus, în limita locurilor destinate parcării, fără obturarea sau blocarea căilor de acces.

Art.7.(6). Accesul cu autovehicule în curtea interioară este permis numai personalului angajat și/sau desemnat de Administrația Imobiliară Oradea, în limita locurilor destinate parcării, fără obturarea sau blocarea căilor de acces.

Art.7.(7). Însoțitorii beneficiarilor, au acces numai la tribună sau spațiile special amenajate în acest scop, precum și la grupurile sanitare, excepție făcând însoțitorii copiilor minori, cărora le este permis accesul la vestiare.

Art.7.(7) Insotitorii beneficiarilor au acces numai la tribuna si la grupurile sanitare, cu exceptia insotitorilor copiilor minori carora le este permis accesul la vestiare.

Art.7.(8) Intrarea, indiferent de tipul beneficiarului, se va consemna în registrul de acces de către angajatul administratorului, cu următoarele date:

 • - numele și prenumele persoanei, antrenorului, însoțitorului; denumirea persoanei juridice sau

clubului sportiv; seria și nr. abonamentului; data, ora intrării și ieșirii din bază; observații, unde este cazul; semnătura de confirmare a beneficiarului sau antrenorului,

 • -  obligativitatea solicitării documentelor doveditoare și înscrierea acestora în registru revine personalului de deservire și pază, iar beneficiarii au obligația prezentării celor solicitate.

Art.7(8) Beneficiarii au obligatia de a preda legitimatiile la intrare personalului de deservire si paza. Legitimatiile vor fi inapoiate in momentul predarii cheii dulapului din vestiar.

Art.7.(9). Competițiile, programul de pregătire și manifestările sportive au prioritate abonamentelor pentru public sau contractelor de închiriere, momentul și durata de desfășurare a acestora fiind afișate sau communicate în prealabil.

Art.7.(9) Competițiile, programul de pregătire și manifestările sportive au prioritate față de abonamentele pentru public sau contractele de închiriere, momentul și durata de desfășurare a acestora fiind afișate și comunicate în prealabil.

Art.7.(10). Este interzis accesul în ținută de stradă pe suprafețele destinate exclusiv desfășurării activității sportive sau de agrement, respectiv culoarele de pe marginea bazinelor, dușuri sau alte zone sau spații marcate în acest sens, cu excepția competițiilor sportive.

Art.7.(10) Este interzis accesul in tinuta de strada pe suprafetele destinate exclusiv desfasurarii activitatii sportive, dusuri sau alte spatii marcate in acest sens.

Art.7.(11) Beneficiarul este obligat sa foloseasca dusurile inainte de intrarea in apa. Este obligatorie purtarea castii de de înot, a costumului de baie și a papucilor de baie. Portarul sau antrenorul de serviciu au dreptul de a refuza accesul persoanelor care nu dispun de echopamentul adecvat.

Art.7.(12) Beneficiarii sunt obligati sa pastreze curatenia si ordinea in incinta bazei sportive.

Art.7.(13) Este interzis accesul minorilor neinsotiti sau nesupravegheati in bazin. După predarea abonamentelor

sau legitimațiilor la poartă vor răspunde de copii însoțitorii, antrenorii, sau instructorii.

Art.7.(14) Beneficiarii activităților organizate în baza sportivă sunt obligați sa foloseasca culoarele pentru inot corespunzatoare gradului propriu de performanta, astfel cum acestea vor fi stabilite de Clubul Sportiv Municipal Oradea. Culoarele de margine (0, 1, 8, 9) sunt destinate începătorilor, culoarele mediane (2, 3, 6, 7) sunt pentru avansați, iar culoarele centrale (4, 5) sunt pentru viteză.

Art.7.(15) Beneficiarii sunt obligati sa respecte sensul de inot pe culoar, sensul de deplasare fiind partea dreapta a culoarului.

Art.7.(16) Beneficiarii sunt obligati sa respecte indicatiile antrenorului de serviciu in timpul folosirii bazei sportive.

Art.8. Înaintea intrării în apă, beneficiarul este obligat să urmeze circuitul igienico-sanitar necesar, astfel încât ultima etapă să fie spălarea la duș. În bazin se va folosi numai echipament adecvat  și   acceptat de normele  și

reglementările în vigoare, fiind obligatorie utilizarea căștii.

