Hotărârea nr. 396/2009

privind aprobarea unor mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare pentru reabilitarea, extinderea ºi modernizarea Liceului Sportiv “Bihorul” din Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor măsuri pentru aprobarea temei de proiectare pentru reabilitarea, extinderea și modernizarea Liceului Sportiv “Bihorul” din Oradea.

Analizând raportul de specialitate nr.47613 din 07.05.2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Reabilitarea, extinderea și modernizarea Liceului Sportiv “Bihorul” din Oradea”;

Văzând că există oportunitatea accesării de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 -Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, în această etapă intervențiile fiind necesare pentru conformarea unității școlare la normele privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească în vederea obținerii autorizației de funcționare dar și pentru crearea unui climat propriu desfășurării actului educațional.

Ținând cont de prevederile Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, actualizată;

Văzând dispozițiile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, actualizată;

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.3, art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 Se aprobă executarea lucrărilor de reabilitare, extindere și modernizare a Liceului Sportiv “Bihorul” din Oradea.

Art.2 Se aprobă realizarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții cu denumirea „Reabilitarea, extinderea și modernizarea Liceului Sportiv “Bihorul” din Oradea și a contractării acestui studiu de fezabilitate conform O.U.G. nr.34/2006 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare conform temei de proiectare cuprinsă în anexă la prezentul raport de specialitate

Art.3 Se aprobă suportarea contravalorii studiului de fezabilitate din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea.

Art.4 Constituie anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre tema de proiectare pentru „Reabilitarea, extinderea și modernizarea Liceului Sportiv “Bihorul” din Oradea”.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe;

 • -   Direcția Economică;

 • -  Administrația Imobiliară Oradea

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 11 mai 2009

Nr.396.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

TEMA DE PROIECTARE. CERINȚE. SPECIFICAȚII. CONDIȚIONĂRI

J                                                                        J                                                 J

Reabilitarea, extinderea și modernizarea Liceului Sportiv “Bihorul” din Oradea

Date generale

 • 1.      Denumirea obiectivului de investiții : Reabilitarea, extinderea și modernizarea Liceului Sportiv “Bihorul” din Oradea

 • 2.      Faza supusă contractării: expertiza tehnică, audit energetic, documentații pentru obținerea avizelor acordurilor și autorizațiilor necesare, studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, PAC, PT, CS, DDE, consultanță oferită de-a lungul realizării serviciilor anterior menționate și pe parcursul etapelor de evaluare de către finanțator.

 • 3.      Amplasamentul: județul Bihor, localitatea Oradea, strada str. Matei Basarab nr. 4,

 • 4.      Titularul investiției: Municipiul Oradea - Primăria Municipiului Oradea

 • 5.      Beneficiarul investiției: Municipiul Oradea - Primăria Municipiului Oradea

Informații generale privind proiectul

Liceul Sportiv “Bihorul” Oradea este amplasat între Parcul N. Bălcescu și Grădina Zoologică și este format din două zone de clădire în regim de înălțime P+3 și P+2. Pentru desfășurarea activităților sportive din această unitate de învățământ sunt folosite facilitățile proprii precum și cele ale Stadionului Tineretului. În vederea valorificării potențialului psiho-motric al copiilor/tinerilor, a maximizării aptitudinilor pentru sportul de performanță, a promovării unui învățământ vocațional de calitate, a includerii municipiului Oradea în circuitul competițiilor naționale și internaționale și a creșterii prestigiului municipiului si județului (și a investițiilor) în acest domeniu, în cadrul liceului ar fi necesare reabilitarea și modernizarea clădirii existente precum și extinderea pe orizontală și dacă este posibil și pe verticală a funcționalităților existente.

În vederea acoperirii costurilor acestor lucrări, municipalitatea dorește să fructifice posibilitățile de finanțare oferite de Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, în această etapă intervențiile fiind necesare pentru conformarea unității scolare la normele privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească în vederea obținerii autorizației de funcționare dar și pentru crearea unui climat propriu desfășurării actului educațional.

Cadrul legal: conform anexei 11 - Referințe legislative din Ghidul solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 -Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

Atenție!!!

 • •      HG nr. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general și a Metodologiei pentru elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții este abrogată și înlocuită de HG nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, aceasta din urmă completată cu Ordinul 863/2008 din 02 iulie 2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții"

 • •       Pentru elaborarea documentației se va ține cont și de Nota Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor privind documentațiile tehnico-economice elaborate pentru investițiile publice și care se anexează cererilor de finanțare prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum și de alte documente, note sau corrigendum-uri emise de Autoritatea de Management POR sau alte structuri abilitate relevante pentru proiect.

