Hotărârea nr. 390/2009

privind aprobarea repartizãrii finanþãrilor nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al municipiului Oradea pentru activitãþi nonprofit de interes local, în anul 2009.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea repartizării finanțărilor nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al municipiului Oradea pentru activități nonprofit de interes local, în anul 2009.

Analizând Raportul de Specialitate nr.46769 din 06.05.2009 întocmit de către Direcția Economică, privind aprobarea repartizării finanțărilor nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al municipiului Oradea pentru activități nonprofit de interes local, în anul 2009,

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.83/28.02.2006 privind aprobarea „Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oradea alocate pentru activități nonprofit de interes local”, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 289/2009 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea pentru anul 2009 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 299/09.04.2009 privind numirea comisiei de selecție și evaluare a solicitărilor de finanțări nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al municipiului Oradea, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. (2) lit.b și lit.d, alin.4 lit.a, alin.6 lit.a pct.1, 4, 5 și 6 art. 45 alin (2) lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă alocarea de finanțări nerambursabile din bugetul local al Municipiului Oradea pentru Programe/proiecte pentru cultele religioase conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă alocarea de finanțări nerambursabile din bugetul local al Municipiului Oradea pentru Programe/proiecte pentru cultură conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă alocarea de finanțări nerambursabile din bugetul local al Municipiului Oradea pentru Programe/proiecte pentru învățământ conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă alocarea de finanțări nerambursabile din bugetul local al Municipiului Oradea pentru Programe/proiecte pentru mediu conform Anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă alocarea de finanțări nerambursabile din bugetul local al Municipiului Oradea pentru Programe/proiecte pentru sport conform Anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă alocarea de finanțări nerambursabile din bugetul local al Municipiului Oradea pentru Programe/proiecte pentru tineret conform Anexei 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă alocarea de finanțări nerambursabile din bugetul local al Municipiului Oradea pentru Programe/proiecte pentru euroregiune conform Anexei 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Se aprobă modificarea bugetului unităților de învățământ preuniversitar de stat, pe anul 2009, corespunzător sumelor alocate cu titlul nerambursabil în baza prezentei hotărâri.

Art.9. Se aprobă alocarea sumei de 121.000 lei, proiectelor si programelor aferente anului 2008 din bugetul anului 2009, sumă justificată de către beneficiarii ce și-au îndeplinit obligațiile contractuale, aferente contractelor încheiate în anul 2008, conform hotărârii comisiei de evaluare a solicitărilor/ raportărilor aferente programelor/proiectelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local nr. 41820/23.04.2009 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. Se aprobă propunerea Comisiei de Evaluare și Selecționare a Proiectelor finanțate de la bugetul local, ca pe domeniul tineret suma repartizată inițial la Centrul Creștin Betania - ,,Tabăra de tineret” în sumă de 5.000 lei se va repartiza la Fundația Mitropolit Miron Romanul - ,,Implicarea tinerilor orădeni în acțiuni caritabile”.

Art.11. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Direcția Economică

 • - Se publică pe site-ul Municipiului Oradea,

 • - Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


loan Cupșa


Oradea, 11 mai 2009

Nr.390.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” 1 vot “abținere”


ROMANIA ORADEA CITY HALL

410100 Oradea,                Telephone : 004 0259 437000

Piața Unirii, nr.1, Bihor          Fax :      004 0259 437544

ROMANIA

Direcția Economica


Serviciul Buget, Salarizare


NR.41819 din 23.04.2009


PROCES VERBAL încheiat azi 23.04.2009

Comisia de Evaluare și Selecționare a Proiectelor formată din :

 • 1. Delorean Iulius -președinte comisie

 • 2. Cherecheș Florica - consilier

 • 3. Dan Octavian - consilier

 • 4. Hossu Bogdan - consilier

 • 5. Szabo Jozsef - consilier

s-a numit în baza Raportului aprobat prin H.C.L. 299/09.04.2009, și Dispoziția Primarului nr.1918/15.04.2009.

