Hotărârea nr. 394/2009

privind unele mãsuri pentru obþinerea licenþei de explorare ºi de exploatare a zãcãmântului de apã geotermalã de cãtre Consiliul Local al municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind unele măsuri pentru obținerea licenței de explorare și de exploatare a zăcământului de apă geotermală de către Consiliul Local al municipiului Oradea

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr.47.993 din 08 mai 2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă din cadrul Primăriei municipiului Oradea unele măsuri pentru obținerea licenței de explorare și de exploatare a zăcământului de apă geotermală de către Consiliul Local al municipiului Oradea;

Văzând că există oportunitatea obținerii licenței de exploatare și/sau exploatare a zăcământului de apă geotermală, din municipiul Oradea, direct, fără licitație publică, de către Consiliul Local al municipiului Oradea;

În condițiile în care municipiul Oradea elaborează Master Planul pentru modernizarea sistemului de alimentare cu energie termică iar una din resursele prevăzute în acest document strategic este apa geotermală;

Văzând dispozițiile Legii minelor nr.85/2003,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza art.36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a, pct.14 și art.45 alin.2 lit.a, din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă inițierea demersurilor necesare, prevăzute de legislația în vigoare pentru a obține licența de explorare sau/și apoi de exploatare a zăcământului de apă geotermală din municipiul Oradea, în perimetrul municipiului Oradea, direct, fără licitație publică, de către Consiliul Local al municipiului Oradea;

Art.2. Se împuternicește primarul municipiului Oradea pentru a reprezenta Consiliul local al municipiului Oradea în relația cu Agenția Națională de Resurse Minerale pentru a depune documentația necesară obținerii licenței de exploatare și/sau exploatare a zăcământului de apă geotermală al municipiului Oradea;

Art.3. Se aprobă depunerea cererii și întocmirii documentației necesare pentru obținerea licenței de exploatare și/sau explorare a zăcământului de apă geotermală al municipiului Oradea, în perimetrul municipiului Oradea, titular de licență Consiliul Local al municipiului Oradea.

Art.4. Se aprobă ca eventualele taxe pentru avize sau acorduri necesare obținerii licenței de exploatare și/sau exploatare a zăcământului de apă geotermală se vor suporta din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea;

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Dezvoltare Durabilă din cadrul Primăriei municipiului Oradea și S.C. Electrocentrale S.A. Oradea;

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   directorul general al S.C. Electrocentrale S.A.;

 • -   Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

 • -   Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

 • -   Direcția Tehnică din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

 • -   Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea;

  Oradea, 11 mai 2009

  Nr.394.


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila