Hotărârea nr. 391/2009

privind aprobarea unor mãsuri în vederea majorãrii patrimoniului RA OTL prin aport în naturã reprezentând terenuri ale Municipiului Oradea

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea unor măsuri în vederea majorării patrimoniului RA OTL prin aport în natură reprezentând terenuri ale Municipiului Oradea

Analizând raportul de specialitate nr. 48059 din 08.05.2009, întocmit de către Direcția Economică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea:

 • •  aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea, a unor terenuri aflate în administrarea Regiei Autonome Oradea Transport Local

 • •  majorarea patrimoniului regiei prin aport în natură reprezentând aceste terenuri

Luând în considerare adresa nr. 4796/05.05.2009 înaintată de către RA OTL precum și:

 • •   art. 10 alin 2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

 • •   art. 26 alin (4) din Legea 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice

 • •   art. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală

 • •  Ordinul nr. 1.752 din 17 noiembrie 2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele

  europene


În temeiul următoarelor prevederi:

 • •  art. 7 din Regulamentul de organizare și funcționare al RA OTL aprobat prin HCL 72/15.02.2006 și modificat prin HCL 266/29.03.2006 care permite reducerea/mărirea patrimoniului regiei conform prevederilor legale,

 • •  Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

 • •   art. 36 alin 2 lit a, alin 3 lit c si art. 45 alin 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

  republicată


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a următoarelor active:

 • •      terenul identificat cu nr. cadastral 9157-9161 înscris în CF ndf 7546 Oradea - în suprafață de 36.324 mp

 • •      terenul identificat cu nr. cadastral 9221 înscris în CF ndf 9215 Oradea - în suprafață de 413 mp

Art.2. Se aprobă majorarea patrimoniului RA OTL, prin aportul în natură al Municipiului Oradea reprezentând activele menționate la art. nr.1 din prezenta hotărâre, după evaluarea acestora.

Art.3 După derularea procedurilor de evaluare a terenurilor, atât Municipiul Oradea cât și Regia Autonoma Oradea Transport Local vor opera în evidențele contabile/gestiune aportul în natură aprobat la art. 2.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică si Regia Autonomă Oradea Transport Local.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunica cu:

 • -     Direcția Economică

 • -    Regia Autonomă Oradea Transport Local.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 11 mai 2009

Nr.391.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”