 • •      PAC, PT, CS, DDE se vor întocmi numai după aprobarea finanțării investiției.

 • •       Orice modificări ale actelor normative sau de reglementare intervenite pe parcursul desfășurării contractului privind elaborarea studiului de fezabilitate atrage după sine implementarea obligatorie a acestora de către contractant fără alte pretenții financiare.

 • •       La solicitarea de completări de către avizatori, respectiv Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, sau alte instituții competente și îndreptățite, inclusiv comisia de recepție a autorității contractante a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție/studiului de fezabilitate, se va trece la realizarea acestora, fără alte pretenții financiare din partea elaboratorului.

 • •       Analiza cost-beneficiu se va realiza obligatoriu (dacă nu este inclusă în SF/ documentația tehnică de avizare)

 • •       Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale:

 • - fonduri structurale: maxim 85% din totalul costurilor eligibile ale proiectului;

 • - fonduri de la bugetul de stat: 13% din totalul costurilor eligibile;

 • - fonduri din bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 2%, din costurile               eligibile, la care

se vor adăuga costurile neeligibile ale proiectului.

 • - Cheltuielile neeligibile pentru obiectivul de investiție sunt: T.V.A., dobânda și alte comisioane, etc.

TEMA DE PROIECTARE

Etapele și documentațiile solicitate a fi realizate :

 • 1.  expertiza tehnică a clădirii

 • 2.  auditul energetic

 • 3.  documentația pentru obținerea avizelor acordurilor și autorizațiilor necesare

 • 4.  studiul de fezabilitate/DALI

 • 5.  PT, CS, DDE (se va întocmi numai după aprobarea finanțării investiției)

 • 6.  consultanță oferită de-a lungul realizării serviciilor de la punctele 1. - 5. și pe parcursul etapelor de evaluare de către finanțator

Prin studiul de fezabilitate / DALI și proiectul tehnic se va urmări în principal realizarea următoarelor:

 • -   lucrări de amenajare a terenului și amenajări pentru protecția mediului dacă sunt necesare

 • -   activități de extindere pe verticală - mansardare zona corp P+2E, dacă expertiza tehnică a clădirii permite -precum și pe orizontală prin construirea unui corp anexă în continuarea clădirii existente care să fie legat structural și funcțional.

 • -   facilitarea accesului persoanelor cu handicap locomotor în toate corpurile de clădire;

 • -   modernizarea utilităților, inclusiv crearea de facilități speciale pentru persoanele cu dizabilități, pentru toate tipurile de infrastructură educațională;

 • -   modernizarea și extinderea utilităților necesare funcționării obiectivului investiției de bază, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, radio comunicații, telecomunicații;

 • -   modernizarea instalațiilor de paratrăsnet;

 • -   modernizarea rețelelor exterioare, branșamentelor și racordurilor ținând cont și de noii consumatori;

 • -   consolidarea elementelor stabilite de expertiza tehnică;

 • -   reabilitarea termică a clădirilor - termosisteme pentru fațade, numai dacă auditul energetic al clădirii concluzionează asupra necesității realizării acestora (termoizolația și finisajele exterioare);

 • -   modernizarea tâmplăriei de lemn și PVC;

 • -   reabilitarea finisajelor interioare, inclusiv acoperirea coridoarelor cu gresie;

 • -   dotarea cu și achiziționarea de echipamente de specialitate, precum echipamente didactice, echipamente pentru pregătirea profesională, echipamente IT;

 • -   procurarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale;

 • -   proiectare și asistență tehnică, cuprinzând cheltuielile privind studiile de teren, obținerea de avize, acorduri și autorizații, proiectarea și ingineria, consultanța și asistența tehnică;

 • -   organizarea de șantier, lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier (lucrări de nivelări ale terenurilor naturale, dezafectări locale de căi de comunicație sau construcții, branșarea la utilități, realizarea de căi de acces), activitățile conexe organizării de șantier (obținerea autorizației de execuție a lucrărilor de organizare de șantier; taxe de amplasament; întreruperea temporară a rețelelor de distribuție de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale; contractele temporare cu furnizorii de utilități și cu unitățile de salubrizare);

 • -   activități de audit, publicitate și informare, cu respectarea prevederilor contractului de finanțare;

 • -   toate cele de mai sus în cazul în care acestea sunt necesare.