Art.8. Înaintea intrării în apă, beneficiarul este obligat să urmeze circuitul igienico-sanitar necesar, astfel încât ultima etapă să fie spălarea la duș. În bazin se va folosi numai echipament adecvat și acceptat de normele și reglementările în vigoare.

Art.9. Cluburile sportive vor prezenta calendarul competițional, de pregătire și desfășurare a altor manifestări similare, pentru anul în curs și vor notifica administratorul cu cel puțin 30 de zile calendaristice asupra modificărilor apărute pe parcurs. De asemenea vor transmite liste cu persoanele desemnate să participle la antrenamente sau competiții și manifestări specifice, precum și lista sportivilor ce urmează să utilizeze baza sportivă.

Art.9 Clubul Sportiv Municipal Oradea este obligat sa afiseze modificarile programului zilnic de functionare cu minim 48 ore inainte de orice modificare a programului.

Art.10 Documentele necesare întocmirii abonamentului sunt:

 • - cartea sau buletinul de identitate al solicitantului;

 • - adeverință medicală eliberată de medicul de familie și analizele medicale epidemiologie

conform Ordinului Ministrului Sănătății nr.536/1997;

 • - două poze format mic;

 • - dovada achitării taxei de abonament

Art.10 Clubul Sportiv Municipal Oradea asigura organizarea si desfasurarea cursurilor de inot pentru copii si adulti.

Art.11. Beneficiarul va efectua periodic analizele epidemiologice, respectiv o data la șase luni.

Administratorul își rezervă dreptul de a solicita actualizarea analizelor medicale indiferent de data

emiterii acestora, la existența oricăror suspiciuni cu privire la starea de sănătate a persoanei vizate și interzicerea accesului în bazin, până la prezentarea acestora.

Art.11 Clubul Sportiv Municipal Oradea incheie contractele de prestari servicii cu instructorii si antrenorii care asigura asistenta in orele de program cu beneficiarii, cursuri de invatare a inotului și cursuri de perfectionare a inotului.

Art.12. Beneficiarii sunt obligați să păstreze ordinea și curățenia în incinta bazei sportive.

Art.12 Clubul Sportiv Municipal Oradea exercita dreptul de supraveghere și răspunde de toate activitatile desfasurate in incinta bazei sportive.

Art.13. Este interzis fumatul în incinta bazei sportive, cu excepția locurilor special amenajate.

Art.13. Este interzis fumatul în incinta bazei sportive, cu excepția locurilor special amenajate.

Art.14. Este strict interzis accesul minorilor în bazine neînsoțiți sau nesupravegheați.

Art.14.(1) Clubul Sportiv Municipal Oradea incheie contractele de inchiriere cu beneficiarii activităților derulate în bazin.

Art.14.(2) În repartizarea orelor si suprafetelor, prioritate absoluta are activitatea Clubului Sportiv Municipal Oradea și a loturilor nationale. Asociatiile si cluburile care solicita acces la baznie vor primi ore in functie de spatiul de timp ramas disponibil.

Art.14.(3) Clubul Sportiv Municipal se obliga sa reprogameze in compensare orele neefectuate de beneficiarii activităților din cauza modificarilor de program.

CAPITOLUL IV Sancțiuni

Art.15. Nerespectarea obligațiilor precizate mai sus conduce la aplicarea de avertismente și sancțiuni, după cum urmează:

 • - la încălcarea regulilor de igienă prevăzute, beneficiarul va fi avertizat verbal și în scris;

 • - încălcarea repetată a regulilor de igienă, conduce la anularea abonamentului și interzicerea accesului în incinta bazei;

 • - în cazul reprezentanților persoanelor juridice ce încalcă regulile amintite, se va trece la informarea superiorilor și/sau conducerii acestora, iar în cazul recidivei se vor dispune măsuri suplimentare de sancționare;

 • - sancțiunile de mai sus se aplică și pentru nerespectarea ordinei și curățeniei în incintă;

 • - la producerea de pagube sau exploatarea defectuoasă a bunurilor din dotare, persoanele

stabilite vinovate vor suporta integral paguba produsă;

 • - refuzul prezentării analizelor medicale solicitate, conduce la interzicerea accesului în bazin.

Art.15 Nerespectarea obligatiilor precizate în acest regulament conduce la aplicarea de avertismente si sanctiuni, dupa cum urmeaza:

 • - la incalcarea regulilor de igiena prevazute, beneficiarul va fi avertizat, iar acest avertisment va fi menționat în registrul de evidență.