Prezenta comisie hotărăște ca din sumele alocate anului 2009, să se asigure decontarea, sumelor justificate de către beneficiarii ce și-au îndeplinit obligațiile contractuale, aferente contractelor încheiate în anul 2008, în sumă de 121.000 lei, conform tabelului:

Nr. crt.

DOMENIU

BENEFICIAR

SUMA

1.

Tineret

Asociația Maria Radio Erdely

2.800 lei

2.

Tineret

Consiliu! Asociațiilor Liceeniior Maghiari din jud. Bihor

5.000 lei

3.

Tineret

Asociația Tinerilor Activi din Romania

2.800 lei

4.

Tineret

Fundația Culturala -Varadinum-Kulturaiis Alapitvan

2.380 lei

5.

Tineret

Fundația Alma Mater Alapitvany

3.000 lei

6.

Tineret

Asociația pentru Consultanta si Training

5.600 lei

7.

Tineret

Fundația Life Tineret

9.100 lei

TOTAL TINERET

30.680 LEI

1.

Invatamant

Fundația Forum

900 lei

TOTAL INVATAMANT

900 LEI

1.

Mediu

Fundația Alma Mater Alapitvany

3.200 lei

2.

Mediu

Consiliul Asociațiilor Liceenilor Maghiari

5.000 lei

TOTAL MEDIU

8.200 LEI

1.

Sport

Clubul sportiv "Ady Liceum"

2.700 lei

TOTAL SPORT

2.700 LEI

1.

Euroregiune

Asociația Pro Nymphaea

6.200 lei

2.

Euroregiune

Uniunea Studenților Maghiari din jud. Bihor

4.900 lei

3.

Euroregiune

Asociația Institutul de studii euroregionaie

5.000 lei

4.

Euroregiune

Școala cu clasele l-VIII Nicolae Balcescu

3.920 lei

TOTAL EUROREGIUNE

20.020 LEI

1.

Cultura

Asociația Pro Nymphaea

5.600 lei

2.

Cultura

Asociația Naționala a Cavalerilor de Clio

1.900 lei

3.

Cultura

Asociația Fidens pentru copii si cultura

1.500 lei

TOTAL CULTURA

9.000 LEI

1.

Culte

Parohia Ortodoxa Romana Nufărul

31.500 lei

2.

Culte

Parohia Ortodoxa Sf. Vineri

18.000 lei

TOTAL CULTE

49.500 LEI

TOTAL GENERAL

121.000 LEI

a Proiectelor : t


Comisia de Evaluare\șLSe

1 .Delorean lulius


2. Cherecheș Floricaanexa 1

APROBĂRI CULTE 2009

Nr.crt.