Termene și condiții de elaborare și predare:

Documentațiile se vor realiza distinct după cum urmează:

 • -   documentații pentru obținerea de avize și acorduri (conform cerințelor pentru fiecare avizator în parte - uzual 2 exemplare din fiecare documentație)

 • -   expertiza tehnică: 6 exemplare

 • -   auditul energetic: 6 exemplare

 • -   studiul de fezabilitate / DALI: 7 exemplare

 • -  PAC: 2 exemplare

 • -  PT, CS, DDE: 6 exemplare

 • -   documentația se va preda într-un exemplar și pe suport electronic (CD sau DVD)

Termene de elaborare. Grafic de eșalonare.

Nr. crt.

Documentații/T ermene

30 zile calendaristi ce de la semnarea contractului

Ziua 30 de la semnarea contractului

30 zile calendaristice de la obținerea avizelor și acordurilor necesare

După recepția documentațiilor, conform prevederilor contractuale

30 de zile calendaristic e de la obținerea finanțării necesare

Conform prevederilor contractuale

După recepția documentați ilor, conform prevederilor contractuale

1

Expertiza tehnică

2

Auditul energetic

3

Documentații pentru obținerea de avize și acorduri

4

Predarea 1,2,3

5

Studiul de fezabilitate /

DALI

6

Recepția studiului de fezabilitate / DALI de către contractant

7

Plata contravalorii fazelor 1,2,3,4,5

8

PAC,

PT,CS,.DDE

9

Recepția PAC, PT, CS,DDE

10

Plata PAC, PT, CS, DDE

Condiționări :

TOATE documentațiile se vor elabora conform ultimei versiuni a Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 -Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

Important

Ghidul solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă” se poate descărca de pe pagina oficială de internet www.inforegio.ro

Condiții de eligibilitate a participanților:

 • 1.  Experiență similară - cerință minimă - îndeplinirea și finalizarea în ultimii 3 ani a cel puțin un contract privind servicii de proiectare la nivel de SF, DALI sau PT. Experiența similară va fi dovedită cu contracte sau documente care indică existența unor raporturi contractuale cu beneficiari și recomandări de la aceștia.

 • 2.  Documente privind certificarea cf. SR EN ISO 9001:2001 (sistem management al calității), SR EN 14001:2005 (sistem management de mediu), ISO 18001:1999 (sistem al managementului sănătății și securității ocupaționale).

 • 3.  Să dețină o persoană cu experiență de minim 3 ani, în domeniul proiectării dovedită cu CV, copie xerox după cartea de muncă și contractul individual de muncă încheiat cu ofertantul.

Având în vedere faptul că proiectul vizat presupune atât lucrări de reabilitare cât și lucrări de extindere, se va realiza o documentație tehnico-economică integrată ce va cuprinde DALI pentru partea de lucrări de reabilitare și SF pentru partea de lucrări de extindere conform Ghidului Solicitantului precum și a legislației în vigoare.

 • I. CONȚINUTUL CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE (în conformitate cu prevederile HOTĂRÂRII nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții)

 • I.A. Piese scrise

Date generale:

 • 1. denumirea obiectivului de investiții;

 • 2. amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul);

 • 3. titularul investiției;

 • 4. beneficiarul investiției;

 • 5. elaboratorul studiului.

Informații generale privind proiectul

 • 1. situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

 • 2. descrierea investiției:

 • a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării investiției, precum și scenariul tehnicoeconomic selectat;

 • b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung):

 • - scenarii propuse (minimum două);

 • - scenariul recomandat de către elaborator;

 • - avantajele scenariului recomandat;

 • c) descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz;

 • 3. date tehnice ale investiției:

 • a) zona și amplasamentul;

 • b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;

 • c) situația ocupărilor definitive de teren: suprafața totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;

 • d) studii de teren:

- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referință național;

 • - studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fișelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări;

 • - alte studii de specialitate necesare, după caz;

 • e) caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate, și variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

 • f) situația existentă a utilităților și analiza de consum:

 • - necesarul de utilități pentru varianta propusă promovării;

 • - soluții tehnice de asigurare cu utilități;

 • g) concluziile evaluării impactului asupra mediului;

 • 4. durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției.

Costurile estimative ale investiției

J

 • 1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

 • 2. eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.

Analiza cost-beneficiu:

 • 1. identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință;

 • 2. analiza opțiunilor*1);

*1) Varianta zero (variantă fără investiție), varianta maximă (variantă cu investiție maximă), varianta medie (variantă cu investiție medie); se va preciza varianta selectată.