 • - incalcarea repetata a regulilor de igiena conduce la interzicerea accesului in incinta bazei sportive;

 • - sanctiunile de mai sus se aplica si pentru nerespectarea ordinii si curateniei in incinta bazei sportive;

 • - la producerea de pagube sau exploatarea defectuoasa a bunurilor din dotare, persoanele vinovate vor suporta integral paguba produsă; de acest lucru va răspunde Clubul Sportiv Municipal Oradea prin antrenorii și instructorii desemnați de acesta

 • -  comportamentul inadecvat al beneficiarilor față de personalul angajat sau față de alți beneficiari (injurii, comportament scandalos și agresiv, limbaj și gesturi ofensatoare) duce la interzicerea accesului în bazin și la anularea abonamentului sau legitimației.

 • -  în cazul producerii de pagube sau al exploatării defectuoase a bunurilor din dotare, persoanele vinovate vor suporta integral paguba produsă; de acest lucru va răspunde Clubul Sportiv Municipal Oradea prin antrenorii și instructorii desemnați de acesta.

Art.16.(1). Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasă, producerea de distrugeri dotărilor, echipamentelor, spațiilor sau oricăror alte bunuri puse la dispoziție, atrage după sine consecințele prevăzute de reglementările și legislația în vigoare.

Art.16.(1). Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasa, producerea de distrugeri dotarilor, echipamentelor, spatiilor sau oricaror alte bunuri puse la dispozitie, atrage dupa sine consecintele prevazute de reglementarile legale in vigoare

Art.16.(2) Personalul de deservire și pază a bazei va consemna printr-un proces verbal de constatare neregulile apărute, persoanele vinovate, sancțiunile aplicate, în caz contrar vor suporta cheltuielile de readucere la forma inițială a pagubelor produse.

Art.16.(2) Personalul de deservire și pază a bazei va consemna printr-un proces verbal de constatare neregulile apărute, persoanele vinovate, sancțiunile aplicate.

Art.17. Nerespectarea oricăror alte reglementări, norme și prevederi legale în vigoare atrage după sine suportarea consecințelor de către făptuitori.

Art.17. oricaror alte reglementari, norme si prevederi legale in vigoare atrage dupa sine suportarea consecintelor de catre faptuitori.

Art.18. Administratorul bazei sportive nu își asumă responsabilitatea pentru nerespectarea prezentului Regulament de către beneficiar, respectiv nu va acorda despăgubiri morale sau financiare în cazul producerii de accidente, pagube morale sau materiale.

Orice litigiu sau neînțelegere va fi rezolvată pe cale amiabilă între părți, iar în cazul nerezolvării acestora, litigiile vor fi soluționate în instanță.

Art.18.(1) Administrația Imobiliară Oradea nu isi asuma responsabilitatea pentru nerespectarea prezentului Regulament de catre Clubul Sportiv Municipal Oradea și de către beneficiarii activităților organizate în baza sportivă, respectiv nu va acorda despagubiri morale sau financiare in cazul producerii de accidente, pagube morale sau materiale.

Art.18.(2) Angajații Administrației Imobiliare Oradea vor răspunde de toate instalațiile aferente întregului bazin și acoperă costurile de funcționare a acestora, mai puțin tabela de afișaj electronică, după cum urmează:

 • - generatorul de energie electrică

 • - punctul termic

 • - pompele de filtrare și recirculare a apei

 • - filtrele-curatarea filtrelor

 • - cilerele

 • - robotul

 • - tratarea apei cu substanțe chimice

 • - analizele microbiologice

 • - menținerea apei la temperatura de 26.00-28.00

 • - instalațiile de aer condiționat

 • - instalațiile de încălzire

 • - spalarea bazinului

 • - centrala antiincendiu

 • - hidranti

 • - iluminat interior si exterior

 • - statia de amplificare

 • - instalatiile sanitare

 • - spatiu verde din interior si exterior

 • - parcari

 • - curatenia vestiarelor si a anexelor

 • - organizarea si supravegherea serviciul de paza

CAPITOLUL V Administrarea resurselor financiare

Art.19. Resursele financiare ale bazei sportive sunt administrate prin intermediul Primăriei

Municipiului Oradea - Direcției Patrimoniu.

Art.19. Resursele financiare necesare îndeplinirii sarcinilor Administrației Imobiliare Oradea, stabilite prin HCL nr._____/16.03.2009 și prin prezentul regulament, în

vederea funcționării bazei sportive sunt asigurate din bugetul local al municipiului Oradea.