Solicitantul

Titlu

Suma repartizata

1

Episcopia Ortodoxa Romana-Catedrala Ortodoxa

Continuarea lucrărilor de construirea a Catedralei Episcopale

295.000,00

2

Parohia Ortodoxa Romana Sf. Trei Ierarhi

Construcție biserica

10.000,00

3

Parohia Ortodoxa Romana Nufărul

Continuare lucrări construcție

15.000,00

4

Parohia Ortodoxa Sf. Mucenic Sebastian

Executarea lucrărilor de structura si finisaje la biserica

10.000,00

5

Parohia Ortodoxa losia Nord

Executarea lucrărilor de construcții si arhitectura

10.000,00

6

Parohia Ortodoxa Oradea Tei

Construcție biserica

15.000,00

TOTAL CULT ORTODOX

355.000,00

1

Parohia Romano Catolica Episcopia Bihor

Renovare exterior casa parohiala

14.500,00

2

Parohia Romano Catolica Sf losif

Lucrări de reparații exterior si interior

21.780,00

3

Parohia Romano Catolica Velenta

Reparații gard biserica

15.000,00

4

Parohia Romano Catolica Oradea-losia Sf. Tereza de Lisieux

Restaurare lacas de cult

17.120,00

TOTAL CULT ROMANO CATOLIC

68.400,00

1

Biserica Penticostala nr.3 Speranța Oradea

Construcția unui nou edificiu pentru biserica

27.780,00

TOTAL CULT PENTICOSTAL

27.780,00

1

Biserica Evanghelica Lutherana

Restaurarea vitraliilor bisericii

4.000,00

TOTAL CULT LUTHERAN

4.000,00

1

Biserica Creștina Baptista nr.6 Eiim Oradea

Construcție biserica

21.780,00

TOTAL CULT BAPTIST

21.780,00

1

Parohia Reformata Olosig

Construcție biserica

6.000,00

2

Parohia Reformata Oradea- Rit

Extindere si reparație interioara si exterioara a bisericii

11.000,00

3

Parohia Reformata Episcopia Bihor

Renovarea turnului bisericii reformate

11.000,00

4

Parohia Reformata

Csillagvaros-Steaua

Continuarea lucrării de renovare a turnului si gardului bisericii

11.000,00

5

Parohia Reformata Rogerius

Ridicarea pereților al complexului bisericesc

11.000,00

6

Parohia Reformata Orașul Nou

Reparația turnului bisericii

11.000,00

7

Parohia Reformata Oradea- Seleus

Lucrări de construcții pentru sediul administrativ si casa parohiala

11.000,00

8

Parohia Reformata Oradea-losia

Schimbarea țevilor in biserica

16.000,00

9

Parohia Reformata Velenta

Reparații capitale Casa Comunității

11.000,00

TOTAL CULT REFORMAT

99.000,00

1

Parohia Unitariana Oradea-Biharea

Renovarea sistemului de burlane

4.000,00

TOTAL CULT UNITARIAN

4.000,00

1

Parohia Greco Catoiica Oradea Velenta I

Amenajare subsol biserica

20.040,00

TOTAL CULT GRECO CATOLIC

20.040,00

TOTAL GENERAL CULTE

600.000,00

Nr. crt

Solicitantul

Titlu

Suma repartizata

1

Fundația Sapientia Varadiensis

Zilele Civilizației-Sarbatoarea învățării 2009

3.000,00

2

Federația Organizațiilor Civile din Oradea si Bihor

Zilele Societății Civile 2009

3.000,00

3

Asociația elevilor de odinioară ai liceului Premostratens Oradea

Oradea in imagini ilustrate

1.500,00

4

Asociația Culturala Oberon

Spectacol de teatru amator-E greu sa fii adolescent

1.000,00

5

Asociația Opera per sempre

Oradea poarta a tradiției romanești

7.000,00

6

Asociația Tinerilor Activi din Roman ia

Fotografii artistice din Oradea

4.000,00

7

Asociația Culturala IOAN BRADU

însemnele orașului Oradea

3.000,00

8

Fundația Csillagocska

Ziua Familiilor-editia V

3.000,00

9

Asociația Confessio 2008

Duminica vârstnicilor

1.500,00

10

Asociația Gheorghe Sincai a Studenților in istorie de la Universitatea Oradea

Prima sesiune naționala a doctoranzilor in istorie

2.000,00

11

Școala cu clasele l-VIII Nicolae Balcescu

Sa construim Europa pentru si împreuna cu copii

5.000,00

12

Asociația Fidens pentru copii si cultura

Concurs de recitare „Weores Sandor"

1.500,00

13

Liceul Teoretic Aurel Lazar

Interferențe culturale naționale si europene in nord-vestul României

5.000,00

14

Colegiul National Emanuil Gojdu

Simpozion Omagial-Dimensiuni științifice si spirituale ale didacticii contemporane

5.000,00

15

Fundația Pro Universitate Partium

AVI-a Tabara internaționali de scriitori din Oradea

2.000,00

16

Comunitatea Evreilor Oradea

Activitati culturale aniversari jubiliare comemorări

3.000,00

17

Asociația Zona Metropolitana

Atlas Metropolitan, ediția III 2009

9.000,00

18

Asociația Partiumi Magyar Nyugdijasok Egyesulete

Saptamana Vârstnicilor 2009

3.500,00

19

Asociația D’ART

Toate drumurile duc la Roma

30.240,00

20

Uniunea Democrata a Tinerilor Maghiari din jud. Bihor

Festvalul Cultural Artistic de Tineret Metropolis-MetroFEST Oradea

8.000,00

21

Asociația Datina Străbună

Istoria locala pentru tineri-cunoastere in contextul apartenenței la Europa

5.000,00

22

Fundația Csillagvaros

Saptamana Interculturala

3.000,00

23

Uniunea Studenților Maghiari din Bihor

Studfest-festival intercultural

5.000,00

24

Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida

Bihoreni iluștri:Aurel Lazar, losif Vulcan

2.000,00

25

Fundația Ruhama

Diversitate cultura si dialog

4.000,00

26

Asociația Culturala Comunitara Pro Rogerius

Festival cultural in Cetate

8.000,00

27

Consiliul Asociațiilor Liceenilor Maghiari din jud. Bihor

Saptamana Bobocilor

2.000,00

28

Clubul Fotografic Nufărul Oradea

Oradea, punte spre lume....

3.000,00

29

Asociația Posticum-Movimentum luventutis Christianae

Ateliar de muzica si dans klezmer si idiș

2.000,00

30

Fundația Aima Mater Alapitvany

,,Europa din nou in liniște"

3.000,00

31

Asociația Centrul Cultural Italian

Omul si piatra

20.000,00

32

Fundația Pro Famiîiae

Pe urmele tradițiilor populare

1.500,00

33

Asociația Pro Euroregio

Tabara de creație 2009

5.000,00

34

Fundația Episcopia Bihor

Zilele culturale al Episcopiei Bihor 2009

5.000,00

35

Fundația Gong

Ansamblul Honved-

Budapesta

12.000,00

36

Fundația Studio KISS

Secvențe din viata artei teatrale a municipiului Oradea

2.000,00

37

Episcopia Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica

Școala Ardeleana si Oradea-editia a IV-a

9.000,00

38

Fundația Culturala Varadinum

Festum Varadinum 2009

20.000,00

39

Fundația Culturala de pe langa biblioteca Gh. Sincai

CAIETELE ORADIEI-revista de cultura

30.000,00

40

Centrul Creștin Betania

Festivalul National DE Drama si Pantomima lerihon

20.060,00

41

Fundația Academia Civica

Conferințele Fundației Academia Civica

15.000,00

42

Asociația Pro Christo et Ecclesia

întâlnire corala

3.000,00

43

Uniunea Tinerilor Reformați de pe langa Piatra Craiului

Ziua tradiției culturaie-Editia VI

3.000,00

TOTAL GENERAL CULTURA

283.800,00

anexa 3

APROBĂRI INVATAMANT 2009

Nr.crt.

Solicitantul

Titlu

Suma repartizata

1

Asociația Pertinax

Școala si familia

3.000,00

2

Fundația Casa Minunata

0 noua sansa, un nou inceput

8.000,00

3

Fundația Copii Făgăduinței

Serenada Copiilor

10.000,00

4

Asociația

Gheorghe Sincai a Studenților in istorie de la

Munca, bani,banci,cultura si politica(1918-2007)