 • 3. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu;

 • 4. analiza economică*2), inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu;

*2) Este obligatorie doar în cazul investițiilor publice majore.

 • 5. analiza de senzitivitate;

 • 6. analiza de risc.

Sursele de finanțare a investiției

i                                                !

Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.

Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

 • 1. număr de locuri de muncă create în faza de execuție;

 • 2. număr de locuri de muncă create în faza de operare.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

 • 1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în prețuri - luna, anul, 1 euro = .....lei),

din care:

 • - construcții-montaj (C+M);

 • 2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

 • - anul I;

 • - anul II

 • 3. durata de realizare (luni);

 • 4. capacități (în unități fizice și valorice);

 • 5. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.

Avize și acorduri de principiu

 • 1. avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției;

 • 2. certificatul de urbanism;

 • 3.  avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații etc.);

 • 4. acordul de mediu;

 • 5. alte avize și acorduri de principiu specifice.

I. B. PIESE DESENATE:

 • 1. plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000);

 • 2. plan general (1: 2000 - 1:500);

 • 3. planuri și secțiuni generale de arhitectură, rezistență, instalații, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităților ce concură la realizarea proiectului;

 • 4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

 • II. CONȚINUTUL CADRU AL DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII (în conformitate cu prevederile HOTĂRÂRII nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții)

II.A. PIESE SCRISE

Date generale:

 • 1.  Denumirea obiectivului de investiții

 • 2.  Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul)

 • 3.  Titularul investiției

 • 4.  Beneficiarul investiției

 • 5.  Elaboratorul documentației

Descrierea investiției

J

 • 1.  Situația existentă a obiectivului de investiții:

 • •  Starea tehnică, din punct de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții, potrivit legii

 • •  Valoarea de inventar a construcției

 • •  Actul doveditor al forței majore, după caz

 • 2.  Concluziile raportului de expertiză tehnică/ audit energetic:

 • •  Prezentarea a cel puțin 2 opțiuni

 • •  Recomandarea expertului/ auditorului energetic asupra soluției optime din punct de vedere tehnic și economic, de dezvoltare în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Date tehnice ale investiției

J

 • 1.  Descrierea lucrărilor de bază și a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma finalizării lucrărilor de bază

 • 2.  Descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spațiile consolidate/ reabilitate/ reparate

 • 3.  Consumuri de utilități:

 • a)  Necesarul de utilități rezultate, după caz în situația executării unor lucrări de modernizare

 • b)  Estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități

Durata de realizare și etapele principale

 • 1. Graficul de realizare a investiției

Costurile estimative ale investiției

J

 • 1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

 • 2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

Indicatori de apreciere a eficienței economice

Analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenții față de valoarea de inventar a construcției

Surse de finanțare a investiției

J                                                             J

Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.

Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

 • 1.  Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

 • 2.  Număr de locuri de muncă create în faza de operare

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

 • 1.  Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în prețuri - luna, anul, 1 Euro =.....lei)

din care:

- Construcții montaj (C+M)

 • 2.  Eșalonarea investiției (INV/C+M)

 • •  Anul I

 • •  Anul II

 • 3.  Durata de realizare (luni)

 • 4.  Capacități (în unități fizice și valorice)

 • 5.  Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.

Avize și acorduri de principiu

 • 1.  Certificatul de urbanism

 • 2.  Avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații etc.)

 • 3.  Acordul de mediu

 • 4.  Alte avize și acorduri de principiu specifice tipului de intervenție

II.B. PIESE DESENATE

 • 1.  Plan de amplasare în zonă (scara 1:10.000)

 • 2.  Plan general (scara 1:1000 )

 • 3.  Relevee: planuri: subsol, parter, etaje, pod-șarpantă, secțiuni caracteristice, fatade.

 • 4.  Planuri și secțiuni generale de arhitectură cu propuneri pentru amenajarea funcțiunilor solicitate prin tema în doua variante, rezistență, instalații, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităților ce concură la realizarea proiectului.

 • 5.  Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

 • III. PROIECTUL TEHNIC ȘI DETALIILE DE EXECUȚIE (în conformitate cu prevederile ORDINULUI nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții") vor conține:

III.A. PĂRȚILE SCRISE

J

1. Date generale:

 • - denumirea obiectivului de investiții;

 • - amplasamentul (județul, localitatea, adresa poștală și/sau alte date de identificare);

 • - titularul investiției;

 • - beneficiarul investiției;

 • - elaboratorul proiectului.