Art.20. Primarul Municipiului Oradea are calitatea de ordonator principal de credite, revenindu-i în acest sens toate răspunderile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare, privind gestionarea resurselor publice.

Art.20 Directorul executiv al Administrației Imobiliare Oradea are calitatea de ordonator terțiar de credite, revenindu-i în acest sens toate răspunderile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare, privind utilizarea resurselorpublice.

Art.21. Finanțarea cheltuielilor curente si de capital ale bazei sportive este asigurată astfel:

 • - din venituri proprii,

 • - din subvenții,

 • - din donații și sponsorizări,

 • - din alte surse constituite în condițiile prevăzute de actuala legislație în vigoare.

Art.21 Celelalte cheltuieli necesare desfășurării activităților în bazine (echipamente sportive, plute etc.) vor fi suportate din bugetul Clubului Sportiv Municipal Oradea

Art.22. Baza sportivă are evidenta structurata astfel:

 • evidenta financiar-contabila,

 • evidenta tehnico-operativa.

Art.22 La nivelul Administrației Imobiliare Oradea baza sportivă are evidenta structurata astfel:

 • - evidenta financiar-contabila,

 • - evidenta tehnico-operativa.

Art.23 Evidenta financiar contabila se tine distinct, potrivit legislației in vigoare si este structurata astfel:

 • - evidenta bugetara,

 • - evidenta contabila.

Este interzisă efectuarea de operațiuni de încasări și plăți prin intermediul Băncilor Comerciale.

Art.23 Evidenta financiar contabila se tine distinct, potrivit legislației in vigoare si este structurata astfel:

 • - evidenta bugetara,

 • - evidenta contabila.

Art.24. Evidenta contabila asigură evidenta patrimoniului, a mijloacelor bănești, precum si a

principalelor operațiuni patrimoniale ale bazei sportive fiind organizată distinct prin intermediul Direcției Economice -Serviciul Financiar Contabil astfel:

 • - evidența mijloacelor fixe,

 • - evidența decontărilor cu terții,

 • - evidența mijloacelor bănești,

 • - evidența fondurilor,

 • - evidența cheltuielilor,

 • - evidența veniturilor,

 • - evidența materialelor,

 • - evidența finanțărilor din bugetul local

Art.24. Evidenta contabila asigură evidenta patrimoniului, a mijloacelor bănești, precum si a principalelor operațiuni patrimoniale ale bazei sportive fiind organizată, conform prevederilor legale în vigoare, atât la Administrația Imobiliară Oradea cât și la nivelul Clubului Sportiv Municipal Oradea.

Art.25. Bugetul de venituri și cheltuieli al bazei sportive se aprobă distinct, o dată cu aprobarea

bugetului de venituri și cheltuieli al Primăriei Municipiului Oradea, având următoarea structură:

 • a) la venituri:

 • - venituri din închirierea bazei sportive,

 • - donații și sponsorizări,

 • - alte surse constituite în condițiile legii;

 • b) la cheltuieli;

 • - cheltuieli de personal,

Art.25. Bugetul de venituri și cheltuieli necesar administrării, punerii la dispoziție și desfășurării activităților în baza sportivă se aprobă odată cu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Imobiliare Oradea precum și a bugetului de venituri și cheltuieli aal Clubului Sportiv Municipal Oradea, având structura prevăzută de legislația în vigoare.

 • - cheltuieli materiale și servicii,

 • - cheltuieli de capital.

Art.26. Contul de execuție bugetară se aprobă în condițiile legii, o dată cu aprobarea contului de execuție bugetară al Primăriei Municipiului Oradea.

Art.26 Contul de execuție bugetară al Administrației Imobiliare Oradea ți al Clubului Sportiv Municipal Oradea se aprobă în condițiile legii, o dată cu aprobarea contului de execuție bugetară al municipiului Oradea.

Art.27. Darea de seama contabilă a bazei sportive este componentă a dării de seama a Primăriei Municipiului Oradea, care se predă trimestrial la organele de specialitate ale Consiliului Local.