12.000,00

5

Grupul Școlar Andrei Saguna

Educație tehnologica de calitate prin acces mai bun la informație

2.000,00

6

Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida

Cunoașterea edificiilor culturale si religioase in stil baroc

3.000,00

7

Asociația Fidens pentru copii si cultura

Pastrarea traditiilor-Maini fermecate

3.000,00

8

Liceul Don Orione

Școala de vara sub forma de tabara

10.000,00

9

Fundația Life Tineret

Lideri pentru scoli si licee de succes

3.000,00

10

Uniunea Democrata a Tinerilor Maghiari din jud. Bihor

Cerc artistic si de scriere runica-Educatie nonformala

5.000,00

11

Liceul Teologic

Romano Catolic

Szent Laszlo

Alternativa Viitorului-Școala in natura

10.000,00

12

Școala cu clasele I-VIII Dimitrie Cantemir

File din istorie

4.000,00

13

Fundația loan si Veturia Când rea

împreuna sa ne cunoaștem tradiția si valorile creștine

10.000,00

15

Liceul Teoretic Ady Endre

Scola pentru viitorul comunitatii-implicarea scolii in viata comunității locale

4.000,00

16

Asociația pentru Grădiniță Evanghelica Luth era na

SUMMER FUN 2009

7.000,00

17

Fundația Romana pentru Copii, Comunitate si Familie

Șanse egale la educație pentru copii defavorizați din Oradea

10.000,00

TOTAL GENERAL INVATAMANT

104.000,00

anexa 4

APROBĂRI MEDIU 2009

Nr.crt.

Solicitantul

Titlu

Suma repartizata

1

Asociația Pertinax

Omul si natura

1.500,00

2

Asociația EX NOBIL! OFFICIO

Triunghiul verde

6.000,00

3

Asociația Fidens pentru copii si cultura

Ai grija de natura, care te ocrotește!

1.500,00

4

Liceul Don Orione

Colectarea de maculatura-Implementarea unor puncte de colectare a maculaturii la nivelul IMM-urilor școlilor si asociațiilor de proprietari din Oradea

3.000,00

5

Fundația Gong

Micii ambasadori ai mediului din Oradea

3.500,00

6

Grădiniță cu program prelungit nr.56 Oradea

Micii ecologisti oradeni

5.000,00

7

Asoc. Pescarilor sportivi Aqua Crisius

Crisul verde redat oradenilor in continuare

11.000,00

8

Asociația Trăiește Verde

Saptamana verde in Oradea

10.000,00

9

Asoc. ProEuroregio

Zona verde si școala

3.500,00

10

Lic.Pedagogic I. Vulcan

Ecologistii Vulcanici

9.000,00

11

Sc.cu clase l-VIII N. Balcescu

Copil-Natura-Viata

5.000,00

12

Uniunea studenților maghari din Bihor

Sa salvam broscuța verde-Sesiune de comunicări științifice pe probleme de protecția mediului

4.000,00

13

Asoc.Societatea

Carpatina Ardeleana -jud. BiHOR

Criticai Mass

1.500,00

14

Col. Tehnic Mihai Viteazul

Protejarea ecosistemului acvatic Peta-activitati practice de monitorizare

8.500,00

15

Fundația Alma Mater Alapitvany

Concurs interscolar de geografia mediului

2.000,00

16

Consiliu! Asociațiilor Liceenilor Maghiari din Jud. Bihor

Universitatea ibera de vara -tema:protecția mediului

2.500,00

17

Fundația Ecotop pt. cultura si educație ecologista Oradea

Salvați natura, taram al copiilor

8.500,00

TOTAL GENERAL MEDIU

86.000,00

anexa 5

APROBĂRI SPORT 2009

Nr.crt

Solicitantul

Titlu

Suma repartizata

1

Asociația Club Sportiv Redpoint Archery Club

Campionatul National al României de tir cu arcul

10.000,00

2

Clubul Sportiv Quasar

Romanian Open Championships 2009

15.000,00

3

Clubul Sportiv WEST TEAM

Cupa RONO si Cupa Internaționala de vara

7.000,00

4

Liceul Don Orione

Dezvoltarea abilităților de relationare in grup prin activitati sportive

20.000,00

5

Clubul Sportiv Universitar oradea

Promovarea sportului de performanta universitar oradean

20.000,00

6

Uniunea studenților maghiari din Bihor

Cupa Vulturul verde

11.100,00

7

Clubul de dans sportiv Stelele Dansului

Concurs național de dans sportiv Cupa Oradea ed III

8.000,00

8

Clubul Sportiv Crisul

Activitate sportiva 2009

40.000,00

9

Liceul cu program sportiv Bihorul

Susținerea sportului de performanta

50.000,00

10

Clubul de dans sportiv Stephany

Varadinum Dance Festival 2009 ed a IV -a

10.000,00

11

Clubul sportiv Ady Liceum

Surse financiare pt anul competitional 2009 al Clubului Sportiv Ady Liceum Secția Orientare

8.900,00

TOTAL GENERAL SPORT

200.000,00

anexa 6

APROBĂRI TINERET 2009

Nr.crt.