2. Descrierea generală a lucră rilor

 • 2.1. În cadrul secțiunii "Descrierea lucrărilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente:

 • a) amplasamentul;

 • b) topografia;

 • c) clima și fenomenele naturale specifice zonei;

 • d) geologia, seismicitatea;

 • e) prezentarea proiectului pe specialități;

 • f) devierile și protejările de utilități afectate;

 • g) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea pentru lucrări definitive și provizorii;

 • h) căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea;

 • i) trasarea lucrărilor;

 • j) antemăsurătoarea;

 • 2.2. Memorii tehnice pe specialități.

3. Caietele de sarcini

Sunt documentele care reglementează nivelul de performanță a lucrărilor, precum și cerințele, condițiile tehnice și tehnologice, condițiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranțe și altele de aceeași natură, care să garanteze îndeplinirea exigențelor de calitate și performanță solicitate.

Caietele de sarcini se elaborează de către proiectant pe specialități, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planșe, și nu trebuie să fie restrictive.

 • 3.1. Rolul și scopul caietelor de sarcini:

 • a) fac parte integrantă din proiectul tehnic;

 • b) reprezintă descrierea elementelor tehnice și calitative menționate în planșe și prezintă informații, precizări și prescripții complementare planșelor;

 • c) planșele, breviarele de calcul și caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative înscrise în planșe sunt scurte și cu caracter general, vizând în special explicitarea desenelor;

 • d) detaliază notele și cuprind caracteristicile și calitățile materialelor folosite, testele și probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările și probele acestor lucrări, ordinea de execuție și de montaj și aspectul final;

 • e) împreună cu planșele, trebuie să fie astfel concepute încât, pe baza lor, să se poată determina cantitățile de lucrări, costurile lucrărilor și utilajelor, forța de muncă și dotarea necesară execuției lucrărilor;

 • f) elaborarea caietelor de sarcini se face de către proiectanți - arhitecți și ingineri specialiști -, pentru fiecare categorie de lucrare;

 • g) stabilesc responsabilitățile pentru calitățile materialelor și ale lucrărilor și responsabilitățile pentru teste, verificări, probe;

 • h) redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă și sistematizată;

 • i) prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiției;

 • j) prevăd măsurile și acțiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural a deșeurilor) după expirarea perioadei de viață (postutilizarea).

 • 3.2. Tipuri de caiete de sarcini

  • 3.2.1. În funcție de destinație, caietele de sarcini pot fi:

 • a) caiete de sarcini pentru execuția lucrărilor;

 • b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice și confecții diverse;

 • c) caiete de sarcini pentru recepții, teste, probe, verificări și puneri în funcțiune;

 • d) caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcțiilor și conținutul cărții tehnice.

 • 3.2.2. În funcție de categoria de importanță a obiectivului de investiții, caietele de sarcini pot fi:

 • a) caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul construcțiilor și care se elaborează pentru toate obiectivele de investiții;

 • b) caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice și care se elaborează independent pentru fiecare lucrare.

3.3. Conținutul caietelor de sarcini

Caietele de sarcini trebuie să cuprindă:

 • a) breviarele de calcul, care reprezintă documentele justificative pentru dimensionarea elementelor de construcții și de instalații și se elaborează pentru fiecare element de construcție în parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza încărcările și ipotezele de calcul, precum și tipurile de programe utilizate;

 • b) nominalizarea planșelor care guvernează lucrarea;

 • c) proprietățile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranțe, probe, teste și altele asemenea, pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor;

 • d) dimensiunea, forma, aspectul și descrierea execuției lucrării;

 • e) ordinea de execuție, probe, teste, verificări ale lucrării;

 • f) standardele, normativele și alte prescripții, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecții, execuție, montaj, probe, teste, verificări;

 • g) condițiile de recepție, măsurători, aspect, culori, toleranțe și altele asemenea.

4. Listele cu cantitățile de lucrări

J

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor și conține:

 • a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);

 • b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);

 • c) listele cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3);

 • d) listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4);

 • e) fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice (formularul F5);

 • f) listele cu cantități de lucrări pentru construcții provizorii OS (organizare de șantier) (Se poate utiliza formularul F3.).

5. Graficul general de realizare a investiției publice (formularul F6)

Graficul general de realizare a investiției publice reprezintă eșalonarea fizică a lucrărilor de investiții/intervenții.