Art.28. Din bugetul local, prin capitolul 59.02. - Cultura, religie, sport și activități de tineret se aprobă finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:

 • - cheltuieli materiale și prestări servicii,

 • - cheltuieli de capital

Art.29. Veniturile din donații și sponsorizări sunt venituri cu destinație specială fiind utilizate numai

pentru realizarea obiectului pentru care au fost finanțate . Veniturile din chirii sunt venituri proprii ale bazei sportive utilizate pentru finanțarea activității de întreținere și gospodărire.

Art.27. Pentru serviciile de punere la dispoziție a bazei sportive, de care beneficiază Clubul Sportiv Municipal, acesta din urmă datorează Administrației Imobiliare Oradea suma de 1.000 lei/lună la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată. Veniturile din chirii spații situate în incinta bazei sportive sunt venituri ale Administrației Imobiliare Oradea. Deasemenea, abonamentele eliberate de Administrația Imobiliară înainte de data de 31.03.2009 vor fi valabile și după această dată, pana la expirarea valabilitatii conform hotararilor de consiliu local in baza carora s-au eliberat.

Art.28. Clubul Sportiv Municipal Oradea are dreptul de a încasa venituri pentru sine, în nume propriu, din desfășurarea activităților în cadrul celor două bazine.

Art.29 Veniturile din donații și sponsorizări sunt venituri cu destinație specială fiind utilizate numai pentru realizarea obiectului pentru care au fost finanțate.

Art.30. Exercitarea atribuțiilor de audit public intern și control financiar preventiv propriu se realizează prin intermediul compartimentului de audit intern, din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.30. Exercitarea atribuțiilor de audit public intern se realizează prin intermediul compartimentului de audit intern, din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Oradea.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale și tranzitorii

Art.31 La efectuarea lucrărilor de întreținere, reparații capitale, investiții administratorul va înștiința programul de acces la bazine și măsurile suplimentare ce se impun, atunci când este cazul.

Art.31. La efectuarea lucrărilor de întreținere, reparații capitale, investiții Administrația Imobiliară Oradea va înștiința programul de lucrări și măsurile suplimentare ce se impun, atunci când este cazul.

Art.32. Informații suplimentare, reclamații, solicitări, altele decât cele menționate în cele de sus vor fi adresate sau depuse în scris administratorului, prin serviciile de relații cu publicul din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.32. Solicitările de informații suplimentare, reclamațiile și solicitările cu privire la starea tehnică a bazei sportive vor fi depuse în scris la Administrația Imobiliară Oradea, iar în ceea ce privește activitatea desfășurată în baza sportivă solicitările de informații suplimentare, reclamațiile și solicitările cu privire la organizarea activității vor fi depuse în scris la sediul Clubului Sportiv Municipal Oradea

Art.33. Programul personalului de administrare a bazei sportive în cursul zilelor de luni - sâmbătă este între orele 06,00 - 24,00, iar duminica este intre orele 07,00 - 22,00.

Art.33. Programul personalului angajat la Administrația Imobiliară Oradea pentru desrvirea bazei sportive este următorul :

 • -   în cursul zilelor de luni - sâmbătă între orele 06,00 -24,00,

 • -   duminica este intre orele 07,00 - 22,00.

Art.34. Accesul la baza sportivă a persoanelor fizice se va face cu începere de la data de 01 iulie 2005.

Se elimină

Art.35. Pentru beneficiarii persoane fizice, accesul se va putea face pe bază de abonament, a cărui valoare urmează a fi stabilită de către Primarul municipiului Oradea.

Se elimină

Art.36. Administratorul își rezervă dreptul de a opera orice alte modificări sau complectări la prezentul Regulament, ori de câte ori este necesar.

Se elimină

Anexa nr. I

Program Bazin Olimpic „loan Alexandrescu”

Pornind de la conceptul susținerii activitatii de performanta de către activitatea sportiva de masa si de agrement , prin utilizarea la maximum a capacitatii bazelor sportive existente, dse pot individualiza doua categorii de potențiali susținători:

 • a. persoane fizice;

 • b.  societăți comerciale si instituții.

 • A. Asigurarea de venituri pentru CSM cu ajutorul sutinatorilor individuali/persoane fizice:

Pe baza legitimațiilor de susținător al sportului, CSM Oradea oferă diverse facilitați acestor sponsori individuali in funcție de valoarea contribuțiilor achitate. Aceste legitimații inlocuiesc sistemul de abonamente existent la ora actuala. Legitimațiile vor fi de culori diferite, fiecare culoare corespunde unei contribuții lunare determinate. Sistemul va permite in viitor si controlul asupra persoanelor aflate in incinta bazei sportive prin utilizarea brățărilor avand aceeași culoare cu tipul legitimației de susținător.