Solicitantul

Titlu

Suma repartizata

1

Asociația Cultura Oberon

Workshop de improvizație

2.000,00

2

Asociația Pertinax

Pana de aur

2.000,00

3

Asociația Agnulii Dei

Tabara pentru copiii defavorizați din cartierul Velenta

2.000,00

4

Uniunea Femeilor Bihor

Tineri formatori prin online

3.500,00

5

Asociația Serviciul International de Salvare a Copiilor

Adolescenți creativi!

2.000,00

6

Asociația Medicilor Stomatologi cu practica privata

Profilaxia afecțiunilor oro-dentare ia copiii din grădinițe st din clasele l-IV

3.000,00

7

Asociația pentru Promovarea Afacerilor in Romania

întreprindere individuala, sansa tineretului

3.500,00

8

Fundația Ciore Roma

Dialog Intercultural

5.000,00

9

Asociația Tinerilor Activi din Romania

Ajutarea tinerilor in alegerea carierei

3.500,00

10

Fundația încrederea

Tineri pentru o viata sanatoasa-Tabara de vara

4.000,00

11

Asociația S.O.S. Autism Bihor

Integrarea persoanelor cu tulburări din spectrul autist prin terapie ocupationala, joc si arte

3.500,00

12

Asociația Institutul de Studii Euroregionale

90 de ani de invatamant universitar romanesc la Oradea

3.500,00

13

Uniunea Ținerilor Reformați de pe langa Piatra Craiului

Ediția a V-a a întâlnirii tinerilor reformați din Oradea

3.500,00

14

Fundația Csillagocska

întâlnirea tinerilor iubitori de folklor

3.500,00

15

Fundația de Caritate Poarta Bucuriei

Dezvoltare personala si însușirea unor aptitudini necesare integrării sociale a tinerilor proveniti din sistemul de stat de protecție a copilului

8.000,00

16

Universitatea din Oradea

Dinți sanatosi intr-un corp sănătos

3.000,00

17

Asociația Fidens pentru copii si cultura

Cupa de sah 2009

3.000,00

18

Asociația Tinerilor Maghiari din Oradea

Ziua Tineretului-Problemele tinerilor

3.500,00

19

Asociația Max

Dezvoltarea manageriala a organizațiilor de tineret din Oradea

3.000,00

20

Asociația pentru Consultanta si Training

Consiliere pentru dezvoltare personala pentru tineri si lucratori de tineret

4.000,00

21

Asociația Morarita

Stimularea interesului tinerilor liceeni pentru vizionarea spectacolelor de teatru

2.500,00

22

Fundația Csillagvaros

Tabara de creație pentru copii proveniti din medii defavorabile

3.500,00

23

Uniunea Studenților Maghiari din Bihor

Toamna Bobocilor Oradeni

3.500,00

24

Asociația Halo din Partium

Distrandu-ne invatam -educație nonformala

3.000,00

25

Asociația Confessio

Saptamana biblica de vacanta

1.500,00

26

Liceul Teologic Penticostal Betel Oradea

Sanatate prin sport

9.000,00

27

Asociația Cercetasilor Maghiari Szent Laszlo

Tabara de vara pentru cercetași

3.500,00

28

Asociația Revai Miklos Szakkollegium

Atitudine civica participativa in scoala-implicarea tinerilor in organizarea proiectelor