III.B. PĂRȚILE DESENATE

J

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părțile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informațiile necesare elaborării caietelor de sarcini și care, de regulă, se compun din:

 • 1. Planșe generale:

Sunt planșe informative de ansamblu și cuprind:

 • • planșa de încadrare în zonă;

 • • planșele de amplasare a reperelor de nivelment și planimetrice;

 • • planșele topografice principale;

 • • planșele de amplasare a forajelor și profilurilor geotehnice, cu înscrierea condițiilor și a recomandărilor privind lucrările de fundare;

 • • planșele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanțelor de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment și planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor și distanțelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor și altele asemenea;

 • • planșele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu înscrierea volumelor de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent și deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a precizărilor privind utilajele și echipamentele de lucru, precum și a altor informații și elemente tehnice și tehnologice;

 • •  planșele principale privind construcțiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secțiuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj și armare, ariile și marca secțiunilor din oțel, marca betoanelor, protecții și izolații hidrofuge, protecții împotriva agresivității solului, a coroziunii și altele asemenea;

 • • planșele de amplasare a reperelor fixe și mobile de trasare.

 • 2. Planșele principale ale obiectelor

Sunt planșe cu caracter tehnic, care definesc și explicitează toate elementele construcției.

Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod și denumire proprii.

Planșele principale se elaborează pe obiecte și, în general, cuprind:

 • 2.1. Planșe de arhitectură

Definesc și explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanțe, funcțiuni, arii, precizări privind finisajele și calitatea acestora și alte informații de această natură.

 • 2.2. Planșe de structură

Definesc și explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea și execuția structurii de rezistență, cu toate caracteristicile acesteia, și cuprind:

 • • planurile infrastructurii și secțiunile caracteristice cotate;

 • • planurile suprastructurii și secțiunile caracteristice cotate;

 • • descrierea soluțiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuție și montaj (numai în situațiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea și montajul.

 • 2.3. Planșe de instalații

Definesc și explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea și execuția instalațiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranțe și altele asemenea.

 • 2.4. Planșe de utilaje și echipamente tehnologice

Vor cuprinde, în principal, planșele principale de tehnologie și montaj, secțiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranțe, detalii montaj, și anume:

 • • planșe de ansamblu;

 • • scheme ale fluxului tehnologic;

 • • scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;

 • • scheme ale instalațiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicații, rețele de combustibil, apă, iluminat și altele asemenea, precum și ale instalațiilor tehnologice;

 • • planșe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestațiilor, sarcinilor și a altor informații de aceeași natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;

 • • diagrame, nomograme, calcule inginerești, tehnologice și de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcțiune și exploatării;

 • • liste cu utilaje și echipamente din componența planșelor tehnologice, inclusiv fișe cuprinzând parametrii, performanțele și caracteristicile acestora.

 • 2.5. Planșe de dotări

Cuprind planșe de amplasare și montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secțiuni, vederi, tablouri de dotări și altele asemenea, pentru:

 • • piese de mobilier;

 • • elemente de inventar gospodăresc,

 • • dotări PSI,

 • • dotări necesare securității muncii,

 • • alte dotări necesare în funcție de specific.

 • IV. ANALIZA COST BENEFICIU va conține:

IV.A. Analiza financiară (Analiza cost-beneficiu financiară)

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiară) este de a calcula indicatorii performanței financiare a proiectului (profitabilitatea să). Această analiză este dezvoltată, în mod obișnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al infrastructurii. Sunt cazuri în care proprietarul și operatorul infrastructurii nu sunt aceeași entitate (gestiune delegată). În aceste cazuri va fi dezvoltată o analiză financiară consolidată (ca și cum ar fi aceeași entitate).

Metoda utilizată în dezvoltarea ACB financiară este cea a „fluxului net de numerar actualizat”. În această metodă fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea și provizioanele, nu sunt luate în considerație. Cheltuielile neprevăzute din Devizul general de cheltuieli nu vor fi luate în calcul decât în măsura în care sunt cuprinse în cheltuielile eligibile ale proiectului. Ele nu vor fi luate în calcul în determinarea necesarului de finanțat, atât timp cât ele nu constituie o cheltuială efectivă, ci doar o măsură de atenuare a anumitor riscuri.

Orizontul de analiză recomandat pentru proiectele finanțate prin acest domeniu de intervenție al POR este de 15 - 20 de ani.

J

Rata de actualizare recomandată în cadrul analizei financiare este de 5%.

În cadrul analizei se va utiliza metoda incrementală. Atunci când este dificil sau chiar imposibil de a determina costurile și veniturile în situația „fără proiect”, Comisia Europeană recomandă ca scenariul fără proiect să fie considerat acela „fără nici o infrastructură”, adică veniturile și costurile de operare și întreținere să fie considerate pentru întreaga infrastructură, nu numai pentru porțiunea reabilitată, modernizată, prin proiect.

