Hotărârea nr. 392/2009

pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate ºi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiþii „Construirea drumului interior în cadrul Parcului Industrial EuroBusiness Oradea” ºi aprobarea mãsurilor necesare pentru derularea procedurii a

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construirea drumului interior în cadrul Parcului Industrial EuroBusiness Oradea” și aprobarea măsurilor necesare pentru derularea procedurii achiziție publică în vederea întocmirii proiectului tehnic de execuție și executarea acestor lucrări

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr.47.995 din 8 mai 2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construirea drumului interior în cadrul Parcului Industrial EuroBusiness Oradea” și aprobarea măsurilor necesare pentru derularea procedurii achiziție publică în vederea întocmirii proiectului tehnic de execuție și executarea acestor lucrări,

Ținând cont de prevederile HG nr. 28/2008 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.d și art.45 alin.2 lit.a, din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construirea drumului interior în cadrul Parcului Industrial EuroBusiness Oradea”, având următorii indicatori tehnico-economici:

 • A. Valoarea totală a proiectului este de:     20.684.041 lei (4.886.494 euro) inclusiv

TVA la cursul 4,2329 euro din 02.04.2009

Din care Construcții + Montaj: 18.298.145 lei (4.322.840 euro) inclusiv TVA

 • B. Durata de realizare         1 an

 • C. Finanțarea investiției:

 • - 50 % prin intermediul Programului Operațional Regional, Axa 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local

 • - 50% cofinanțare locală.

 • D. Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Oradea

 • E. Ordonator de credite: Primarul municipiului Oradea.

Devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă ca pentru co-finanțarea locală de 50% să fie utilizată ca sursă de finanțare contravaloarea terenului din parcul industrial, stabilită pe bază de raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România și selectarea acestuia prin procedurile de achiziție publică prevăzută de legislația în vigoare.

Art.3. Se aprobă derularea procedurii de achiziție publică pentru întocmirea proiectului tehnic de execuție și a execuției lucrărilor la obiectivul de investiție: ”Construirea drumului interior în cadrul Parcului Industrial EuroBusiness Oradea”, cu mențiunea că execuția propriu-zisă a lucrărilor de investiții se va derula numai după aprobarea cererii de finanțare depusă în cadrul Programului Operațional Regional - Axa 4 Dezvoltarea Infrastructurii de Afaceri.

Art.4 Se aprobă elaborarea caietului de sarcini pentru obiectivul de investiții cu denumirea de mai sus, prin grija Direcția Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe și a Direcției Tehnice din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Dezvoltare Durabilă și Direcția Tehnică din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

 • -  Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

 • -  Direcția Tehnică din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

 • -  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

 • -  Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Oradea, 11 mai 2009

Nr.392.


loan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Contract:      15.740/201.901/2009

Lucrare:        Construirea drumului interior în

cadrul Parcului Industrial "EUROBUSINESS" Oradea

Beneficiar:     MUNICIPIUL ORADEA

Faza:          S.F,

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării:

Construirea drumului interior în cadrul Parcului Industrial "EUROBUSINESS" Oradea în mii Lei și mii Euro la cursul 4,2329 Lei/Euro din 02.04.2009

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

IVlii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Lei

Mii Euro

1

2

3

4

5

6

7

CAP. 1 - CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA Șl AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

-

-

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

-

-

-

-

-

CAP. 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

Ob. 4 - Canalizare

1155,800

273,052

219,602

1375,402

324,932

Ob. 5 - Instalații electrice de iluminat exterior

1922,765

454,243

365,325

2288,090

540,549

Ob. 6 - Alim. cu energie electrică

34,500

8,150

6,555

41,055

9,699

Total cap. 2

3113,065

735,445

591,482

3704,547

875,180

CAP. 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICĂ

3.1

Studii de teren

-

-

-

-

-

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații

3,000

0,709

0,570

3,570

0,843

3.3

Proiectare și inginerie

145,500

34,374

27,645

173,145

40,905

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție '

2,000

0,472

0,380

2,380

0,562

3.5

Consultanță

-

-

-

-

-

3.6

Asistența tehnică

30,000

7,087

5,700

35,700

8,434

Total cap. 3

180,500

42,642

34,295

214,795

50,744

CAP. 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

4.1

Construcții și instalații

Ob. 1 - Drum colector

5.787,397

1.367,241

1.099,605

6.887,002

1.627,017

Ob. 2 - Drum industrial

4.231,922

999,769

804,065

5.035,987

1.189,725

Ob.' 3 - Drum fermă

2.167,709

512,110

411,865

2.579,574

609,411

Total 4.1

12.187,028

2.879,120

2.315,535

14.502,563

3.426,153

1

2

3

4

5

6

7

4.2

Montaj utilaj tehnologic

-

-

-

-

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

-

-

-

-

-

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

-

-

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

-

-

-

Total cap. 4

12.187,028

2.879,120

2.315,535

14.502,563

3.426,153

CAP. 5 ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizare de șantier

5.1.1. Lucrări de construcții -1%

76,500

18,073

14,535

91,035

21,507

5.1.2. Cheltuieli conexe organizare șantierului - 0,5%

76,500

18,073

14,535

91,035

21,507

Total 5.1

153,000

36,146

29,070

182,070

43,014

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

Comision ISCC (0,1 +0,7)% + CSC 0,5% = 1,3%

199,896

47,224

37,980

237,876

56,197

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute 10%

1.548,059

365,721

294,131

1.842,190

435,207

Total cap. 5

1.900,955

449,091

361,181

2.262,136

534,418

CAP. 6 - CHELTUIELI PENTRU DAREA ÎN EXPLOATARE'

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

-

-

6.2

Probe tehnologice și teste

-

-

-

-

-

Total cap. 6

-

-

-

-

TOTAL GENERAL

17.381,548

4.106,298

3.302,493

20.684,041

4.886,494

din care C+M

15.376,593

3.632,638

2.921,552

18.298,145

4.322,840

Director executivȘef Comp. Devize

Șef proiect

ing. Răzvan Popescu