1.500,00

29

Fundația Alma Mater Aiapitvany

Laptele, secretul zâmbetului frumos cu dinți sanatosi

3.500,00

30

Fundația People to People

împreuna pentru o viata mai sanatoasa

3.000,00

31

Asociația Pro Bikers Bihor

Cupa Probikers 2009

2.700,00

32

Asociația Charitatis Sfanțul Nicolae

Diferentele nu ne depasesc ci se depasesc: împreuna

14.000,00

33

Fundația Pro Familiae Alapitvany

Educarea tinerilor la o viata sexuala sanatoasa

1.500,00

34

Asociația Pro Euroregio

Tineri pentru comunitate

3.500,00

35

Fundația Gong

Educația la o viata mai sanatoasa scutita de viciile vieții

3.500,00

36

Asociația Pro Nymphaea

Nufărul termal-comoara noastra

3.500,00

37

Asociația Pro Christo et Ecclesia-Krisztusert ES Egyhazaert-For Christ and Church

Tabara pentru copii proveniti din medii defavorizate si orfani

3.500,00

38

Centrul Creștin Betania

Tabara de tineret

5.000,00

39

Fundația Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice

Tineretul din Oradea-responsabil de viitorul comunității locale

7.000,00

40

AIESEC Oradea

Voluntariat Plus

2.000,00

41

Fundația Ei-Sadai

Proiect privind dezvoltarea relațiilor de munca in organizații

4.000,00

42

Asociația Femei pentru Femei

Perfecționarea, drumul succesului in cariera

15.000,00

43

Uniunea Democratica a Ținerilor Maghiari

Tineri pentru tineri-campanie antidrog si cercetare

3.500,00

44

Fundația Comunia

Pro licee-0 sansa mai buna pentru dezvoltare si cariera

5.500,00

45

Fundația Alternative

TIPO Tinerii Profesioniști din Oradea (Professional Youth from Oradea)

10.000,00

TOTAL GENERAL TINERET

187.700,00

anexa 7

APROBĂRI EUROREGIUNE 2009

Nr.crt.

Solicitantul

Titlu

Suma repartizata

1

Asociația Pertinax

Am invatat de la bunici

3.500,00

2

Asociataia pentru cultura, spiritualitate si dezvoltare a relațiilor transfrontraliere din Oradea

Tradiții si valori culturale in Euroregiunea Bihor-Hajdu-Bihar, trecut si viitor

5.000,00

3

Asociația pentru Promovarea Afacerilor in Romania

Instruire in domeniul turismului rural penru specialiștii din Euroregiune

3.500,00

4

Școala cu clasele l-VIII Nicolae Balcescu

Unitate prin diversitate

1.500,00

5

Liceul Teoretic Onisifor Ghibu

Cupa EOTVOS-Turneu internațional de volei fete

4.500,00

6

Asociația Zona Metropolitana

ZMO Limited

8.000,00

7

Uniunea Studenților Maghiari din Bihor

Contact Making Seminar

4.500,00

8

Colegiul Tehnic Mihai Viteazul

Tradițiile gătitului in aer liber in Euroregiunea Bihor-Hajdu Bihar

3.000,00

9

Consiliul Asociațiilor Liceenilor Maghiari din Bihor

întâlnirea consiliului de elevi din Bihor-Hajdu Bihar

3.000,00

10

Asociația Pentru Intervenție Timpurie Thysia

Școlarul de mâine

2.000,00

38.500,00

APROBĂRI CULTURA 2009


anexa 2ROMÂNIA ORADEA CITY HALL

410100 Oradea,                Telephone : 004 0259 437000

Piața Unirii, nr.1, Bihor          Fax :      004 0259 437544

ROMANIA

Direcția Economica

Serviciul Buget Salarizare

NR.46766 din 06.05.2009

PROCES VERBAL

Evaluarea proiectelor cu finanțare nerambursabila de la bugetul local s-a realizat intre data de 04.05.2009-06.05.2009 in plenul ședinței Comisiei de Evaluare si Selecționare a Proiectelor formata din:

1 .Delorean Iulius -președinte comisie

 • 2. Cherecheș Florica - consilier

 • 3. Dan Octavian - consilier

 • 4. Hossu Bogdan - consilier

 • 5. Szabo Jozsef - consilier

- pentru domeniul invatamant comisia se completează:

 • 1. Negrutiu Florin            -inspector școlar

 • 2. Roșu Elisabeta            -inspector școlar

Se constata prezenta in unanimitate a membrilor comisiei.