Analiza financiară va evalua în special:

 • a)  profitabilitatea financiară a investiției și a contribuției proprii investite în proiect determinată cu indicatorii VNAF/C (venitul net actualizat calculat la total valoare investiție) și RIRF/C (rata internă de rentabilitate calculată la total valoare investiție). Total valoare investiție include totalul costurilor eligibile și ne-eligibile din Devizul de cheltuieli.

Pentru ca un proiect să necesite intervenție financiară din partea fondurilor structurale, VNAF/C trebuie să fie negativ, iar RIRF/C mai mică decât rata de actualizare (RIRF/C < 5). Proiectele care au acești indicatori buni se pot susține și fără intervenția din partea Fondurilor structurale, deci nu vor fi finanțate.

Profitabilitatea contribuției proprii investite în proiect se determina considerând numai contribuția proprie la proiect și se măsoară prin VNAF/K și RIRF/K. În acest caz se considera contribuția proprie la momentul în care este ea efectiv plătită (de ex, în cazul unui împrumut, la momentul rambursării). Acești indicatori trebuie să fie buni, în funcție de natura proiectului. Un tabel cu profitabilitatea așteptată în cazul a diferite tipuri de infrastructurii este prezentat în Documentul de lucru 4.

 • b)  cantitatea optimă de intervenție financiară din partea fondurilor structurale.

În cazul în care RIRF/K și VNAF/K au valori prea bune, aceasta înseamnă ca proporția de finanțare rambursabilă a fost mai mare decât era necesar. Pentru a evita această situație, se va determina proporția de grant, conform art. 55 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006.

 • c)  durabilitatea financiară a proiectului în condițiile intervenției financiare din partea fondurilor structurale.

Durabilitatea financiară a proiectului trebuie evaluată prin verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat). Acesta trebuie să fie pozitiv în fiecare an al perioadei de analiză. La determinarea fluxului de numerar net cumulat se vor lua în considerare toate costurile (eligibile și ne-eligibile) și toate sursele de finanțare (atât pentru investiție cât și pentru operare și funcționare, inclusiv veniturile nete).

IV B. Analiza economică (analiza cost-beneficiu economică)

Analiza economică măsoară impactul economic, social și de mediu al proiectului și evaluează proiectul din punctul de vedere al societății. Nu întotdeauna un proiect necesar este și dorit. De aceea, unde este cazul, analiza economică va fi însoțită și de un studiu asupra disponibilității grupurilor țintă (populația) de a plăti pentru serviciile oferite de infrastructura construită / reabilitată / modernizată prin proiect.

Trebuie considerate, acolo unde este cazul, elemente de natura suportabilității tarifului pentru populație sau costurile de mediu (aplicarea principiului „poluatorul plătește”).

Baza pentru dezvoltarea analizei economice o constituie tabelele analizei financiare. Pentru determinarea performanțelor economice, sociale și de mediu ale proiectului este necesar să fie făcute o serie de corecții, atât pentru costuri, cât și pentru venituri.

 • a)  Corecțiile fiscale: taxele indirecte, dacă au fost incluse în costuri (de exemplu TVA, atunci când a fost inclusă în costurile eligibile și / sau în costurile de operare și întreținere, ca și obligațiile angajatorului relative la salarii, sau orice subvenții, dacă au fost incluse în costuri). Aceasta deoarece ele constituie venit la nivelul bugetului de stat / local, cu alte cuvinte, dacă judecam la nivelul societății, ele reprezintă doar o mutare dintr-un buzunar în altul.

 • b)  Corecțiile pentru externalități : impacturile proiectului în economia și mediul său trebuie luate în considerare. Acestea pot fi:

I. Impacturi negative, ce se includ în analiză la poziția costuri economice. Putem avea astfel de costuri:

Pe perioada construcției. De exemplu: pe perioada construirii unui drum este deviată circulația, ceea ce duce la întârzieri de % oră pentru toate categoriile de vehicule;

 • •   Pe perioada de viata a proiectului. De exemplu: un nou drum va duce la creșterea poluării prin emisiile de gaze ale vehiculelor ce vor trece pe acest drum, similar în orice situație de creștere a traficului;

II. Impacturi pozitive, ce se includ în analiza la poziția beneficii. Putem avea astfel de beneficii:

 • •  Pe perioada construcției. De exemplu: număr de locuri de muncă temporare, pe perioada construcției;

 • •  Pe perioada de viata a proiectului. De exemplu: reducerea emisiilor de gaze, reducerea consumului energetic în cazul unei reabilitări termice a unui spital sau școli, creșterea valorii terenului datorită proiectului, creșterea nr. de IMM-uri etc.;

 • •  Aceste impacturi pozitive se regăsesc în indicatorii de impact (cei aferenți obiectivelor generale).