Variante de nivele de contributii/valoarea susținerii lunare si facilitățile oferite conform ANEXEI 1.1.:

1. Contribuție 350 RON/luna/ negru

 • ■    intrare la orice ora rezervata publicului;

 • ■   curs de perfecționare asistat/10 ore/luna;

 • ■   intrare libera la toate competițiile organizate de secțiile CSM - tribuna oficiala

2 Contribuție 300 RON/luna/rosu:

 • ■  curs de inițiere inot /copii sau adulti

durata 12/ ore

grupa max 5 persoane

3. Contribuție 200 RON/luna/galben:

 • ■  curs de inițiere inot /copii sau adulti:

durata 12/ore;

grupa max 12 persoane;

4. Contribuție 150 RON luna/ bleu marin

 • ■  intrare zilnică/o oră/ în intervalul orar rezervat publicului + un însoțitor/copil până la 14 ani;

5  Contribuție 100 RON/luna/verde

• curs de inot/polo perfecționare pentru copii 16 ore/lună;

6  Contribuție 75 RON/luna/portocaliu

Intrare o oră în intervalul rezervat publicului în zilele de: luni, miercuri, vineri;

7  Contribuție 75 RON/luna/maro

Intrare o oră în intervalul rezervat publicului în zilele de: marți, joi, sâmbătă;

8  Contribuție 75 RON/luna/ocru

Intrare o oră în intervalul rezervat publicului între orele: 12 - 14,30; 22 - 24 și duminica toată ziua;

9 Contribuție 50 RON/luna/ albastru

■ pentru copii,sportivi nelegitimati din grupele de performanta inot si polo 20 ore/lună;

1 0. Contribuție 50 RON/luna/ alb

intrare zilnica, o ora in intervalul 06-08;

1 1 Contribuție 50 RON/luna/ gri

intrare sambata-duminica in intervalul 12-14;18-21;

1 2 Contribuție 50 RON/luna/roz

intrare sambata-duminica pentru familii/ 2adulti si doi copii/ in intervalul 16-18.

 • B. Asigurarea de venituri pentru CSM cu ajutorul sutinatorilor societăți comerciale si instituții:

• inchiriere de culoare pentru inot de agrement pentru societăți comerciale: 25 RON/ora

 • C. Alte categorii de utilizatori:

Intrare pentru asociații sportive si cluburi:

chirie teren 25x15 m. de la40 RON/ora chirie culoar 25 m de la 15 RON/ora

Intrare pentru cei care nu sunt susținători:

Bilet - 25 RON - intrare solo/ o ora, Abonament - 200 RON - intrare 10 zile /o ora/zi/

Notă: Contravaloarea biletelor pentru intrare solo/o oră, pentru cei care nu sunt susținători, va fi modificată în sezonul estival - iunie - august la valoare dublă.

PROGRAM BAZIN OLIMPIC

Luni - Vineri

PUBLIC

CSM

06-09

-

bazin partajat

09-09,45

-

09,45- 12

12-14,30

-

-

14,30-20

bazin partajat pe lungime

20-21

21 -24

-

Sâmbătă - Duminică

Bazinul este destinat publicului în funcție de calendarul competițional.

Orele rezervate exclusiv publicului se modifică doar în cazul unor competiții sau evenimente sportive

COD CULORI LEGITIMAȚII SUSȚINĂTOR


350 RON/luna/ negru/ -intrare la orice ora rezervata publicului -curs de perfecționare asistat' 10 ore/luna -intrare libera la toate competițiile organizate, de secțiile CSM, la tribuna oficiala
UUU UULURI LEG IȚIM ATI! SUSȚINĂTOR


M?

Ml‘> îî< |\ t»li3 • »>»«         l

n*^i*rw,îWB

v

;■ >• IU »\ biir.i ■J.*țl».il

|!'I»IHA «..<> • i.l.

?>f IlOV hiiiis .ilfuuru    '

tWSCM

1

V

»->»««.'. ,

V

i 1<» i\ liuui jHirftvi'jibu j

W**

................„.....i

5l«IMnt)4 •».»»«      |

ț?

-0 |<1 t\ hi,!.. liȘ

5T

■‘((•IM.,.             i

...............

?

.-.11 |»o‘‘ I..I. . : .

1

f