Comisia s-a întrunit in baza Regulamentului aprobat prin H.C.L. 83/28.02.06, cu modificările si completările ulterioare si a procedat la analiza si evaluarea tehnica si financiara a proictelor, după cum urmeaza:

 • 1.  Pentru domeniul culte religioase au fost înregistrate un număr de 30 cereri de finanțare suma totala solicitata fiind de 1.683.749 lei.

In urma evaluării, CESP considera îndepliniți indicatorii cantitativi si calitativi, conform prevederilor din regulamentul de finanțare si selectează spre finanțare 24 proiecte. Suma totala repartizata este de 600.000 lei, lista proiectelor de culte religioase care beneficiază de finanțare din bugetul local fiind prezentata in Anexa 1.

 • 2.  Pentru domeniul cultura au fost înregistrate un număr de 64 cereri de finanțare suma totala solicitata fiind de 1.152.370 lei.

In urma evaluării, CESP considera îndepliniți indicatorii cantitativi si calitativi, conform prevederilor din regulamentul de finanțare si selectează spre finanțare 43 proiecte. Suma totala repartizata este de 283.800 lei, lista proiectelor de cultura care beneficiază de finanțare din bugetul local fiind prezentata in Anexa 2.

 • 3.  Pentru domeniul invatamant au fost înregistrate un număr de 20 cereri de finanțare suma totala solicitata fiind de 299.242 lei.

In urma evaluării, CESP considera îndepliniți indicatorii cantitativi si calitativi, conform prevederilor din regulamentul de finanțare si selectează spre finanțare 17 proiecte. Suma totala repartizata este de 104.000 lei, lista proiectelor de invatamant care beneficiază de finanțare din bugetul local fiind prezentata in Anexa 3.

 • 4.  Pentru domeniul mediu au fost înregistrate un număr de 17 cereri de finanțare suma totala solicitata fiind de 159.038,50 iei.

In urma evaluării, CESP considera îndepliniți indicatorii cantitativi si calitativi, conform prevederilor din regulamentul de finanțare sî selectează spre finanțare 17 proiecte. Suma totala repartizata este de 86.000 lei, lista proiectelor de mediu care beneficiază de finanțare din bugetul local fiind prezentata in Anexa 4.

 • 5.  Pentru domeniul sport au fost înregistrate un număr de 14 cereri de finanțare suma totala solicitata fiind de 930.618 lei.

In urma evaluării, CESP considera îndepliniți indicatorii cantitativi si calitativi, conform prevederilor din regulamentul de finanțare si selectează spre finanțare 11 proiecte. Suma totala repartizata este de 200.000 lei, lista proiectelor de sport care beneficiază de finanțare din bugetul local fiind prezentata in Anexa 5.

 • 6.  Pentru domeniul tineret au fost înregistrate un număr de 64 cereri de finanțare suma totala solicitata fiind de 827.997,10 lei.

In urma evaluării, CESP considera îndepliniți indicatorii cantitativi si calitativi, conform prevederilor din regulamentul de finanțare si selectează spre finanțare 45 proiecte. Suma totala repartizata este de 187.700 lei, lista proiectelor de tineret care beneficiază de finanțare din bugetul local fiind prezentata in Anexa 6.

 • 7. Pentru domeniul euroregiune au fost înregistrate un număr de 11 cereri de finanțare suma totala solicitata fiind de 94.849 lei.

In urma evaluării, CESP considera îndepliniți indicatorii cantitativi si calitataivi, conform prevederilor din regulamentul de finanțare si selectează spre finanțare 10 proiecte. Suma totala repartizata este de 38.500 lei, lista proiectelor de euroregiune care beneficiază de finanțare din bugetul local fiind prezentata in Anexa 7.

Anexele 1 -7 fac parte integranta din prezentul proces verbal.

încheiat azi, 06 mai 2009.


' Comisia de Evaluare si Selecționare a Proiectelor