Toate aceste impacturi se împart în:

 • ■   economice (creșterea unor venituri indirecte, costuri indirecte suplimentare),

 • ■   sociale (reducerea șomajului, nr. de locuri de muncă păstrate, nr. de locuri de muncă pierdute, nr. populație strămutată etc)

 • ■   de mediu (creșterea / reducerea poluării, după caz)

O parte din aceste impacturi pot fi monetarizate (măsurate în bani, după o anumită metodologie ce trebuie prezentat în analiză). Ele vor fi incluse în tabelele analizei economice. Dar o parte din acestea nu pot fi exprimate în bani. Acestea nu trebuie ignorate, ci prezentate explicit intr-un subcapitol al analizei.

 • c) Corecțiile pentru transformarea prețurilor de piața în prețuri contabile (prețurile umbră): în multe cazuri prețurile de pe piața nu reflectă prețurile adevărate ale mărfurilor, fiind distorsionate de diferite politici protecționiste sau de subvenționare. Astfel valorile incluse în analiza financiară ascund aceste aspecte și imaginea formată este eronată din punct de vedere al societății. Aceste elemente de distorsionare a pieței, cum ar fi taxele vamale, trebuie eliminate în cadrul analizei economice.

Pe de altă parte prețurile umbră trebuie să reflecte și costul de oportunitate și disponibilitatea de a plăti a consumatorilor pentru bunurile sau serviciile oferite de infrastructura respectivă.

Preturile umbră se calculează prin aplicarea unor factori de conversie asupra prețurilor utilizate în analiza financiară. Aceștia se determină separat pentru forța de muncă (luând în considerație și rata șomajului din zona) și pentru bunurile care sunt comerciabile (luând în considerație taxele vamale și diferitele subvenții pentru export, de exemplu).

Rata de actualizare utilizată în analiza economică se numește rată socială de actualizare.

Pentru perioada 2007 - 2013 Comisia recomandă utilizarea unei rate de actualizare sociale de 5,5% pentru țările de coeziune

(Notă: România este o țară de coeziune).

Pentru fiecare proiect trebuie determinați următorii indicatori economici, pentru întreaga valoare a proiectului:

 • ■   Venitul net actualizat economic (VNAE). Acesta trebuie să fie pozitiv;

 • ■   Rata internă de rentabilitate economică (RIRE). Aceasta trebuie să fie mai mare sau egală cu rata socială de actualizare (5,5%);

 • ■   Raportul beneficii/cost (B/C). Acesta trebuie să fie mai mare decât 1.

Proiectele care nu îndeplinesc aceste condiții nu au un impact relevant, deci nu sunt importante și nu vor primi finanțare din fondurile structurale.

IV C. Analiza de risc și senzitivitate

Va fi realizată și inclusă în Studiul de fezabilitate, pentru toate proiectele, indiferent de valoarea totală a acestora.

În conformitate cu art 40 (e) din Regulamentul 1083/2006, analiza cost-beneficiu trebuie să includă și o evaluare a riscurilor. Aceasta va fi făcută în doi pași:

a) analiza de sezitivitate: vor fi identificate variabilele critice ; se vor analiza performanțele financiare și economice ale proiectului atunci când valorile acestora variază, în plus sau în minus, cu 1%. Ceea ce încercăm să determinăm sunt acele valori care influențează stabilitatea proiectului nostru: în ce condiții valoarea netă actualizată ajunge zero! (cu alte cuvinte: la ce este proiectul sensibil; aceasta se calculează atât pentru VNAF cât și pentru VNAE).

b) analiza de risc: se va lua în calcul și probabilitatea ca acea variabilă critică să evolueze așa cum am estimat în analiza de senzitivitate. Vor fi utilizate diferite metode statistice și se va determina distribuția probabilistică a indicatorilor financiari sau economici. Nu întotdeauna se poate determina probabilitatea modificării cu un anumit procent a valorii unei variabile critice. Și deci nu întotdeauna putem dezvolta o analiză de risc pe baza analizei de senzitivitate. În aceste cazuri se va efectua o analiză de risc calitativă (evaluare calitativă a riscurilor prezentată narativ).

Oradea, 29 aprilie 2009